XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 29. Taksony, Ilma

Építésügyi Osztály NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Feladatai:

A/ Kerületfejlesztési, környezetvédelmi feladatok:
1. közreműködik és szükség esetén előkészíti – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó – a kerületet érintő városrendezési és környezetvédelmi döntéseket;
2. kapcsolatot tart a környezetvédelem területén a társadalmi és lakossági civil szervezetekkel;
3. véleményezi a környezeti hatástanulmányokat;
4. együttműködik a főépítésszel a helyi rendeletek előkészítésében;
5. rendeletben meghatározott módon részt vesz a kerületi tervtanács munkájában;
6. részt vesz a Kerületi Környezetvédelmi-fenntarthatósági program végrehajtásában és rendszeres felülvizsgálatában;
7. véleményezi a helyi építési szabályzatot és a helyi szabályozási terveket;
8. közreműködik a kerületi környezetvédelmi pályázatokkal kapcsolatos feladatokban;
9. előkészíti és közreműködik a lakossági veszélyes-hulladékgyűjtési akciókban;
10. közreműködik az osztály feladatát és hatáskörét érintő helyi rendeletek megalkotásának szakmai előkészítésében.

B/ A jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatok:
1. építésügyi hatósági eljárásokat folytat le:
1.1 építési engedélyezési
1.2. összevont engedélyezési
1.3 fennmaradási engedélyezési
1.4 használatbavételi engedélyezési,
1.5 engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési
1.6 jogutódlás tudomásulvétele
1.7 az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése
1.8 hatósági bizonyítvány kiállítása iránti
1.9 kötelezési
1.10 végrehajtási
1.11 szakhatósági.
2. szakhatóságként működik közre jogszabályban meghatározott hatósági eljárásokban
3. az ügyfél kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki;
4. beszerzi az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait;
5. az építtető kérelmére – külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági szolgáltatásként – szakmai nyilatkozatot ad ki;
6. ellenőrzi az építési munkák elvégzését, a telkek és az építmények állapotát, azok rendeltetésszerű használatát;
7. hatósági ellenőrzés során felkutatja az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon végzett építési munkákat és azok befejezése előtt intézkedéseket tesz az építkezés leállítására, vagy más munkálatok elvégzését rendelheti el;
8. elrendeli a használatbavételi engedély nélkül, vagy attól eltérő használat megszüntetését;
9. jogszerűtlenül végzett építési tevékenység esetén elrendeli az építési tevékenység megszüntetését;
10. jogszabályban meghatározott esetekben a szabálytalanul végzett építési tevékenységgel megvalósított építmény, építményrész bontását rendeli el;
11. jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi és eljárási bírságokat szab ki és szükség esetén intézkedik azok behajtására;
12. engedélyező hatóságként külön jogszabályban meghatározott esetekben jár el a felvonó-berendezések ügyében;
13. adatokat, szükség esetén előzmény iratokat szolgáltat a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak.

C/ Környezetvédelmi hatósági feladatok:
1. ellenőrzi a kerületi jegyző hatáskörébe tartozó építési, üzemi és szabadidős zajforrások működését: ezekre zajkibocsátási határértéket állapít meg, vizsgálja a határértékek betartását, túllépés esetén zajbírságot szab ki;
2. kiadmányozza a hangosító berendezés működésre, élőzene- vagy műsorszolgáltatás végzésére vonatkozó engedélyt;
3. a magánterületen elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, vagy ha az nem ismert, az ingatlan tulajdonosát;
4. eljár a parlagfű elleni védekezés elmulasztóival szemben;
5. szükség esetén elrendeli és végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezést.

D/ Vízügyi hatósági feladatok:
1. engedélyezi az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítését, használatbavételét, átalakítását és megszüntetését;
2. engedélyezi olyan kút létesítését, használatbavételét és megszüntetését, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint – parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával működik.

E/ Egyéb hatósági feladatok:
1. megállapítja az ingatlanok, utcák, terek házszámozását és ezek változását;
2. gyakorolja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági jogköröket;
3. közreműködik - szükség szerint - a vonatkozó tenderkiírások és szerződések tervezeteinek előkészítésében, egyeztetésében;
4. közreműködik a személyi adat és lakcímnyilvántartás rendszerének működtetésében;
5. statisztikai adatokat szolgáltat.

F/ Állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:
1. ellátja az állatok védelmével összefüggő feladatokat;
2. kezdeményezheti ebnek veszélyessé nyilvánítását;
3. engedélyezi veszélyes állat tartását, elidegenítését, a veszélyes állatokról nyilvántartást vezet;
4. engedélyezi állatpanzió és állatmenhely létesítését.

G/ Katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok:
1. közreműködik a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről szóló hatósági határozat meghozatalában;
2. közreműködik a katasztrófa által okozott károk felmérésében;
3. közreműködik a helyreállítási feladatok végrehajtásában;
4. közreműködik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül történő fejlesztések során ellátandó feladatok végrehajtásában;
5. közreműködik a helyreállítási és újjáépítési feladatok és helyszíni ellenőrzések végrehajtásában;
6. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott egyéb feladatait.

H/ Vezeti az osztály feladataihoz kapcsolódó alábbi hatósági nyilvántartásokat:
1. lakásépítési és megszűnési statisztika;
2. építésügyi hatósági építmény-nyilvántartás;
3. építésügyi hatósági ellenőrzések;
4. építésügyi és eljárási bírságok;
5. bejelentési tevékenységek;
6. felvonók és mozgólépcsők nyilvántartása;
7. közműtérkép nyilvántartás külső cég közreműködésével.


Elérhetőség

Ingyenesen hívható üzenetrögzítőnk: 06-80-200-306 E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu
Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 Osztályvezető: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék E-mail: epites@bp13.hu Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!