XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Fiatal házasok átmeneti lakhatásának támogatása 2001. október 20. - Módosítva: 2017. június 7. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

45/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról

A szöveg időállapota: 2017. VII. 1. -
Időállapot váltás: 2003. X. 15. - 2007. II. 28.
2007. III. 1. - 2011. VII. 14.
2011. VII. 15. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2013. IX. 30.
2013. X. 1. - 2015. V. 14.
2015. V. 15. - 2017. VI. 30.
2017. VII. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Budapest Főváros Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérövezeteiről, a lakbér megállapítás és a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 50/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. számú rendeletében, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. számú rendeletben foglaltakra, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden 35. életévét be nem töltött egymással házas, vagy élettársi kapcsolatban élő, nagykorú, cselekvőképes, európai uniós állampolgárra, bevándorlási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személyre.[1]

A támogatás formája és igénylésének módja

2. § (1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló Fecskeház lakrészeiben, vagy az Önkormányzat tulajdonában álló fecskeházi hasznosításra kijelölt lakásaiban (a továbbiakban: lakóegység) - pályázattal elnyerhető - határozott idejű elhelyezést (a továbbiakban: bérleti jogot) biztosít az 1. § szerinti fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 8 éven belül önerőből, előtakarékosság vállalásával megoldani.[2]

(1a)[3] Az előtakarékossági kötelezettségtől a Bérbeadó eltekint:

a) 5 évi, vagy annál rövidebb bérleti szerződés esetén, amennyiben a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 1 éven belül szűnik meg;

b) 5 évnél hosszabb bérleti szerződés esetén, ha a bérlő előtakarékossági jogviszonya a bérleti szerződés lejártát megelőző 2 éven belül szűnik meg.

(2) A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 8 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem cserélhető el és nem ruházható át.[4]

(3) A pályázatot a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a lakásgazdálkodási feladatokat ellátó bizottság írja ki és bírálja el. A döntést a beadási határidőtől számított 60 napon belül kell meghozni.[5]

(4) A pályázatot a Bérbeadó és a Megbízott honlapján, valamint a Bérbeadó költségvetéséből támogatott, hirdetési felületet a legkedvezőbb feltételekkel biztosító, XIII. kerületi újságban közzé kell tenni és 15 napra a Bérbeadó, továbbá a Megbízott hirdetőtábláján ki kell függeszteni.[6]

(5)[7]

(6) A pályázó számára lehetővé kell tenni, hogy a meghirdetett lakóegységeket megtekintse.

(7)[8] A pályázatot kizárólag a kiíró által ingyenesen rendelkezésre bocsátott nyomtatványon azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, vagy bejegyzett élettársak nyújthatják be, akik

a) közül legalább az egyik fél a 30. életévét még nem töltötte be,

b) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi kapcsolatot bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolással igazolni tudják,

c) valamely pénzintézetnél a lakásbérleti jogviszonyhoz igazodó időtartamra előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek legkisebb összegét a Bizottság a pályázati kiírásban állapítja meg, és

d) legalább 5 éve létesítettek állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben élnek.

(8) A pályázat érvénytelen, ha

a) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,

b) hiányos és ezért elbírálásra alkalmatlan,

c) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem felel meg.

(9)[9]

(10)[10]

(11) A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakóegységekre a pályázatot elnyerő mellett meg kell határozni azt a sorrendben következő két pályázót, akivel a pályázat nyertesének visszalépése esetén a bérleti szerződést meg kell kötni. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem köti meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.[11]

(12) A pályázó a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen csak egy lakóegységre pályázhat. A pályázat elbírálására jogosult bizottság dönthet úgy, hogy a pályázatban megjelölt lakóegységre sorrendben következő, érvényesen pályázó számára másik meghirdetett, de  érvényes pályázat nélkül maradt lakást ajánl fel.[12]

(13)[13] A pályázók életvitelszerű lakhatási körülményeit a Bérbeadó képviseletében eljáró jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.

A bérleti jogra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) A pályázat nyertesével (a továbbiakban: bérlő) az Önkormányzat bérleti szerződést köt.[14]

(2) A bérlő az Önkormányzat rendeletében meghatározott bérleti díjon felül a lakóegységet érintően a közműszolgáltató szervezetekkel kötött szerződés alapján közvetlenül fizeti a közüzemi (gáz, áram, víz, csatorna, szemétszállítás stb.) díjakat.

(3) A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület határozza meg.[15]

(4) A lakóegységbe a bérlő a házastársán, élettársán és születendő gyermekén kívül senkit nem fogadhat be.

(5) A házasság jogerős felbontása, illetve az élettársi kapcsolat megszűnése esetén a felek megállapodása alapján a pályázó vagy volt házastársa/élettársa folytathatja a már megkezdett bérleti jogviszonyt. Amennyiben a felek a bérleti jogviszonyt folytató személy tekintetében nem jutnak megállapodásra, úgy a bérleti jogviszony megszűnik.[16]

(6) A Bérbeadó a bérleti jogviszonyt jogosult felmondani, ha

a) a bérlő a bérleti díjat határidőben, az arra vonatkozó fizetési felszólítás ellenére sem fizeti,

b) a bérlő lakást vásárol vagy másik lakásbérleti szerződést köt,

c) a bérlő a vállalt előtakarékossági kötelezettségének – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – két hónapon keresztül nem tesz eleget,

d) a bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi.[17]

(7) A bérleti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

(8) A bérlő a bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles a lakóegységet üres, tiszta és további használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak átadni. A bérlő megfelelő díj ellenében a bérbeadót megbízhatja azzal, hogy a lakóegységet rendeltetés szerinti használatra alkalmassá tegye.

(9)[18]

(10) A bérlő köteles a bérbeadót minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely jelen rendelet 2. § (7) és (9) bekezdésében, valamint a 3. §-ban foglalt feltételek megváltozására vonatkozik.

Vegyes rendelkezések

4. § (1)[19]

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k

Dr. Tóth József s. k

jegyző

polgármester

Melléklet a 45/2001.(X.20.) önkormányzati rendelethez[20]

 [1] Módosította a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. május 15-től.

[2] Módosította a 21/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. október 1-től.

[3] Beiktatta a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. május 15-től.

[4] Módosította a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. május 15-től.

[5] Módosította a 21/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. október 1-től.

[6] Módosította a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatályos 2015. május 15-től.

[7] Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2015. május 15-től.

[8] Módosította a 16/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. július 1-től.

[9] Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2015. május 15-től.

[10] Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2015. május 15-től.

[11] A bekezdést a 23/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése módosította; a rendelkezés 2011. július 15-ével hatályos.

[12] Módosította a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés. Hatályos 2015. május 15-től.

[13] Beiktatta a 16/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. július 1-től.

[14] Módosította a 21/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. október 1-től.

[15] A bekezdést a 48/2003. (X. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

  módosította.

[16] A bekezdést a 23/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2011. július 15-ével hatályos.

[17] Módosította a 12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. május 15-től.

[18] Hatályon kívül helyezte a 21/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. október 1-től.

[19] A bekezdést az 1/2007. (I. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 68. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2007. március 1-jével hatályos.

[20] 2013. október 1-jével hatályon kívül helyezte a 21/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a.