XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - EREDMÉNYHIRDETÉSSEL LEZÁRULT 2015. október 5. - Módosítva: 2016. augusztus 26. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
Olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a XIII. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek;
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt („A" típusú pályázat),

illetve azon szociálisan hátrányos helytetű fiatalok, akik a XIII. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;


vagy


b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;


és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik („B" típusú pályázat).

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A részletes pályázati kiírásokat a mellékelt fájlokból lehet letölteni!

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:


https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a XIII. kerületi önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1139 Budapest, Béke tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők szociális rászorultságáról:
     1.1. A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolást – munkáltatói igazolás.
    1.2. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)
     1.3. Nyugdíj folyósító által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíj folyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntése.
      1.4. Jövedelemmel nem rendelkezők a Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes kerületi Munkaügyi Kirendeltsége 6 hónapnál nem régebbi igazolását. (XIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltség: 1137 Budapest, Katona József u. 25.)
    1.5. 16. életévét betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
     1.6. Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat.
      1.7. Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolatát, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolását, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolatát, ezek hiányában az erre a célra rendszeresített Sz/130-as formanyomtatvány hatályos példánya.
     1.8. Külön lakcímen élők esetén - amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek - a különélés tényéről büntetőjogi nyilatkozat.


2. Lakcímkártya fénymásolata (a pályázóval egy háztartásban élőknek is). A fénymásolatra rá kell írni, hogy „Hozzájárulok a lakcímkártya másolásához", vagy az okmányiroda által kiállított lakcímigazolás.


3. „A" típusú pályázat esetében szükséges a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről. (Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.)

Az önkormányzat a meghozott döntéséről 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Radó Gábor ügyintézőnél. Telefonszám: +361 452-4100/5155 mellék, e-mail: radogabor@bp13.hu.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, az önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica

1381 Budapest, Pf.: 1418,

tel.: (06-1) 795-5600,

e-mail: bursa@emet.gov.hu,

internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)