XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Testnevelési, sport feladatok 2001. július 9. - Módosítva: 2015. október 19. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

28/2001. (VII. 9.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a kerületi sportmozgalom fejlesztéséről és támogatásáról

A szöveg időállapota: 2015. XI. 1. -
Időállapot váltás: 2001. VII. 9. - 2004. X. 31.
2004. XI. 1. - 2006. VIII. 31.
2006. IX. 1. - 2008. I. 31.
2008. II. 1. - 2009. X. 19.
2009. X. 20. - 2012. II. 29.
2012. III. 1. - 2015. X. 31.
2015. XI. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:28/2001. (VII. 9.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól, a kerületi sportmozgalom fejlesztéséről és támogatásáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése alapján, összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvénnyel és az Európai Sport Chartával, a testnevelés és sport helyi feladatairól, a sportigazgatásról, a sportmozgalom egyes területeinek támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja.1

A rendelet célja és alapelvei

1. § (1) A testnevelés és sport hagyományosan értékteremtő, közösségformáló szerepet tölt be, az egyetemes magyar kultúra része. A testedzés és sport gyakorlása állampolgári alapjog. Az Önkormányzat a mindenkori lehetőségéhez mérten mindent elkövet, hogy a XIII. kerület lakói ezen jogukat a lehető legszélesebb körben gyakorolhassák.

(2) Az Önkormányzat elősegíti, hogy a testnevelés és sport társadalmi funkciói - így az egészségmegőrzés, a személyiségformálás, erkölcsi és fizikai nevelés, a szabadidő eltöltés, a szórakozás-szórakoztatás, a példakép kialakítás, a nemzetközi kapcsolatok ápolása - egyaránt megvalósulhassanak.

(3) A testnevelés és sport részterületei - az óvodai, iskolai testnevelés, a diáksport, szabadidősport, az utánpótlás-nevelés, az élsport - egymással összefüggő olyan egységet képeznek, amelyben egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

(4) A testnevelés és sport az önkormányzati humánszolgáltatási rendszer részét képezi és ennek többi elemével (oktatás, közművelődés, szociálpolitika) egyenrangú.

(5) Az Önkormányzat sportszakigazgatási szervezeti egységei, a fenntartott sportintézmények és sportlétesítmények nem lehetnek elkötelezettek semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett. A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. E rendeletben rögzített jogok megilletnek minden, a rendelet hatálya alá tartozó személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi, nemzetiségi, vagyoni, születési, egészségügyi vagy egyéb különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi testnevelési és sporttevékenység gyakorlásában résztvevő, valamint azon az Európai Unió valamely tagállamában állampolgársággal rendelkező sportolóra, aki az Önkormányzat közigazgatási területén érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és az Önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett sportszervezetekre;2

b) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett nevelési-oktatási intézményekre, sportintézményekre, sportlétesítményekre;3

c) mindazon szervezeti egységekre, intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, társulásokra, egyházak által támogatott (sport) szervezetekre, esetenként azon magánszemélyekre, amelyekkel (akikkel) a sportfeladatok végrehajtása érdekében az Önkormányzat megállapodást köt.

Az Önkormányzat sportfeladatai

3. § (1) Az Önkormányzat működteti, folyamatosan karbantartja és a lehetőségeihez mérten fejleszti a tulajdonában lévő testnevelési és sportlétesítmény állományt.

(2) Az Önkormányzat fokozatosan kialakítja, bővíti és támogatja a fogyatékosok sportolási lehetőségeit. A sportlétesítmények építésénél-fejlesztésénél mindenkor figyelembe veszi a fogyatékos emberek érdekeit.

(3) Az óvodáskorú gyermekek játékos-mozgásos és testnevelési feltételeinek folyamatos fejlesztése érdekében az Önkormányzat:

a) 4 biztosítja az óvodás gyermekek részére a kihelyezett testnevelés órák megtartásának lehetőségét,

b) minden óvodás gyermek számára biztosítja az életkori sajátosságoknak megfelelő mindennapos játékos testnevelés foglalkozásokon való részvétel lehetőségét,

c) az óvodán kívül, a lakókörnyezetben - elsősorban a játszótereken - biztosítja ezen korosztály részére a biztonságos, egészséges körülmények közötti mozgás-játék feltételeit,

d) az Önkormányzat a fedett óvodai testnevelési létesítményeket tornaszoba-tornaterem kialakításával biztosítja.

(4)5 A saját működtetésű iskolák tekintetében az Önkormányzat

a) a kialakult hagyományoknak és a helyi igényeknek megfelelően finanszírozza és szervezi a diákolimpia helyi versenyeit,

b) évente elismerésben részesíti a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat,

c) a nyári szünidő szervezett keretekben és kulturált körülmények között történő eltöltése érdekében fenntartja, működteti, fejleszti a nyári táborokat, biztosítja a programok költségeit,

d) elősegíti az osztálykirándulások, a külföldi cseretáboroztatások megszervezését, a nemzetközi sportkapcsolatok ápolását,

e) szervezi az általános iskolások egészségmegőrző és szűrőprogramját.

(5) A kerületi testnevelési és sportmozgalom szerves részét képező szabadidő sport feltételrendszerének kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében az Önkormányzat:

a)6 az éves költségvetési rendeletben meghatározásra kerülő összeggel támogatja a kerületi lakóhelyi sportegyesületek sportszervező munkáját, folyamatosan segíti az egyesületek működését,

b) a lakossági igények felmérése alapján az éves költségvetésben meghatározott összeggel támogatja a hétvégi nyitott iskola és nyitott sportlétesítmény programot,

c) a kerületi szabadidős és egyéb hagyományos sportrendezvényeket az önkormányzati költségvetésben évente meghatározásra kerülő összeggel támogatja,

d) a helyi szabadidősport szervezésében feladatot vállaló kerületi székhelyű sportegyesületek részére évente kiírásra kerülő pályázat keretében nyújt vissza nem térítendő támogatást,

e) az önkormányzati fenntartású testnevelési és sport célú létesítményekben a kötelező foglalkozási időn túl (testnevelési órák, diáksport foglalkozások után) biztosítja a lakossági szabadidősport részére az igénybevételt,

f) a mindenkori szervezettségének és a vállalt feladatok arányában támogatja a kerületi természetbarát mozgalmat,

g) a szabadidős és minősített rendezvények egyenletes színvonalú lebonyolítása, a megfelelő számú versenybírói, túravezetői hálózat kialakítása érdekében segíti, támogatja a kerületi sportági bizottságok működését. Biztosítja elhelyezésüket, munkafeltételeiket.

(6) Az utánpótlás-nevelés és a versenysport tekintetében az Önkormányzat:

a) elismeri a kerületi sportegyesületek eredményeit, támogatja az utánpótlás-nevelést és segítséget nyújt az egyesületek működéséhez,

b) figyelemmel a földrajzi adottságából eredően a kerületben üzemelő vízisport telepekre és a kajak-kenu, evezős profilú sportegyesületekre, lehetőségeihez mérten támogatja létesítmény fenntartó és utánpótlás nevelő tevékenységüket, egyes kiemelt rendezvényeiket,

c) a - kerületi székhelyű sportegyesületekben sportoló, vagy a kerület közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező - világversenyeken kiemelkedően szereplő versenyzők teljesítményét a mindenkori anyagi lehetőségeinek függvényében elismeri. Az olimpiák évében - ezen sportolók részére - külön keretet biztosít az olimpiai I.-VI. helyezetteknek,

d) esetenként támogatja költségvetési eszközeiből az egyes kerületi sportegyesületi létesítmények felújítását, újjáépítését,

e)7 támogatja a sportegyesületek által hagyományosan évente megrendezésre kerülő nagyszabású sportrendezvényeket.

f)8 a kerületi székhelyű sportegyesületekben sportoló, vagy a kerület közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező - korosztályos hazai - vagy világversenyeken kiemelkedően szereplő versenyzők teljesítményét kiváló ifjúsági sportoló cím adományozásával elismeri.

(7) A hátrányos helyzetűek, fogyatékosok sportolási feltételeinek javítása érdekében az Önkormányzat:

a) fokozatosan akadálymentesíti a sportlétesítményeinek egy részét, biztosítva ezzel a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek megteremtését,

b) a kerületben új sportlétesítmény építésére, illetve sportlétesítmény korszerűsítésére - mind a nézők, mind a sportolók szempontjából - csak a megfelelő akadálymentesítés biztosítása esetén adható ki engedély,

c) a sport célú pályázatok és támogatási lehetőségek felosztásánál figyelembe veszi és megfelelően segíti a hátrányos helyzetűek és a fogyatékosok testnevelését és sportját,

d) szervezett helyi fogyatékos csoportok, közösségek, csapatok részére - testedzés céljára - kedvezményes létesítményhasználatot biztosít az erre a célra kialakított helyszíneken.

(8) Az Önkormányzat a sport egyes részterületi feladatainak ellátása, támogatása mellett:

a) közremûködik, illetve gondoskodik a helyi sportélet propagandájáról, a sportmozgalomban tevékenykedõk és a lakosság folyamatos tájékoztatásáról,

b) ápolja és fejleszti a sport terén eddig kialakított kapcsolatrendszerét, együttmûködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,

c) ellátja a sportmozgalom kerületi koordinációjának feladatait, különös tekintettel az egyesületek-iskolák kapcsolatrendszerére, az önkormányzati sportlétesítmények védelmére és kihasználtságuk fokozására, az egyes sportágak fejlesztésének elősegítésére.

Az Önkormányzat sport feladatellátásának szervezeti keretei és létesítményei

4. § (1) A jogszabályokban és jelen rendeletben foglalt - az önkormányzati feladatellátással kapcsolatos - testnevelési és sport tevékenységek szervezési és koordinációs feladatait a polgármester a hivatal és az önkormányzat gazdasági társasága közreműködésével látja el.9

(2) Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartására és üzemeltetésére külön megállapodás alapján más szervezetet bízhat meg.10

A sporttevékenység finanszírozása

5. §11 (1) Az Önkormányzat a mindenkori anyagi lehetőségeinek figyelembevételével éves költségvetésében irányozza elő az egyesületi utánpótlás-nevelés támogatását, a sportrendezvények kiadásait.

(2) Évente az oktatási, kulturális és sport alapban biztosítja a sport célú pályázati kereteket, a kihelyezett testnevelés órák kiadásait, a természetbarátok, a szabadidősport támogatását.

6. § Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények és szabadidős létesítmények értékesítéséből származó bevételek kizárólag a megszüntetett sportlétesítménnyel hasonló funkciójú új létesítmény létrehozására fordíthatók.

Záró rendelkezés

7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

8. §12 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s. k Dr. Tóth József s. k. jegyző polgármester

1A preambulumot a 20/2006. (VII. 5.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.2A pontot a 48/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2008. február 1-jével hatályos.3A pontot a 48/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. február 1-jével hatályos.4A pontot a 34/2004. (X. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2004. november 1-jén lép hatályba.5Módosította a 23/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. november 1-től.6A pontot a 34/2004. (X. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2004. november 1-jén lép hatályba.7A pontot a 34/2004. (X. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2004. november 1-jén lép hatályba.8A pontot a 20/2006. (VII. 5.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2006. szeptember 1-jével hatályos.9A bekezdést a 48/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2008. február 1-jével hatályos.10A bekezdést a 34/2004. (X. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2004. november 1-jén lép hatályba.11Módosította a 23/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. november 1-től.12A paragrafust a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § g) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.