XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Gyakori kérdések

 • Létezik-e olyan támogatás, amit a téli hónapokban a fűtésszámlám kifizetésének megkönnyítésére igénybe vehetek?

  Igen, a fűtési támogatás. Önkormányzatunk fűtési támogatással szeretné segíteni azokat a 75. életévüket betöltött, egyedül élőket, akik sem lakásfenntartási támogatásban, sem távhő-, illetve gázártámogatásban nem részesülnek. A fűtési támogatás a fűtési idényre szól - április 15-október 15. -, de a megállapítás függ a kérelem beadásának hónapjától, mert a támogatás az azt követő hónaptól állapítható meg. A fűtési támogatás összege egységesen 5 000 forint havonta, azaz a teljes fűtési idényt alapul véve 30 000 forint. Ezt az összeget a Pénzügyi Osztály havonta, postai úton utalja át a kérelmezőnek.

 • Közgyógyellátási igazolványt szeretnék kapni. Mit kell tennem?

  A szociálisan rászorult személyek három jogcímen részesülhetnek közgyógyellátásban:

  • alanyi módon
  • normatív módon
  • méltányossági alapon.

  A közgyógyellátásra való jogosultak körét alanyi jogcím esetén az 1993. évi szociális törvény tételesen felsorolja, így például aki I., II. csoportú rokkantság alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban; az aki, vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül; a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; pénzellátásban részesülő hadigondozott, nemzeti gondozott – ezen esetekben a kérelem benyújtása mellett szükséges a háziorvos igazolása (amennyiben egyéni gyógyszerkeret megállapítását is kéri) és a jogosultságot igazoló irat.

  A normatív és a méltányossági jogcím esetében a megállapítás függ a jövedelemtől és az egészségbiztosítási pénztár által meghatározott összes gyógyító ellátás költségétől, ezért ezekben az esetekben a kérelem kitöltése mellett szükséges a háziorvosi igazolás és a jövedelemigazolás is.

  Normatív jogcímen az a személy jogosult, akinek esetében a rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (jelenleg 2 850 forint) meghaladja, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 2009-ben a 28 500 forintot, egyedül élő esetén a 150%-át, a 42 750 forintot.

  A helyi rendelet szabályozza a méltányossági jogcím alapján kapható közgyógyellátást, amely kerületünkben a 75. életévüket betöltött személyek esetében jár, akinek a rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 15% -át, a 4 275 forintot meghaladja és az egy főre jutó jövedelem a 128 250 forintot nem haladja meg. Ezen kívül annak a személynek adható, akinek havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglete meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, az 5 700 forintot, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem a 71 250 forintot nem haladja meg. A közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje alanyi jogcím esetén 2 év, normatív és méltányossági jogcím esetén 1 év.

  A továbbiakat illetően a Szociális Osztályunk nyújt segítséget.

 • Milyen támogatásban részesülhet egy súlyosan mozgáskorlátozott személy közlekedése megkönnyítése érdekében?

  A támogatás alapösszege 7000 forint évente. Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, akkor a támogatás mértéke 24500 Ft/év, ha kiskorú ellátásáról is gondoskodik és munkaviszonyban áll, akkor 28000 Ft/év, ha  nyugdíjas és kiskorú ellátásáról is gondoskodik, akkor 10500 Ft /év.

  A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság igazolását, szükséges továbbá egy jövedelemigazolás a tárgyévet megelőző évről. Amennyiben kiskorú gyermek a mozgáskorlátozott, akkor be kell nyújtani a tanulói jogviszony igazolását, amennyiben munkaviszonyban áll, akkor munkáltatói igazolás a munkaviszonyról, amennyiben nyugdíjszerű ellátásban részesül, akkor a nyugdíjfolyósító igazolása. Feltétel, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét (ez jelenleg 71250 forint). További feltétel még, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy fogyatékossági támogatásban nem részesülhet.

 • A gyermekem még nincs egy éves. Számíthatok az életkezdési támogatásra? Mekkora összeget kaphatok?

  A gyermek születésekor kérhető támogatás az életkezdési támogatás. Ez a támogatás a gyermek születését követő egy éven belül nyújtható be. A támogatás feltétele, hogy a támogatást benyújtó kérelmező a kérelem benyújtását megelőző egy évben kerületi állandó lakcímmel rendelkezzen, és más önkormányzattól ezen a jogcímen támogatásban ne részesüljön. További feltétel, hogy a gyermek nevére Start számlát kell nyitni, mert erre a számlára utaljuk át a támogatást. Ennek összege 20 000 forint. Ezt az összeget, illetve a kamatokkal növelt összeget a gyermek 18. életévének betöltése után veheti fel. Start számla nyitható a Magyar Államkincstárnál ill. a kérelmező által kiválasztott banknál.

  A kérelemhez benyújtandó:

  • életkezdési támogatás formanyomtatvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
  • a Start számla szerződés másolata
 • Tanulmányi ösztöndíjat szeretnék igényelni. Mit jelent ebben az esetben a szociális rászorultság?

  Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a család, ahol a kiskorú tanulmányi átlaga 4,2 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga a jól megfeleltet eléri, és a tanulmányi követelményeket legalább 80 százalékos szinten teljesítette, s a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

  A jövedelemhatár megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatárával, amely egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140 %-a (jelenleg 39 900 forint), családban nevelő esetében pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-a (jelenleg 37.050 forint). A támogatást a benyújtástól a tárgyévi tanévben egy összeg folyósítják. A támogatás összege havonta 2 000 forint.

 • Párommal nem vagyunk összeházasodva, de most babát várunk. Mit kell tennünk, hogy gyermekünk családi jogállása rendezett legyen?

  Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenniük. Ezt megtehetik a Jegyzői gyámhatóságon (Szociális Osztály fsz. 33. vagy 34. szoba) és a Gyámhivatalban (III. em. 328 és 329. szoba) egyaránt ügyfélfogadási időben. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételéhez szükséges magukkal hozniuk érvényes személyi okmányaikat (személyi igazolvány, lakcím kártya), valamint a terhes kiskönyvet, a kezelő orvos igazolását a fogantatás vélelmezett időpontjáról, tovább az anya részére a népesség-nyilvántartó apai elismerő nyilatkozathoz kiadott igazolását. Amennyiben a leendő anya családi jogállása elvált, úgy szükséges a válásról hozott eredeti jogerős bírói határozat is.

 • Szociális segélyt szeretnénk igényelni. Mi számít jövedelemnek?

  Az 1993. évi III. törvény 4. § a) pontja szerinti értelmezést kell alkalmazni. Eszerint a jövedelem az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

  • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó bevétel, ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is
  • az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni

  Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Nem minősül jövedelemnek például a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a szépkorúak jubileumi juttatása, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

 • Három hónapja nincs munkám, így tb-m sincs. Mit kell tennem?

  Egészségügyi szolgáltatásra jogosult a társadalombiztosításról szóló törvény szerint biztosítottakon kívül, aki

  • rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult
  • egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult

  A szociálisan rászorultak esetében a kérelmet a Szociális Osztályra kell benyújtani, amely hatósági bizonyítványt állít ki. Rászorultnak az minősíthető, akinek

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát és családjának vagyona nincs
  • aki egyedül élő és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát és családjának vagyona nincs

  A bizonyítvány hatályossága 1 év, s amennyiben a feltételek nem változnak, akkor ismételten kiállítható.

 • Milyen támogatásra számíthatok akkor, ha súlyosan beteg hozzátartozómat ápolom otthon?

   

  A szociális törvény, illetve a helyi rendelet lehetőséget ad arra, hogy a jegyes kivételével a hozzátartozó állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos személy ápolását végezze. A támogatás megállapításához szükséges az előírt formanyomtatvány, illetve az ápolt személy Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 02 számú Regionális Kirendeltségének igazolása, illetve amennyiben dolgozik, akkor igazolása arra vonatkozólag, hogy napi hány órában dolgozik.

  Az ápolási díjjal kapcsolatosan a Szociális Osztályunk nyújt segítséget.

 • Lakásfenntartási támogatást kértem. A nyomtatványon a közeli hozzátartozók adatait kell kitöltenem. Ki a közeli hozzátartozóm?

  Az 1993. évi III. törvény 4. § d)pontja szerinti meghatározást kell alkalmazni:

  • a házastárs, az élettárs
  • a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek (a törvényben megszabott életkori feltételekkel)
  • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér gyermek
  • a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa
Lapozás 1 2