XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Közérdekű adatszolgáltatás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait vettük figyelembe.

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon.

Egységes Közadatkereső Rendszer

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  1. Elérhetőségi adatok
   Az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
   A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve Tátrai Gabriella. Elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
  2. A szervezeti struktúra
   A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével
   Az egyes szervezeti egységek feladatai
   1. Jegyzői és Jogi Osztály feladatai
   2. Polgármesteri Iroda feladatai
   3. Adóügyi Osztály feladatai
   4. Igazgatási Osztály feladatai
   5. Építésügyi Osztály feladatai
   6. Pénzügyi Osztály feladatai
   7. Szociális és Köznevelési Osztály feladatai
  3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetői
   Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  tisztségviselőinek, vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
   Képviselő-testület összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 2. A felügyelt költségvetési szervek
  1. Az önkormányzat irányítása és felügyelete  alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
  2. Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményfenntartó és Működtető KözpontBudapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet, Egyesített Óvoda, Szociális Szolgáltató Központ, Gondozóház, Prevenciós Központ
 3. Gazdálkodó szervezetek
  1. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 4. Közalapítványok
  1. Az önkormányzat által alapított közalapítvány neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: „Angyalföld média” Közalapítvány
 5. Lapok
  1. Az önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

   XIII. Kerületi Hírnök
   Kiadó és szerkesztőség: Sprint Kft., 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
   Telefon:+36-1-237-5060/0242
   Fax: +36-1-237-5069
   e-mail: hirnok@sprintkiado.hu
   Felelős szerkesztő: Machos Ferenc

 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
  1. A Polgármesteri Hivatal felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek és a törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

   Budapest Főváros Kormányhivatala
   Cím: 1056 Bp, Váci u. 62-64.
   Postacím:1364 Bp, Pf. 234.
   E-mail: budapest@bfkh.hu
   Tel: 06-1-235-1700
   Központi fax: 06-1-235-1703
   Ügyfélfogadás


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
  1. Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, Hivatásetikai Alapelvek, és az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  2. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Rendje
  3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai.
 2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
  1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
   1. Adóhatósági ügyek leírása
   2. Építéshatósági ügyek leírása
   3. Igazgatási ügyek leírása
   4. Jogi ügyek leírása
   5. Szociális ügyek leírása
 3. Közszolgáltatások
  1. Az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
   Jelenleg feltöltés alatt
 4. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal nyilvántartásai
  1. Az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
 5. Nyilvános kiadványok
  1. Az önkormányzat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.
  2. A Polgármesteri Hivatal által közzétett hirdetmények, közlemények.
 6. Döntéshozatal, ülések
  1. A A képviselő-testület és a bizottságok döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága.
 7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
  1. A képviselő-testület és bizottságok döntései, ülésének jegyzőkönyvei; a testületek szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
  2. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; az önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.
 8. Pályázatok
  1. Az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.
  2. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.
  3. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).
 9. Közérdekű adatok igénylése
  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az adatvédelmi felelős személy neve

   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

   A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alábbi elérhetőségein.

   Írásban: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztály

   1139 Budapest, Béke tér 1.

   Elektronikusan: e-mail cím: jegyzo@bp13.hu

   Szóban, írásban: az ügyfélfogadás rendje szerint:

   Hétfő:    13.30-18.00 óráig,

   Szerda: 08.00-16.30 óráig,

   Péntek: 08.00-11.30 óráig,

   Szervezeti egység neve: Jegyzői és Jogi Osztály

   Adatvédelmi felelős személy neve: dr. Bálint Erika

   Elérhetősége: telefon: (06-1) 452-41-69, e-mail: balinterika@bp13.hu

   Az adatigénylés céljára rendszeresített nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető.

   Az adatigénylésnek a Hivatal nem köteles eleget tenni

   -          abban a részében, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

   -          ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

   Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.

   A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén vagy az adatigénylés teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Hivatal.

   Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

   Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg.

   Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, az adatigénylés teljesítése a Hivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a Hivatal.

   Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést 15 napon belül köteles a Hivatal részére megfizetni.

   Jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

   Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után egy napon belül továbbítani kell az adatvédelmi felelősnek.

   Az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

   Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

   Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 15 napon belül írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

   Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a Hivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. A bíróság soron kívül jár el.

  2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
   Jelenleg ilyen nincs.
  3. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
   Jelenleg ilyen nincs.
  4. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.
   Jelenleg ilyen nincs.
  5. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal az egyik szerződő fél.
   Jelenleg ilyen nincs.
 10. Közzétételi listák
  1. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal különös közzétételi listái
   Jelenleg ilyen nincs.
  2. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal egyedi közzétételi listái.

   A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.15.) Ö.K. számú határozattal elfogadott egyedi közzétételi lista

 11. Közérdekű adat hasznosítására, felhasználására vonatkozó adatok
  1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal az egyik szerződő fél.
   Jelenleg ilyen nincs.
  2. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
   Jelenleg ilyen nincs.
  3. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal különös és egyedi közzétételi listái
  4. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
   Jelenleg ilyen nincs.
  5. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
   Jelenleg ilyen nincs.
  6. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
   Jelenleg ilyen nincs.
  7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
   Jelenleg ilyen nincs.
  8. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
   Jelenleg ilyen nincs.

III. Gazdálkodási adatok

 1. A működés törvényessége, ellenőrzések
  1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
   Az önkormányzatnál és Polgármesteri Hivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
  2. Az Állami Számvevőszék vizsgálatainak nyilvános megállapításai
   Jelentés az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről
   Jelentés a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
   Jelentés a települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatnál (összegző megállapítások)
   2014. évi jelentés az önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről
  3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
   Adóhatósági vizsgálat a 2005. és 2006. évekre vonatkozó adóbevallások tárgyában
   Adóhatósági vizsgálat 2014. 08., 09., 12. havi áfa önrevizió tárgyában
  4. A működés eredményessége, teljesítmény
   A Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmi statisztikája a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján:
   Az iktatott ügyiratok száma 2015. második félévben
  5. Működési statisztika
   Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2015. második félévi adatai
   Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2015. második félévi adatai 
 2. Költségvetések, beszámolók
  1. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat éves költségvetése és módosításai.
   1. Költségvetési rendeletek
    2006,
    2007,
    2008,
    2009,
    2010,
    2011,
    2012,
    2013,
    2014,
    2015
    2016
    2017
   2. Elemi költségvetések
    2006,
    2007,
    2008,
    2009,
    2010,
    2011,
    2012 Önkormányzat,
    2012 Polgármesteri Hivatal,
    2013 Önkormányzat,
    2013 Polgármesteri Hivatal
    2014 Önkormányzat,
    2014 Polgármesteri Hivatal
    2015 Önkormányzat,
    2015 Polgármesteri Hivatal
    2016 Önkormányzat
    2016 Polgármesteri Hivatal
    2017 Önkormányzat
    2017 Polgármesteri Hivatal
   3. Költségvetési rendeletek módosításai
    2012. évi kv. rendelet 1. módosítása,
    2012. évi kv. rendelet 2. módosítása,
    2012. évi kv. rendelet 3. módosítása,
    2012. évi kv. rendelet 4. módosítása,
    2012. évi kv. rendelet 5. módosítása,
    2012. évi kv. rendelet 6. módosítása,
    2013. évi kv. rendelet 1. módosítása,
    2013. évi kv. rendelet 2. módosítása,
    2013. évi kv. rendelet 3. módosítása
    2013. évi kv. rendelet 4. módosítása
    2013. évi kv. rendelet 5. módosítása
    2014. évi kv. rendelet 1. módosítása
    2014. évi. kv. rendelet 2. módosítása
    2014. évi. kv. rendelet 3. módosítása
    2014. évi. kv. rendelet 4. módosítása
    2014. évi kv. rendelet 5. módosítása
    2015. évi kv. rendelet 1. módosítása
    2015. évi kv. rendelet 2. módosítása
    2015. évi kv. rendelet 3. módosítása
    2015. évi kv. rendelet 4. módosítása
    2015. évi kv. rendelet 5. módosítása
    2016. évi kv. rendelet 1. módosítása
    2016. évi kv. rendelet 2. módosítása
    2016. évi kv. rendelet 3. módósítása
    2016. évi kv. rendelet 4. módosítása
    2017. évi kv. rendelet 1. módosítása
    2017. évi kv. rendelet 2. módosítása
  2. A Polgármesteri Hivatal és önkormányzat beszámolói:
   1. Féléves, háromnegyed éves beszámolók, zárszámadási rendeletek
    2005. első félév (szöveg, mellékletek),
    2005. éves beszámoló,
    2006. első félév,
    2006. éves beszámoló,
    2007. első félév,
    2007. éves beszámoló,
    2008. első félév,
    2008. éves beszámoló,
    2009. első félév,
    2009. éves beszámoló,
    2010. első félév,
    2010. éves beszámoló
    2011. első félév
    2011. éves beszámoló
    2012. első félév
    2012. I-III. negyedév
    2012. éves beszámoló
    2013. I. félév
    2013. I-III. negyedév
    2013. éves beszámoló
    2014. I. félév
    2014. I-III. negyedév
    2014. éves beszámoló
    2015. I. félév
    2015. I-III. negyedév
    2015. éves beszámoló
    2016. I. félév
    2016. I-III. negyedév
    2016. éves beszámoló
   2. Költségvetési beszámolók
    2005. első félév,
    2005. év, 2-22-ig 24-26-ig 31 és 33 űrlapok 34-37,44-51,54-56,80 űrlapok  1-es űrlap, 23-as űrlap, 27-es űrlap, 29-es űrlap, 30-as űrlap, 32-es űrlap, 38-as űrlap, 39-es űrlap, 53-as űrlap, 57-es űrlap, 58-as űrlap, 59-es űrlap, 60-as űrlap, 75-ös űrlap,
    2006. első félév,
    2006. év,( 2-22 és 24-26 űrlapok, 31,33-37,44-47 űrlapok, 48-51,54-56,80 űrlapok, 1-es űrlap, 23-as űrlap, 27-es űrlap, 29-es űrlap, 30-as űrlap, 32-es űrlap, 38-as űrlap, 39-es űrlap, 53-as űrlap, 57-es űrlap, 58-as űrlap, 59-es űrlap, 60-as űrlap, 75-ös űrlap, 77-es űrlap,)
    2007. első félév,
    2007. év ( 1-29 űrlapok, 30-44 űrlapok, 46-80 űrlapok,)
    2008. első félév,
    2008. év ( 1-29 űrlapok, 30-45 űrlapok, 46-80 űrlapok,)
    2009. első félév,
    2009. év ( 1-29 űrlapok, 30-45 űrlapok, 46-80 űrlapok,)
    2010. első félév,
    2010. év ( 1-29 űrlapok, 30-46 űrlapok, 47-60,80 űrlapok, 75 űrlap,)
    2011. első félév,
    2011. év Önkormányzat,
    2012. első félév Polgármesteri Hivatal,
    2012. első félév Önkormányzat,
    2012. éves besz Polgármesteri Hivatal,
    2012. éves besz Önkormányzat,
    2013. I. féléves besz önk,
    2013. I. félévi besz pm hiv,
    2013. éves besz Önkormányzat,
    2013. éves besz Polgármesteri Hivatal.
    2014 éves besz Önkormányzat
    2014 éves besz Polgármesteri Hivatal
    2015 éves besz Önkormányzat
    2015 éves besz Polgármesteri Hivatal


    

   http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet/ulesek/160421-1#n2-d