XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása - 2014 NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA 2014

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját 2014. október 12. napjára (vasárnapra)

tűzte ki.

 

A XIII. KERÜLETI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI

ELNÖK: Dr. Váczy Attila

HELYETTES: Földes Tamás

TAG: Szabó Ágoston


PÓTTAGOK:

Dr. Kormos Tímea

Cserhátiné Gémesi Gyöngyi

 

MEGBÍZOTT TAGOK:

Dr. Kertész Károly MSZP

Pál István JOBBIK

Dr. Erdélyi István EGYÜTT-PM-DK-MOMA

Szabó Tibor FIDESZ-KDNP


A Bizottság elérhetősége:   XIII. Kerületi Választási Iroda elérhetőségével megegyező.

 

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője Dr. Prehlik Lajos jegyző

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe:

XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1139 Budapest XIII., Béke tér 1. I. 104.

TEL: 452-4138

FAX: 452-4143

E-MAIL: onkval2014@bp13.hu

Nemzeti Választási Iroda elérhetősége .

Országgyűlési választások - 2014

Az Ön lakóhelyéhez tartozó szavazó helység meghatározásához kérem, írja be az állandó lakóhelyének címét.

Ön a #szavazókör#. számú országos egyéni választókerületben a(z) #szavazókör#. számú szavazókörben szavaz, amely a(z) #szavazóhely# intézményben található.
Az intézmény címe: #Szavazóhely címe#

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

  • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány, vagy
  • lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány, vagy
  • útlevél, vagy
  • 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Önkormányzati választások hirdetménye

Önkormányzati választások hírei

Önkormányzati választásokkal kapcsolatos tudnivalók

1/      VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 16-25. között küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti kerületi választási irodától 2014. október 10‑én 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2014. július 24. napjától 2014. október 10. (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Béke tér 1.) a Választási Irodán hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 452-4145 telefonszámon tehetők fel.

a/ Az a választópolgár, aki lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig – június 23-ig – tartózkodási helyet is létesített, bejelentett tartózkodási helyén átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

A választópolgár legkésőbb 2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az átjelentkezés személyesen ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán.

A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

A választópolgárt akkor is vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2014. október 10. 16.00 óráig a tartózkodási helyét megszünteti.

b./  Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig a Választási Irodán lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig be kell érkeznie.

c./  A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2014. október 10-én 16.00 óráig.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

 

2/      JELÖLÉS

Az egyéni önkormányzati képviselő jelöltet, polgármestert 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket 2014. augusztus 25. és 2014. szeptember 8. között igényelhetik a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltűnteti nevét és aláírását.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az egyéni választókerületi képviselő jelölt jelöléshez az adott választókerület választópolgárai legalább 1%-ának érvényes ajánlása szükséges.

Polgármesterjelölt az a személy lehet a XIII. kerületben, akit legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Főpolgármester jelölt az a személy lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár ajánlott.

A jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (XIII., Béke tér 1.).

3/      SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, a Budapest XIII. kerület Üteg utca 30. szám alatti Pitypang Tagóvodában működő, 65. számú szavazókörben szavazhatnak.

Szavazni három szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az egyéni választókerületi önkormányzati képviselő jelöltek, a másik szavazólapon a polgármester jelöltek, a harmadik szavazólapon a főpolgármester jelöltek szerepelnek.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét – veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre, polgármester jelöltre, főpolgármester jelöltre lehet, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

 

Tisztelt Választópolgárok!

Az önkormányzati választásokkal egy napon kell megtartani a települési nemzetiségi választásokat. A választást az egyes nemzetiségek tekintetében a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb 2014. július 29-ig kell kitűzni. A választás kitűzéséről a választópolgárokat közlemény kibocsátásával tájékoztatni fogom.

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452‑41-38 telefonszámon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket onkval2014@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottság döntései