XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 26. Jusztina, Kozma, Damján

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - EREDMÉNYHIRDETÉSSEL LEZÁRULT 2014. október 8. - Módosítva: 2016. augusztus 26. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a XIII. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt („A” típusú), illetve azon fiatalok, akik 2014/2015 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások és teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak részt venni („B” típusú). A részletes pályázati kiírásokat a mellékelt fájlokból lehet letölteni.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése és az adatok rögzítése.

 

A pályázatot digitális kitöltést követően papíralapon (nyomtatott formában), a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1139 Budapest, Béke tér 1.) kell beadni a kötelező mellékletekkel együtt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2014. november 7.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők szociális rászorultságáról:
  • A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolást – munkáltatói igazolás.
  • A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)
  • Nyugdíj folyósító által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíj folyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntése.
  • Jövedelemmel nem rendelkezők a Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes kerületi Munkaügyi Kirendeltsége 6 hónapnál nem régebbi igazolását. (XIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltség: 1137 Budapest, Katona József u. 25.)
  • 16. életévét betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
  • Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat.
  • Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolatát, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolását, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolatát, ezek hiányában az erre a célra rendszeresített Sz/130-as formanyomtatvány hatályos példánya.
  • Külön lakcímen élők esetén - amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek - a különélés tényéről büntetőjogi nyilatkozat.
2. Lakcímkártya fénymásolata (a pályázóval egy háztartásban élőknek is). A fénymásolatra rá kell írni, hogy „Hozzájárulok a lakcímkártya másolásához”!
3. „A” típusú pályázat esetében szükséges a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.

 

A részletes pályázati kiírás egyéb részletei a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu cím alatt érhető el.

 

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1381 Budapest Pf. 1418

Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

Az önkormányzat a meghozott döntéséről 2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat, valamint a mellékelt excel táblázatból (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014-2015) értesülhetnek a támogatást elnyerők listájáról.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Radó Gábor ügyintézőnél. Telefonszám: +361 452-4100/5155 mellék, e-mail: radogabor@bp13.hu.

 

 

Holopné Schramek Kornélia

alpolgármester

Elérhetőségek

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu