XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 29. Taksony, Ilma

Polgármesteri Iroda NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Feladatai:

A/ Polgármesteri szakreferensi feladatok:
1. ellátja a polgármester napi munkavégzését elősegítő, elsősorban a kerület és az Önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvények, személyes találkozások előkészítését;
2. gondoskodik azon rendezvények tartalmi előkészítéséről, ahol a polgármester is részt vesz;
3. előkészíti, illetve figyelemmel kíséri a polgármester személyes válaszát igénylő levelek és anyagok tervezeteit.

B/ Sajtó és kommunikációs feladatok:
1. folyamatos kapcsolattartással megszervezi a kerület önkormányzati szervei, szervezetei és a tömegkommunikációs eszközök közötti - objektív tájékoztatáson alapuló - információáramlást;
2. gondoskodik arról, hogy a sajtón keresztül érdeklődök megfelelő tájékoztatást kapjanak az az Önkormányzat céljairól, tevékenységéről;
3. megszervezi a reklám- és propagandatevékenységet;
4. figyelemmel kíséri az Önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, tájékoztatást ad a médiában megjelentek visszhangjáról;
5. gondoskodik - ha ez szükséges - a sajtócikkekre adandó válasz elkészítéséről;
6. készíti és lektorálja az önkormányzati kiadványokat;
7. napi kapcsolatot tart a TV13 és a Hírnök sze4rkesztőségével; közreműködik kerületi újság megjelenésében, reklámozásában, a polgárok előtti népszerűsítésben;
8. szükség esetén szóvivőként szerepel a Tv13 Önkormányzatot érintő adásaiban és egyéb elektronikus médiumokban;
9. ellátja az Önkormányzat hivatalos honlapján az információk közzétételével, fejlesztésének biztosításával kapcsolatos feladatokat;
10. elemzéseket készít a honlap-látogatottság jellemzőiről;
11. nyilvántartja az önkormányzati honlap „Írjon nekünk” rovatába érkező megkereséseket, figyelemmel kíséri azok megválaszolását.
12. közreműködik közérdekű bejelentések és javaslatok intézésében;
13. ellátja és koordinálja a közzététellel, közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos, feladatokat, ennek során gondoskodik az Önkormányzat honlapján történő közzétételről;
14. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait, különös tekintettel a lakosság tájékoztatására, felvilágosítására, felkészítésére, véleménynyilvánítási lehetőségének biztosítására, hirdetmény, felhívás, közérdekű közlemény, hangos próba közzétételére, kihirdetésére, tájékoztató kiadványok elkészítésére és nyilvánosságra hozatalára.

C/ Nemzetközi referensi feladatok:
1. szervezi az Önkormányzat nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatait és együttműködését. Elősegíti új kapcsolatok és együttműködési formák kialakítását;
2. előkészíti és szervezi az Önkormányzathoz érkező külföldi vendég fogadását és programját;
3. gondoskodik a külkapcsolatok technikai-műszaki (nyelvi, fordítási stb.) feltételeinek megoldásáról;
4. ellátja a tisztségviselők és a hivatalvezetők külföldi utazásaival kapcsolatos előkészítő tevékenységet.

D/ Európai uniós referensi feladatok:
1. szem előtt tartja az ország külpolitikai törekvéseit, ezen belül a sajátos önkormányzati célokat;
2. figyelemmel kíséri és elősegíti az Európa Uniónak az önkormányzatok számára megfogalmazott ajánlásai helyi alkalmazását;
3. hasznosítja a testvér- és partnervárosok önkormányzatainak és intézményeinek Európa Uniós tapasztalatait.

E/ A titkársági alkalmazottak feladatai:
1. ellátja a polgármester levelezésével, vendéglátásával kapcsolatos ügyviteli teendőket;
2. ellátják az alpolgármesterek ügyvitelével, ügyintézésével kapcsolatos feladatokat;
3. őrzi a címer eredeti rajzolatát ábrázolt - bronz - címer hiteles minta példányát.

F/ Főépítészi feladatok:
1. szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását;
2. előkészíti az Önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését;
3. képviseli a Hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben;
4. szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében;
5. kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében;
6. véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat;
7. a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat;
8. közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében;.
9. állásfoglalást készít építészeti, városrendezési kérdésekben;
10. részt vesz az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés előkészítésében;
11. kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik azok lebonyolításában;
12. működteti az Önkormányzati Tervtanácsot;
13. biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást;
14. előkészíti a polgármester döntését a településképi bejelentési- és a településképi véleményezési eljárás során;
15. előzetes tájékoztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési előírások tartalmáról, ennek keretében javaslatot tesz a telek beépítésének feltételeire, továbbá konzultációt biztosít e követelmények teljesítése érdekében;
18. ellátja az ingatlanvagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat:
18.1 közreműködik az Önkormányzat tulajdonát érintő földhivatali ingatlan- és tulajdonjog-rendezési ügyek bonyolításában; a földhivatali okmányok beszerzésében, az önkormányzati tulajdonbejegyzési kérelmek elkészítésében;
18.2 figyelemmel kíséri a földhivatali kérelmek feldolgozását;
18.3 végzi a vagyonátadási igazolások és határozatok beszerzését;
18.4 előkészíti a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges polgármesteri nyilatkozatot;
18.5 elkészíti az Önkormányzat éves vagyonkimutatásának ingatlanokra vonatkozó részét és az éves statisztikai adatszolgáltatást;
19. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait.

Elérhetőség

Ingyenesen hívható üzenetrögzítőnk: 06-80-200-306 E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu
Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Iroda
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Telefon: (1) 350-1045 Fax: (1) 340-3120 E-mail: polgarmester@bp13.hu Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!