XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Városrész nevek felvétele és használata 2000. január 17. - Módosítva: 2013. július 19. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

1/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet
a XIII. kerület jelképes és történelmi városrészei nevének felvételéről és használatáról

A szöveg időállapota: 2013. VII. 20. -
Időállapot váltás: 2000. IV. 17. - 2007. II. 28.
2007. III. 1. - 2012. V. 30.
2012. V. 31. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2013. VII. 19.
2013. VII. 20. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:1/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet

a XIII. kerület jelképes és történelmi városrészei nevének felvételéről és használatáról1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület történelmi múltjára, kialakulására utaló városrész-, illetve közigazgatási megjelölések névhasználatáról a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya a XIII. kerület közigazgatási területére terjed ki, melynek határait a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1997. évi CXVIII. törvénnyel módosított 1994. évi XLIII. törvény melléklete tartalmazza.2

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a XIII. kerület közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre, alapítványokra, egyesületekre és magánszemélyek egyéb társulásaira, csoportosulásaira is.

(3) E rendeletnek nincs visszamenőleges hatálya.

Értelmező és általános rendelkezések

2. § (1)3 E rendelet személyi hatálya alá tartozók részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához az alább felsorolt elnevezések használata - bármely szóösszetételben és betűformában - engedélyhez kötött:

a) Angyalföld

b) Újlipótváros

c) Vizafogó

d) Népsziget

e) Szúnyogsziget

f) Tripolisz

g) Tizenháromház

h) Hétház

i) Madarász-telep

j) Rákos mezeje

k) Magdolnaváros

l) Ördögmalom

m) Lőportár-dűlő

n) Felső bikarét

o) Palatinus

p) Erdőtelkek

q) Kikötő-dülő

r) Tarnay-major

s) Népfürdő

t) Napföld

(2) Az (1) bekezdésben szereplő elnevezések felvételét és használatát csak azok az 1 § (2) bekezdésében meghatározottak kérhetik, akiknek székhelye a XIII. kerület közigazgatási területén van.

3. § A névhasználati engedélyezési eljárást a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell gyakorolni.4

4. § A névhasználati kérelemnek ( 2. számú melléklet) tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét és telephelyét,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a név felvételének vagy használatának célját, módját és időtartamát.

5. § (1)A név felvételére és használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését, székhelyét és telephelyét,

b) az engedélyezett névfelvétel, illetve használat céljának meghatározását,

c) az engedély érvényességének időtartamát,

d) esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat.

(2) Az engedély érvényessége szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára,

b) meghatározott időpontig,

c) egy alkalomra.

6. § (1) Az engedély kiadása megtagadható:

a) ha a névhasználat vagy annak módja és körülményei sértené vagy veszélyeztetné a lakosság, az Önkormányzat, a kerület, valamint a Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit, illetve jóhírnevét,

b) ha az Önkormányzat ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már kiadott engedélyt, illetve, ha a nevet már valaki jogszerűen használja.

(2) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat, vagy annak célja, módja a lakosság, az Önkormányzat, a kerület, valamint a Polgármesteri Hivatal jogait vagy érdekeit, illetve jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti.

(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.

7. § A kiadott engedélyekről, illetve azok megszűnéséről, vagy visszavonásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvártartást vezet.

8. § (1) Aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet már használja és azt módosítani akarja, arra e rendelet előírásai vonatkoznak.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt felvett közigazgatási megjelölés vagy név használatát az engedélyező a jövőre nézve megtilthatja, ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei a lakosság, az Önkormányzat, a kerület, valamint a Polgármesteri Hivatal jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

9. § (1) A névhasználatért, illetve a névmódosításért a jogosultnak egyszeri 50.000,-Ft használati díjat kell fizetnie.

(2) A használati, illetve módosítási díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában vagy az erre rendszeresített utalványon, csekken kell befizetni.

10. §5

Záró rendelkezés

11. § (1)6

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 1/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez7

2 számú melléklet a 1/2000. (I. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez8


1
A címet a 13/2000. (IV. 17.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.
2
Módosította a 24/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos az Országgyűlés által 2013. június 26. napján elfogadott, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatályba lépésének napján.
3
Módosította a 24/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos az Országgyűlés által 2013. június 26. napján elfogadott, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatályba lépésének napján.
4
A paragrafust a 43/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
5
A paragrafust a 18/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2012. május 31-ével hatályos.
6
A bekezdést az 1/2007. (I. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 68. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2007. március 1-jével hatályos.
7
Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan az Országgyűlés által 2013. június 26. napján elfogadott, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatályba lépésének napjával.
8
Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan az Országgyűlés által 2013. június 26. napján elfogadott, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatályba lépésének napjával.