XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 7. Ibolya

Pénzügyi Osztály NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Feladatok

A/ Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének tervezésével, felhasználásával, majd a beszámolással kapcsolatos feladatok:
1. előkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
2. biztosítja a költségvetés összeállításához szükséges információkat a gazdálkodó szervezeti egységek és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények számára;
3. a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz;
4. folyamatosan figyelemmel kíséri a tervszámok felhasználási adatait, szükség esetén él a figyelemfelhívás lehetőségével;
5. előkészíti a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket;
6. előkészíti a jogszabályok és a helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési beszámolót;
7. ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladataival kapcsolatos operatív pénzügyi teendőket:
7.1. üzemelteti az integrált pénzügyi rendszert;
7.2 kezeli az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal fizetési számláit és az alszámlákat, a számlaforgalom követésével biztosítja a folyamatos likviditást;
7.3 biztosítja a házipénztári kifizetésekhez szükséges pénzeszközöket;
7.4 kezeli, nyilvántartja és őrzi az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, bonyolítja átadás-átvételüket;
7.5 figyelemmel kíséri a szabadrendelkezésű pénzeszközök kihelyezésének alakulását, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, analitikus nyilvántartást vezet a lekötéskor tulajdonába kerülő állampapírokról és banki betétekről;
7.6 biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár);
7.7 vezeti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések, megrendelések (kötelezettségvállalások) nyilvántartását; a kötelezettségvállalások nyilvántartását a belső utasításnak megfelelően;
7.8 nyilvántartja az Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészeket, ellátja az azokkal kapcsolatban felmerülő feladatokat;
7.9 kezeli a privatizált állami vállalatok anyagait;
7.10 végzi a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által ellátott közfeladatok kiadásainak és bevételeinek elszámoltatását;
7.11 ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat-felhasználásával kapcsolatos feladatokat;
8. gondoskodik az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató, a mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetéséről, egyeztetéséről;
9. előkészíti az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére:
9.1 önkormányzati biztos kirendelése;
9.2 előirányzat-módosítások, átcsoportosítások;
9.3 az Önkormányzat szabadrendelkezésű pénzeszközeinek kihelyezése;
9.4 behajthatatlan követelések törlése;
9.5 gazdálkodási jogkörök változása, átruházása;
9.6 költségvetési gazdálkodásra vonatkozó egyéb intézkedések;
10. üzembe helyezési okmányok és egyéb dokumentumok alapján gondoskodik az önkormányzati és polgármesteri hivatali vagyon állományba vételéről, illetve állományból történő kivezetéséről;
11. összeállítja az Önkormányzat vagyonkimutatását;
12. vezeti az előirányzatok nyilvántartását,
13. elkészíti a költségvetésben szereplő éves likviditási terv havi aktualizált módosításit;
14. ellátja az intézmények finanszírozási feladatait az intézményi pénzellátási rendszer keretében;
15. koordinálja és ellenőrzi a Magyar Államkincstár felé teljesítendő költségvetési, pénzügyi területet érintő adatszolgáltatásokat;
16. működteti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénztárát (ki- és befizetések bonyolítása, pénztárzárás, pénztárjelentés elkészítése, előlegek nyilvántartása);
17. kezeli, őrzi a pénzügyi szigorú számadású nyomtatványokat;
18. nyilvántartásba veszi a bejövő számlákat, ellenőrzi, érvényesíti, átutalásra előkészíti, rendezi, tárolja a banki bizonylatokat;
19. karbantartja a pénzügyi rendszer törzsadatait;
20. nyilvántartja a különböző eszközöket és anyagokat;
21. a belső utasításban előírt időközönként, illetve elrendelés esetén előkészíti, koordinálja a leltározással kapcsolatos feladatokat, valamint a Selejtezési Bizottság működésével, a selejtezéssel kapcsolatos feladatokat;
22. kezeli, feldolgozza, továbbítja a nettó finanszírozással kapcsolatos adatokat a Magyar Államkincstárnak;
23. számfejti, átutalásra előkészíti a nem rendszeres személyi juttatásokat.


B/ Egyéb feladatok

1. ellátja a számlázási feladatokat
2. ellátja a helyiségek eladásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat (előírja a vételárat, számlát készít, felszólítást, egyenlegközlőt küld, fizetési késedelem esetén értesíti az illetékes szervezeti egységet;
2. a helyi támogatást kiutalja, a fizetési kötelezettséget előírja. Késedelmes fizetés esetén felszólítást küld, ennek eredménytelensége esetén az illetékes szervezeti egységet tájékoztatja; év végén egyenlegközlőt küld;
3. a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos pénzügyi feladatokat ellátja (utalás, könyvelés);
4. a bírságokat előírja, a beérkezett befizetéseket lekönyveli, a hátralékosokról kimutatást készít az illetékes osztályok részére;
5. a Szociális és Köznevelési Osztálytól érkező határozatok alapján rögzíti a kifizetendő segélyek, támogatások összegét, gondoskodik kifizetésükről;
6. a nyugdíjjárulékok, az egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó elszámolásához névszerinti adatszolgáltatást készít a Magyar Államkincstárnak,
7. a központi költségvetési támogatásokat leigényli a Magyar Államkincstártól;
8. a megszüntető, visszavonó határozatok alapján megállapított visszafizetési kötelezettséget előírja, könyveli;
9. biztosítja a megbízott könyvvizsgáló tevékenységének feltételeit;
11. statisztikai adatokat szolgáltat;
12. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait.

Elérhetőség

Ingyenesen hívható üzenetrögzítőnk: 06-80-200-306 E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu
Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Pénzügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Telefon: (1) 452-4100/5121-es mellék Fax: (1) 452-4301 Osztályvezető: Liczek Péter (1) 452-4100/5121-es mellék E-mail: penzugy@bp13.hu Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!