XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 29. Taksony, Ilma

Igazgatási Osztály NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Feladatai:

A. Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok:
1. vezeti a XIII. kerület területén történt születések, házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és halálesetek bejegyzésére szolgáló anyakönyveket;
2. tájékoztatja a házasulandó feleket a házasságkötést megelőző eljárásban a házasságkötés törvényi feltételeiről és azok jogkövetkezményeiről (házassági névviselés, gyermekek családi neve, okmánycsere);
3. gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről, ha az anyakönyvezés hivatalból történik;
4. döntést hoz az anyakönyvezés elhalasztásáról;
5. kijavítja vagy kiegészíti a lezárt alap, illetve utólagos bejegyzést;
6. adatot szolgáltat az alap és utólagos bejegyzésről;
7. végrehajtja a gyámhatóság újból való anyakönyvezésre irányuló határozatait;
8. születés, házasságkötés és haláleset anyakönyvezését követően anyakönyvi kivonatot ad ki az érdekelteknek;
9. jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentésekor, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor;
10. megkéri a Kormányhivatal nyilatkozatát, ha a magyar állampolgár házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi bíróság határozatával igazolja;
11. továbbítja a Kormányhivatalhoz elbírálásra a bemutatott külföldi okiratokat a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez, élettársi kapcsolat bejegyzéséhez, valamint a magyar állampolgár tanúsítvány iránti kérelmét; értesítőt küld a nem magyar állampolgár XIII. kerületben történt anyakönyvi eseményeiről is;
12. nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről;
13. anyakönyvi adatközlő lapot állít ki a hatóság részére;
14. kezeli az anyakönyvi irattárat;
15. elismervényt ad ki a haláleset bejelentésekor beszolgáltatott személyi okmányok átvételéről, és továbbítja az illetékes okmányirodához;
16. felterjeszti a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a családi- és utónév megváltoztatására irányuló kérelmet, saját hatáskörben feljegyzi a házassági névmódosításra irányuló kérelmet;
17. haláleset bejelentésekor a halott vizsgálati bizonyítvány temetést intéző példányára anyakönyvi folyószámot és pecsétet helyez, aláírja és a bejelentőnek átadja;
18. a jegyző nevében házasságkötés esetén - kérésre - felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól;
19. a jegyző nevében felmentést ad testvérnek testvére vérszerinti leszármazójával és a házastársak volt házastársa egyenes ági rokonával kötött házassága érvénytelenítése alól;
20. közreműködik az állampolgári eskü letételénél az iratok előkészítésében, kiküldi a meghívókat, értesítéseket, lebonyolítja az eskütételt, majd értesítést küld az illetékes hatóságoknak;
21. közreműködik családi események ünnepélyes lebonyolításában (névadó, házassági évforduló);

B/ Ügyfélszolgálati Iroda feladatai:
1. tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidejében a polgárok kérdéseire, szükség esetén rendelkezésükre bocsátja a formanyomtatványokat és űrlapokat;
2. segítséget nyújt a különböző formanyomtatványok és űrlapok kitöltéséhez, ha azt az ügyfelek igénylik;
3. jegyzőkönyvet vesz fel a leadott talált dolgokról és gondoskodik azok kezeléséről és kiadásáról;
4. felvilágosítást ad az érdeklődőknek a Képviselő-testület működésével, az önkormányzati képviselők fogadóóráival kapcsolatban;
5. felveszi a bejelentkezéseket a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző fogadóórájára;
6. kezeli és figyelemmel kíséri a határidőben történő intézkedést a "zöld számon" bejelentett közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok és panaszok tekintetében;
7. közreműködik a Hivatal egészére vonatkozóan az ügyfelek eligazításában, felvilágosításában;
8. szükség esetén jegyzőkönyvet vesz fel az ügyfél panaszáról, közérdekű bejelentéséről;
9. átveszi a kérelmeket, beadványokat, amelyeket továbbít az Iktatásra vagy az illetékes osztályokra;
10. a lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez a jegyző nevében igazolást ad ki a lakásépítési kedvezmény, az adó visszatérítési támogatás és a kiegészítő kamattámogatás személyi feltételeinek meglétéről;
11. hatósági bizonyítványt ad ki;
12. értékcikkeket, saját előállítású nyomtatványokat, valamint önkormányzati pályázati anyagokat árusít, és elszámol az eladott nyomtatványok értékével, vezeti ezek nyilvántartását;
13. átveszi a lakcímváltozással kapcsolatos bejelentő lapot és továbbítja az illetékességgel rendelkező járási (kerületi) hivatalnak.

C/ Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok:
1. a halott vizsgálati bizonyítvány adatai alapján felveszi a kapcsolatot a hozzátartozóval, temetést intézővel;
2. ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelyén történt, a halott vizsgálati bizonyítványt megküldi az utolsó belföldi lakóhely szerint illetékes jegyzőnek;
3. intézkedik a meghalt személy hozzátartozójának a megidézése és meghallgatása érdekében;
4. leltározza – a jogszabályban meghatározott esetekben – a belföldön maradt ingatlanokat, ingóságokat;
5. a helyszínen történő leltározás esetében lehetőleg tanút is meghallgat;
6. hagyatéki leltárt készít a megöröklésre váró vagyontárgyakról történt tudomást szerzéstől számított 30 napon belül;
7. értesíti írásban az érdekelteket a leltározás idejéről és helyéről;
8. ellátja a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatban meghatározott feladatokat;
9. megküldi a hagyatéki leltárt az iratjegyzékkel és a végrendelettel együtt az illetékes közjegyzőnek;
10. ha a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt, a beküldött halott vizsgálati bizonyítványt nemleges nyilatkozattal együtt irattárba helyezi;
11. eljár az állam öröklése esetén és felveszi a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szervezettel;
12. kiskorú örökös esetében értesíti a gyámhatóságot.

D/ Tartási szerződésekkel kapcsolatos feladatok:
1. előkészíti – jogszabályban meghatározott esetekben – a polgármester, mint tulajdonos képviselője nevében a tulajdonosi hozzájárulást, illetve elutasítást az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokra kötendő tartási szerződések esetében;
2. felhívja a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t, hogy helyszínen ellenőrizze a szerződő felek körülményeit, a tartási szerződés megvalósulását;
3. tájékoztatja a feleket a szerződésben vállalt kötelezettségekről és a felek jogairól;
4. javaslatot tesz a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nek a bérleti jogviszony folytatására vagy annak elutasítására.

E/ Ipari-kereskedelmi igazgatási feladatok:
1. első fokú hatósági jogkörben ellátja az ipari-kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási feladatokat;
2. telepengedélyezési és működési engedélyezési eljárást folytat;
3. eleget tesz az 1998. július 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos megkereséseknek;
4. kiadja, módosítja, megszünteti a működési engedélyeket, telepengedélyeket, végzi az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat;
5. kiadja – a jegyző nevében – a kártyatermek, kaszinók működéséhez szükséges szakhatósági állásfoglalást;
6. kiadja a vásár- és piacüzemeltetési engedélyt, nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontokat és a helyi termelői piacokat;
7. statisztikai adatokat szolgáltat – félévenként – a KSH-nak a kerületben újonnan létesített, illetve megszüntetett üzletekről;
8. végzi a nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárásokat;
9. hitelesíti a vendégkönyvet az egyéb szálláshelyet üzemeltetők részére;
10. jelentést készít az egyéb szálláshelyekről és a vendégforgalmi adatokról a KSH részére;
11. nyilvántartásba veszi a bejelentéshez kötött kereskedelmi és ipari tevékenységeket;
12. hatósági bizonyítványt ad ki;
13. hatáskörében eljárva ellenőrzi a kereskedelmi egységeket, telephelyeket;
14. lefolytatja az eljárást a zenés-táncos rendezvények megtartására irányuló kérelem esetén;
15. szálláshely-üzemeltetési engedélyt ad ki, intézi ezek változásával és megszűnésével kapcsolatos ügyeket.

F/ Birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:
1. elbírálja a birtokvédelmi kérelmeket;
2. kérelemre gondoskodik a birtokvitában hozott határozat végrehajtásáról.

G/ Közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos hatósági feladatok:
1. fogadja a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos bejelentéseket;
2. megindítja és lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos eljárásokat;
3. meghatározza és érvényesíti a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményeket, így különösen figyelmeztetésben részesít, közigazgatási bírságot szab ki, elkobzást rendel el, és gondoskodik azok végrehajtásáról.

H/ Helyi támogatással kapcsolatos feladatok – a Jegyzői és Jogi Osztállyal és a Pénzügyi Osztállyal közösen:
1. közreműködik a kérelmek Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé terjesztésében;
2. a kérelmezőt tájékoztatja a döntésről;
3. elkészíti a szerződést;
4. közreműködik a szerződéskötésnél;
5. figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését.

I/ Egyéb feladatok:
1. megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket a közterületi elnevezésekkel kapcsolatos ügyekben;
2. gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez;
3. közreműködik a jelképes és történelmi városrész-nevek felvételével, használatával kapcsolatos engedélyezési eljárásban, a kiadott engedélyekről, illetve azok megszűnéséről vagy visszavonásáról nyilvántartást vezet;
4. kezeli az ugyfelszolgalat@bp13.hu elektronikus postacímre érkező leveleket;
5. eljár a közüzemi fogyasztók szerződésszegési ügyében;
6. statisztikai adatokat szolgáltat,
7. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait, különös tekintettel az adatszolgáltatási, nyilvántartási, iratkezelési feladatokra.
8. közreműködik a választási feladatokban.

J/ Hivatalon belüli ügyirat-kezelési feladatok:
1. koordinálja a Hivatal ügyirat-kezelési rendjét, javaslatot tesz a szükséges vezetői intézkedésekre;
2. ellátja a hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat;
3. ellátja a hivatali belső szervezeti egységek ügyiratkezelését:
3.1 ügyiratok, beadványok átvétele, átadása;
3.2 gépi iktatás az Iratkezelési Szabályzatban megjelölteknek;
3.3 az iktatott ügyiratok továbbítása;
3.4 a postai küldemények továbbítása;
3.5 irattározás, selejtezés, levéltári anyagok átadása;
4. nyilvántartja a tisztségviselőknek, hivatalvezetőknek, osztályoknak járó jogszabályok, közlönyök listáját;

K/ Vezeti az osztály feladataihoz kapcsolódó alábbi hatósági nyilvántartásokat:
1. kereskedelmi tevékenységekről,
2. telephelyekről,
3. szálláshelyekről,
4. nem üzleti célú, szabadidős szálláshelyekről.
5. zenés-, táncos rendezvényekről,
6. vásárokról és piacokról,
7. jogerősen megtiltott szolgáltatási tevékenységekről.

 

Elérhetőség

Ingyenesen hívható üzenetrögzítőnk: 06-80-200-306 E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu
Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 Osztályvezető: Tátrai Gabriella (1) 452-4100/5060 mellék E-mail: igazgatas@bp13.hu Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!

Az Anyakönyvi Hivatal elérhetőségei

Anyakönyvi Hivatal:

Telefon:

452-4349, 452-4350, 452-4351