XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Önkormányzati jelképek 1995. október 27. - Módosítva: 2017. február 14. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

A szöveg időállapota: 2016. XII. 14. -
Időállapot váltás: 2003. I. 13. - 2009. X. 19.
2009. X. 20. - 2011. V. 14.
2011. V. 15. - 2011. XII. 31.
2012. I. 1. - 2012. V. 30.
2012. V. 31. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2016. XII. 13.
2016. XII. 14. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról    
 
 2016.12.14. óta hatályos szöveg
 

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

 Az Önkormányzat jelképei 

1. §.  

(1)  Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2)  [1] A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

 A címer leírása 

2. §.  A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

 A címer használatának köre és szabályai 

3. §  

(1)  [2] A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a)  az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b)  zászlaján;

c)  a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek és költségvetési szerveinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d)  a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;

e)  a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f)  az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g)  a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h)  az Önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek és költségvetési szerveinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i)  az Önkormányzat és szervei, az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményei és költségvetési szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j)  a helyi nemzetiségi önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k)  az Önkormányzat, az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményei és költségvetési szervei sajtótermékei címfeliratán;

l)  az Önkormányzat, az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményei és költségvetési szervei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2)  [3] A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3)  A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4)  [4] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak alapján kell a Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve Magyarország címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését engedélyezni.

4. §.  

(1)  A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2)  A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. §.  

[5] (1)  A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell engedélyezni.

(2)  [6] Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell megállapítani.

(3)  A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. §  

(1)  A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a)  a kérelmező megnevezését, címét;

b)  a címerhasználat célját;

c)  az előállítani kívánt mennyiséget;

d)  a címer előállításának anyagát;

e)  terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f)  a használat időtartamát;

g)  a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h)  a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2)  A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a)  a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b)  az engedélyezett felhasználás célját;

c)  az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d)  az előállítás anyagát;

e)  a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f)  a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g)  a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h)  amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4)  [7] A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztálya nyilvántartást vezet.

(5)  [8] Az engedélytől eltérő használat esetén az engedély visszavonásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell dönteni.

7. §.  

(1)  A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2)  Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. §.  A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. §.  

(1)  A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2)  [9] A zászlórúd fa, illetve fehér színű.

(3)  [10] Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.

 A zászló használata 

10. §.  

(1)  A zászló használható:

a)  [11] hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlójával együtt;

b)  a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c)  a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d)  nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e)  minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f)  [12] a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2)  [13] A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3)  [14] A zászló a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint helyeztethető el.

(4)  A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. §.  [15]

12. §.  Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13. §.  [16] E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

 

Dr. Sinka József s.k.

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

 [1] A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a iktatta be.

[2] A 46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2016.12.14.

[3] A bekezdést a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2011. május 15-ével hatályos.

[4] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[5] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[6] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[7] A 46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2016.12.14.

[8] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[9] A bekezdést az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése módosította.

[10] A bekezdést a 3/2003. (I.13.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította.

[11] A pontot a 47/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.

[12] A pontot a 3/2003 (I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a iktatta be.

[13] A (2) bekezdést a 9/2001. (III. 26.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2001. június 1-jén lép hatályba.

[14] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[15] A paragrafust a 16/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2012. május 31-ével hatályos.

[16] A paragrafust a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § i) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.