XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Európa Parlamenti választások - 2014 NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

EURÓPA PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a 90/2014. (III. 10.) KE határozatával

az Európa Parlament tagjainak 2014. évi választása

időpontját

2014. május 25. napjára (vasárnapra)

tűzte ki.

 

Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai:

Választott tagok:

elnök: Dr. Váczy Attila,

helyettes: Földes Tamás, S

Szabó Ágoston

Póttagok: Dobos Géza, Mike István

Megbízott tagok:

Kósi Márk JOBBIK

dr. Kertész Károly MSZP

Szabó Zsolt FIDESZ-KDNP

Nagy Lajos DK

 

 

Helyi Választási Iroda elérhetősége:


1139 Budapest, Béke tér 1.

TEL: 452-4138

FAX: 452-4143

E-MAIL: EPVALASZTAS2014@bp13.HU

A Nemzeti Választási Iroda elérhetősége .

Köztársasági Elnök hirdetménye a szavazás kitűzéséről

Az Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatos tudnivalók

Az Európa Parlament tagjainak 2014. évi választására az új választási eljárásról szóló törvény alapján kerül sor. A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát. Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:

- minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,

- az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni,

feltéve mindkét esetben, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

1/ VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 2014. március 28-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. április 7-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától.

Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a Kerületi Választási Irodától 2014. május 23-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki 2014. március 28-át követően kerül az adott település szavazóköri névjegyzékébe, a névjegyzékbe történő felvételéről a Kerületi Választási Irodától kap értesítőt.

A szavazóköri névjegyzék 2014. május 23-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Béke tér 1.), a Választási Irodán hivatali munkaidőben Névjegyzékkel kapcsolatos információ kérhető a 452-4145-ös telefonszámon.

a/ Az Európai Unió más tagállamának állampolgára névjegyzékbe vétele iránti kérelem

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2014. május 9-én (péntek) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek - a valamennyi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek esetén megkívánt adatokon túl - tartalmaznia kell:

- a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, és

- ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2014. május 15-én (csütörtök) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

b/ Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján, 2014. május 25-én külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Kerületi Választási Iroda vezetőjétől 2014. május 17-én (szombat) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. Kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja a külképviselet megjelölését vagy kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését.

2/ ÁTJELENTKEZÉS, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK TÁMOGATÁSA

a/ Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2014. május 25-én lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A választópolgár legkésőbb 2014. május 23-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az átjelentkezés személyesen ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. Kérelemnyomtatvány igényelhető a Kerületi Választási Irodán.

b/ Mozgóurna iránti kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2014. május 23-án (péntek) 16.00 óráig a Kerületi Választási Irodánál lehet benyújtani. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig be kell érkeznie. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül lehet benyújtani. Teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták vagy a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni.

c/ A fogyatékossággal élő választópolgár kérelmei

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti

- Braille-írással készült értesítő küldését,

- könnyített formában megírt tájékoztató megküldését,

- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során,

- hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmeket a Kerületi Választási Irodához kell benyújtani 2014. május 23-án (péntek) 16.00 óráig.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

3/ LISTAÁLLÍTÁS, AJÁNLÁS

Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy közös - listát állíthat. A listán a jelöltek a párt (pártok) által bejelentett sorrendben szerepelnek.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

Listát 2014. április 22-én (kedd) 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket legkorábban 2014. április 7-én adja át az igénylőknek a Nemzeti Választási Iroda.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Nemzeti Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltünteti nevét és aláírását.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A lista ajánlására az a választópolgár jogosult, aki választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A listát legkésőbb 2014. április 22-én (kedd) 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a Nemzeti Választási Bizottságnál.

4/ SZAVAZÁS

Szavazni 2014. május 25-én 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 65. számú szavazókörben (XIII., Üteg u. 30. Pitypang Tagóvoda) lehet.

A külképviseleten 2014. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2014. május 24-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – amennyiben azt a tájékoztató 2. b/ pontjában meghatározott határidőben és formában kérte – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Szavazni egy szavazólapon lehet. A szavazólapon a listát állító jelölő szervezetek szerepelnek.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listák közül egy listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/).

Tisztelt Választópolgárok!

A XIII. Kerületi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452 41-38 telefonszámon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda az Európa Parlament választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket ep2014@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

Budapest, 2014. március „   ”

Dr. Prehlik Lajos

Európa Parlamenti választások friss hírei

Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatos letölthető dokumentumok