XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Beruházások, megrendelések, árubeszerzések rendje 1999. december 27. - Módosítva: 2013. január 10. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

A szöveg időállapota: 2001. IX. 20. - 2004. IV. 30.
Időállapot váltás: 2001. IX. 20. - 2004. IV. 30.
2004. V. 1. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:42/1999. (XII. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás hatékonyságának, a Képviselő-testület döntéshozó és ellenőrző szerepe, továbbá a közpénzek felhasználása átláthatóságának biztosítása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján az építési beruházások, felújítások (korszerűsítések), szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések (továbbiakban: beruházások) előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjét a következők szerint szabályozza.

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya alá tartoznak:

a) Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata

b) Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata Polgármester Hivatala,

c) az Önkormányzat, illetve jogelődje által alapított egyéb költségvetési szervek, ha a beruházást maguk végzik, illetve megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak az 1. § szerinti szervezetek építési beruházásai, felújításai (korszerűsítései), szolgáltatás megrendelései és árubeszerzései (továbbiakban: beruházások), beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján lebonyolítására kerülő, illetve közös, továbbá a címzett és céltámogatott feladatokat is, amennyiben azok becsült értéke a 2 millió forintot meghaladja, de a közbeszerzési törvény szerinti értékhatárt nem éri el.1

(2) Ha a beruházást részben, vagy egészben állami pénzeszközök, címzett, vagy céltámogatások igénybevételével valósítják meg, ezekre az igénybevétellel kapcsolatos jogszabályok, előírások az irányadók.

Általános rendelkezések

3. § (1) A beruházásokat az Önkormányzatra vonatkozó törvények, az államháztartásra, a költségvetésre, a számvitelre, pénzügyekre, statisztikára, a beruházásokra és a közbeszerzésekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kell megvalósítani.

(2) Az egy időben, egy helyen végzett építési beruházás, szolgáltatás és árubeszerzés (továbbiakban: beszerzés) esetén a tevékenységet szét kell választani.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti szétválasztás műszakilag nem lehetséges, a legmagasabb értéket képviselő beszerzés típusra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az egész tevékenységre.

(4) E rendelet alkalmazásában:

a) Építési beruházás: - a felújítás és a korszerűsítés kivételével - az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, helyreállítása, lebontása, elmozdítása, rendeltetésének építési munkával járó megváltoztatása, valamint az ezekhez kapcsolódó szakipari, technológiai munkák.

b) Árubeszerzés: az a visszterhes szerződés alapján megvalósuló tevékenység, mely a forgalomképes és birtokba vehető dolog tulajdonjogának vagy pedig használatára, hasznosítására vonatkozó jognak határozott vagy határozatlan időre történő megszerzésére irányul.

Árubeszerzésnek minősül a dologgal együtt járó szolgáltatás igénybevétele is, ha a szolgáltatás értéke nem haladja meg a dolog értékét.

c) Szolgáltatás: az árubeszerzésnek és az építési beruházásnak nem minősülő, visszterhes szerződés alapján végzett tevékenység (ide értendő a tervezési, felújítási, korszerűsítési, valamint park- és útfenntartási tevékenység is).

d) Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eredeti használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka. Felújításnak minősül az elhasználódott eszközök állagának eredeti rendeltetési célját biztosító helyreállítása.

e) Korszerűsítés: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka.

(5) A beruházások előkészítéséért, megvalósításáért a polgármester a felelős.

(6) Az Önkormányzat építési beruházásainál, felújításainál, korszerűsítéseinél, valamint a megvalósítás részét képező szolgáltatás megrendeléseinél (pld. tervezés, szakvélemény készítés) és árubeszerzéseinél (első berendezés beszerzése, bútorbeszerzés), a szolgáltatásnak minősülő park- és útfenntartási munkák megrendeléseinél a beruházói feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban beruházó) feladata.

(7) Az egyéb költségvetési szervek szolgáltatás megrendeléseinél és árubeszerzéseinél - a (6) pontban foglaltak kivételével - a beruházói feladatok ellátása az egyéb költségvetési szervek feladata.

Előkészítés

4. § (1) Minden a 2. §. szerinti igényt meg kell küldeni a beruházónak.

(2) A beruházó feladata a beérkezett igények alapján a beruházások (építési beruházás, felújítás és korszerűsítés) tartalmi meghatározása és a becsült költségelőirányzatok elkészítése.

(3) A beruházó feladata a (2) bekezdés szerinti költségelőirányzatok alapján a beruházási programterv előkészítése figyelembe véve a megvalósítás részét képező szolgáltatás megrendelési és árubeszerzési feladatokat.

(4) A beruházási programtervet - társosztályokkal történő egyeztetését követően - a Képviselő-testület illetékes bizottságai elé kell terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület bizottságai az előkészítés időszakában a sajátos feladatai körében tartozó tevékenységek tekintetében a programtervezetben szereplő beruházási feladatokat véleményezik és rangsorolják.

(6) A bizottságok illetékessége szempontjából az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet az irányadó.

5. § (1) Beruházási program és célokmányt kell készíteni az egy időben, egy helyen végzendő építési beruházás, szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés előkészítése során, amennyiben a beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja az éves költségvetési törvény által meghatározott értékhatárt.

(2) A Beruházási program és célokmányt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(3) A Beruházási program és célokmánynak tartalmaznia kell a tervezett beruházás:

a) építési engedélyköteles beruházás esetén, annak megjelölését,

b) szükségességének indoklását,

c) megvalósításának módját,

d) kapacitásának mutatóit,

e) előkészítése, megvalósítása javasolt ütemét,

f) becsült költségeit éves ütemezésben,

g) forrásait éves ütemezésben,

h) a környezetre gyakorolt várható hatását,

i) telepítési (teljesítési) helyét,

j) hasznosításának formáját,

k) a telepítés helyének tulajdonosi helyzetét,

l) a költségbecslés módját,

m) egyéb fontosnak tartott körülményeket.

(4) A beruházás nagyságától, jellegétől, sajátosságától, jelentőségétől függően a cél részletezettsége eltérő lehet annak érdekében, hogy az előterjesztés a döntés előkészítésére alkalmas információkat szolgáltasson.

Jóváhagyás

6. § A beruházások - beleértve a megvalósítás részét képező szolgáltatás megrendeléseket és árubeszerzéseket is - szükségességéről és az előirányzatok elfogadásáról a tárgyévi költségvetés jóváhagyásának keretében a Képviselő-testület dönt.

Megvalósítás

7. § (1) A megvalósítást megkezdeni, a megvalósításra irányuló szerződéseket kötni, illetve egyéb kötelezettséget vállalni, kifizetéseket teljesíteni csak a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet birtokában lehet.

(2) A megvalósítás részét képezi az engedélyezési és kiviteli tervezés, bármely építési vagy bontási munka, kisajátítás, kártalanítás, terület tulajdonjogának (használatának) megszerzése, a beszerzés, az előzőekre irányuló bármely kötelezettségvállalás, kifizetés.

(3) A beruházások jóváhagyott teljes költségelőirányzatát meghaladó szerződés nem köthető és egyéb kötelezettség nem vállalható.

(4) A tételesen jóváhagyott beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítására a mindenkori éves költségvetési rendelet előírásai az irányadók.

(5) Az éves költségvetési törvény által meghatározott értékhatárok elérése vagy azt meghaladó értékű beszerzések esetén a Közbeszerzési törvény, valamint a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló rendelet előírásai szerint kell eljárni.

(6) A közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló rendelet által meghatározott értékhatár alatti és a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárok 60%-át elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések esetében meghívásos pályázatot kell kiírni. A pályázatra legalább 3 vállalkozót kell ajánlattételre felkérni. A beruházónak minden körülmények között biztosítania kell a valódi versenyt és az esélyegyenlőséget az ajánlattevők számára.2

(7) A mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárok 60%-át el nem érő értékű beszerzések esetében legalább 2 vállalkozót kell felkérni ajánlattételre.3

(8) Nem kell a (6) és (7) bekezdésekben foglalt szabályokat alkalmazni:

a) azon beszerzések esetében, amelyek teljesítésére egy meghatározott személy képes, illetve a beszerzés tárgyának sajátos természete miatt korlátozott számú ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére (különösen szakvélemény készítése, restaurátor által készítendő munka, az eredeti tervező felkérése ingatlanbővítés és szakaszokra bontott tervezés folytatása esetén),

b) rendkívüli sürgősség indoka esetében (különösen életveszély vagy balesetelhárítás, kárenyhítési kötelezettség). Ebben az esetben a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem eredhetnek a beruházó mulasztásából.

(9) Az ajánlatok elbírálása - a beruházó javaslata alapján - a polgármester hatáskörébe tartozik

(10) A beruházások megvalósítására előleg nem adható.

(11) Az elkészült létesítményt a tulajdonosnak, használónak, az üzemeltetőnek üzembehelyezésre, a tulajdonosnak aktíválásra át kell adni.

Az üzembehelyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáért, az érdekelt szervek meghívásáért, a szavatossági jogok érvényesítéséért - az ettől eltérő megállapodás kivételével - továbbá az üzembehelyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős.

(12) A beruházásra vonatkozó rendelkezések, műszaki, hatósági és pénzügyi előírások betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításáért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó a felelős.

Beszámoló a beruházások helyzetéről, megvalósításáról

8. § A megvalósításról szóló beszámolási kötelezettséget a polgármester általában a gazdálkodásról szóló féléves, háromnegyedéves és éves beszámoló keretében teljesíti.

Hatályba léptető rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően eldöntött és induló beruházásokra kell alkalmazni.

(2) Az építési beruházások, felújítások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 9/1996.(III.19.)Ö.K. számú rendelet jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1
A bekezdés szövegét a 35/2001. (IX. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a egészítette ki.
2
A bekezdés szövegét a 35/2001. (IX. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította.
3
A bekezdés szövegét a 35/2001. (IX. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította.