XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Lakáshoz jutás támogatása 2003. október 15. - Módosítva: 2017. március 23. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

49/2003. (X. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a lakáshoz jutás támogatásának rendszeréről

A szöveg időállapota: 2017. III. 15. -
Időállapot váltás: 2004. I. 1. - 2004. IX. 29.
2004. IX. 30. - 2007. III. 21.
2007. III. 22. - 2010. II. 28.
2010. III. 1. - 2010. III. 31.
2010. IV. 1. - 2011. XII. 31.
2012. I. 1. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2013. IX. 30.
2013. X. 1. - 2015. IV. 27.
2015. IV. 28. - 2017. III. 14.
2017. III. 15. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:49/2003. (X. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a lakáshoz jutás támogatásának rendszeréről      

 2017.03.15. óta hatályos szöveg  

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet III. fejezetében foglaltak alapján a fiatal házasok első lakáshoz jutása és a lakásépítés helyi támogatása céljából az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.  (1)  E rendeletben foglalt feltételek alapján helyi támogatás vehető igénybe, melyet az Önkormányzat kamatmentes kölcsön, illetőleg a fiatal házasok részére – ideértve a gyermekét egyedül nevelő kérelmezőt is -, első lakáshoz jutásukhoz egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújt.

(2)  Az e rendelet szerinti támogatás – a 7/A § kivételével az egyéb feltételek fennállása esetén is – csak a támogatást igénylő 2. § (1) és (2) bekezdés szerinti lakásigénye kielégítése céljából nyújtható a Budapest területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Unió tagállam állampolgárainak, valamint letelepedési engedéllyel vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkező külföldi személyeknek.

(3)  A támogatás egy igénylő részére csak egy alkalommal és egy jogcímen vehető igénybe, kivéve a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását, amely támogatással együttesen helyi támogatás is adható.

(4)  A támogatás csak olyan igénylő részére nyújtható, akinek az önkormányzattal szemben nem áll fenn bírságból adódó, vagy egyéb tartozása.

 A helyi támogatásra vonatkozó szabályok 

2. §.  (1)  A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, családtagok) számától függően a következő:

a)  1 – 3 személy esetében: legalább 1 és legfeljebb 3 lakószoba,

b)  4 személy esetében: legalább 2 és legfeljebb 4 lakószoba.

(2)  Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három, vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének a felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.

3. §.  (1)  Az önkormányzati támogatások az alábbi célokra vehetők igénybe

a)  Budapest XIII. kerület közigazgatási területén lakás építéséhez, ha az a felépítést követően magánszemély tulajdonába kerül, magánszemély tulajdonában lévő lakás bővítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez, emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján és egyéb módon való létesítéséhez, felújításához, fenntartásához, vagy

b)  Budapest XIII. kerület közigazgatási területén a lakás, lakótelek tulajdonjogának, vagy tulajdoni hányadának magánszemély általi megszerzéséhez.

(2)  Lakás építéséhez, vásárlásához, helyi támogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta.

(3)  E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás. Erről a tényről a közvetlen támogatást igénylő nyilatkozni köteles.

4. §.  (1)  Helyi támogatásban azok az igénylők részesülhetnek, akiknek a szociális és vagyoni viszonyai – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – megfelelnek e rendelet (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2)  A helyi támogatás az igénylő szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján az alábbi feltételek együttes megléte esetén adható:

a)  az igénylő és a vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozója, élettársa tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében a kérelem benyújtását megelőző öt évben nem volt és jelenleg sincs másik beköltözhető lakás, kivéve, ha a lakás elidegenítésére házassági vagyonközösség megszűntetése érdekében, vagy hatósági, bírósági határozat alapján volt szükség.

b)  az igénylő és a vele együttlakó, vagy az együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a (4) bekezdésben meghatározott részét és

c)  az igénylő és vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

(3)  Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásakor vagyonként nem vehető figyelembe:

a)  az a lakásépítési telek, amelynek beépítéséhez a támogatást kérik,

b)  a nem forgalomképes tulajdoni hányad.

(4)  Helyi támogatás az arra rászoruló igénylőnek adható, ha az igénylő és a vele együttlakó, vagy az együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg:

a)  a 4 és többgyermekes igénylőnél a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét,

b)  a 3 gyermekes igénylőnél a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 2,5-szeresét,

c)  a 2 gyermekes igénylőnél, továbbá gyermekes fiatal házasoknál a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 3-szorosát,

d)  az egy gyermekes igénylőnél a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 3,5-szeresét,

e)  gyermektelen házasoknál, illetőleg egyedülállók esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 4-szeresét.

(5)  Azon igénylők esetében, akik a tulajdonukban álló lakásukat – amelynek szobaszáma nem haladja meg a 2. §-ban meghatározott mértéket – megszületett, vagy születendő gyermekeik miatt nagyobb szobaszámúra kívánják cserélni, és a kérelem beadásával egy időben – adásvételi szerződéssel, vagy előszerződéssel – igazolják a meglévő lakás eladását, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni.

(6)  Helyi támogatás a (2) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén is csak akkor adható, ha az újonnan vásárolt lakás szobaszáma nem haladja meg a 2. §-ban meghatározott lakásigény felső határának mértékét.

5. §.  (1)  A helyi támogatás összege:

(2)  A helyi támogatás mértéke az építkezési költség, illetve a vételár 20%-áig terjedhet. A támogatás összege akkor sem haladhatja meg a 5. §. (1) bekezdésében meghatározott értékhatárokat, ha a vételár vagy az építési ár százalékos aránya szerint számított összeg magasabb.

(3)  Ha az igénylő a támogatást fűtéskorszerűsítés és a 3. §-ban meghatározott egyéb célra együttesen kívánja felhasználni, akkor a támogatás összegét elkülönítetten kell kezelni akként, hogy a fűtéskorszerűsítésre fordított igazolt költségek megállapíthatóak legyenek.

A támogatás mértékére az (1) bekezdésben meghatározott korlátozást ebben az esetben is alkalmazni kell.

6. §.  (1)  A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha az igénylő, illetve az igénylő családja készpénz megtakarítása eléri az építési-felújítási költség, illetőleg a vételár 20 %-át, melyet az igényléskor igazolni kell. A készpénz megtakarításba a szociálpolitikai támogatást be kell számítani.

(2)  A készpénz megtakarításba az alapítványi, – az állami, – a munkáltatói támogatás és a pénzintézeti hitel nem számítható be.

(3)  A helyi támogatás nyújtásának feltétele, hogy az igénylő a rendelkezésére álló anyagi eszközöket az építési költség, vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel.

7. §.  Azonos feltételek fennállása esetén a támogatási igényeknél az alábbi szempontok szerinti rangsor érvényesül, amennyiben a kérelmező

a)  önkormányzati bérlakását felajánlja a tulajdonosnak,

b)  lakását vagy egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségét tehermentesen az Önkormányzatnak vételre felajánlja, és az Önkormányzat a vételi ajánlatot elfogadja,

c)  lakás-előtakarékossági rendszerben részt vett, a szerződés feltételeit teljesítette, és ennek keretében kíván lakást vásárolni.

7/A. §  (1)  Az, a kérelem benyújtásakor a 35. életévét be nem töltött személy, aki Budapest XIII. kerület közigazgatási területén legfeljebb 60 m 2 alapterületű lakást, legfeljebb 30.000.000 Ft vételárért vásárol, helyi támogatás iránti kérelmet terjeszthet elő. A helyi támogatás mértéke a megvásárolni kívánt lakás forgalmi értékének 50%-a, de legfeljebb 4.000.000 Ft.

(2)  A helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha az igénylő Budapest XIII. kerület közigazgatási területén legalább 5 éve állandó lakóhellyel rendelkezik, és készpénz megtakarítása eléri a vételár 20%-át, melyet az igényléskor igazolni kell. A készpénz megtakarításba a szociálpolitikai támogatást be kell számítani. A helyi támogatás nyújtásának feltétele, hogy az igénylő a készpénz megtakarítását a vételár kiegyenlítésére használja fel.

(3)  Helyi támogatás abban az esetben adható, ha az igénylő és a vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri az igényelt támogatási összeg havi törlesztő részletének négyszeresét, de nem haladja meg a mindenkori minimálbér háromszorosát.

 Önkormányzati lakások bérlőinek adható támogatás 

8. §.  (1)  A támogatás igénybe vehető a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások földgáz-bevezetésével történő fűtéskorszerűsítéséhez.

(2)  Az önkormányzati lakások bérlőinek támogatása egyösszegű és vissza nem térítendő az alábbiak szerint:

a)  konvektoros fűtés megvalósításához 150.000,-Ft,

b)  központi fűtés (cirkó gázkazán) kiépítése esetén 200.000,-Ft.

(3)  A támogatás csak akkor nyújtható, ha a lakás bérlője a fűtéskorszerűsítés költségeihez 20%-os önrésszel járul hozzá. A fűtéskorszerűsítési munkálatok megvalósítását számla bemutatásával kell igazolni.

(4)  Nem adható támogatás

a)  amennyiben az épület a kerületszabályozási terv szerint bontandó, vagy a gázbevezetés műszaki feltételei nem adottak, továbbá

b)  annak a bérlőnek, akinek lakbér és közüzemi tartozása van.

 Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás szabályai 

9. §.  (1)  A fiatal házasok támogatásában azok az igénylők részesülhetnek, akiknek szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai megfelelnek e rendelet 4. §-ában fogalt feltételeknek.

(2)  Fiatal házasok támogatása egyösszegű és vissza nem térítendő, felső határa nem haladhatja meg a 300 ezer forintot.

(3)  A fiatal házasok támogatásának összege:

(4)  Ha a fiatal házaspár kérelmére, a születendő gyermekre tekintettel a szociálpolitikai kedvezményt a pénzintézet önálló kölcsönként előlegezte meg, de a gyermek nem születik meg, és a teljes összegű törlesztés megfizetése az adósok számára a megélhetésüket veszélyeztetné, úgy az Önkormányzattól a fennálló tartozás egy összegben vagy részletekben történő megfizetéséhez kamatmentes kölcsönt kérhetnek.

 A helyi támogatás odaítélésének szabályai 

10. §.  (1)  A helyi támogatás eseti mértékét a rászorultság mértékétől, a meglévő, és vállalt gyermekek számától függően, a család vagyonának és átlagos havi jövedelmének figyelembevételével a Képviselő-testület tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága határozza meg, mely döntésről az érintetteket a polgármester írásban értesíti. Amennyiben az igénylő, vagy házastársa egyéni vállalkozó, illetve – részvénytársaság kivételével – gazdasági társaság tulajdonosa, a kérelemhez a köztartozások kiegyenlítéséről szóló igazolásokat is csatolni kell.

(2)  A kölcsön összegét 600.000 Ft összeghatárig legfeljebb 5 év alatt, 600.000 Ft felett legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni A havi törlesztő részlet összegét úgy kell meghatározni, hogy a kölcsön összegét el kell osztani az engedélyezett futamidőre eső hónapok számával. A visszafizetés kezdő időpontja a szerződés megkötését követő hónap első napja.

(3)  A helyi támogatás odaítélésével egyidejűleg az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba a tartozás erejéig a jogszabályi keretek között jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

(4)  A támogatás visszavonásáról, a kölcsönszerződés felmondásáról, a támogatási feltételek megváltoztatásáról, döntésről szóló írásbeli tájékoztatásról és a módosító szerződés aláírásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

(5)  Vissza kell vonni a támogatást, és a már megkötött kölcsönszerződést azonnali hatállyal fel kell mondani ha az igénylő:

a)  a támogatásra jogosultság elbírálásához hamis, vagy valótlan tartalmú tényt, adatot közöl, vagy ilyen nyilatkozatot tesz.

b)  a nyújtott támogatást nem az engedélyezett célra használja fel,

c)  az építkezés meghiúsul, vagy a felépült lakást a használatba vételi engedély kiadása előtt elidegeníti.

(6)  A támogatás visszavonása esetén a kifizetett támogatás összegét az igénybevétel napjától felmerült kamatokkal együtt egy összegben kell visszafizetni.

(7)  A célnak megfelelő felhasználás igazolására építkezés esetén kizárólag az igénylőnek a szerződés aláírásától számított 2 éven belüli használatbavételi engedély kérelme vehető figyelembe.

 A helyi támogatás részletfizetésének módosításával kapcsolatos kérelmek elbírálása 

11. §.  (1)  A helyi támogatás részletfizetésének módosításával kapcsolatban az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

(2)  A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a vele egy háztartásban élők jövedelmi, és vagyoni viszonyairól szóló igazolásokat, valamint mindazokat a tényeket igazoló dokumentumokat, amelyek alapján a részletfizetés módosítását kérik.

(3)  A polgármester nem élhet a 11. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörével, amennyiben a tulajdoni lapon az Önkormányzat javára nem jegyezték be a jelzálogjogot, az elidegenítési és terhelési tilalmat.

12. §.  (1)  Házassági vagyonközösség igazolt megszűnése esetén írásbeli kérelemre az ingatlanban maradó házastárs a támogatást változatlan feltételekkel átvállalhatja, melyről az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

(2)  Amennyiben a támogatási szerződésben az adósi oldalon többalanyúság van, akkor az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt arról, hogy bármelyik adós jogviszonya megszűnjön abban az esetben, ha

a)  a szerződésből kilépni szándékozó fél a hátralévő tartozás arányos részét megfizeti, vagy

b)  az adósnak az ingatlanon fennálló tulajdonjoga megszűnt, a szerződéses kötelemben maradó fél részéről a kilépő félre eső tartozás visszafizetése biztosított.

(3)  A támogatást kérő a kölcsönt a másik azonos vagy hasonló értékű lakás vásárlásához vagy építéséhez használhatja fel, ha a szerződés biztosítására szolgáló mellékkötelezettség tekintetében az Önkormányzat nem kerül hátrányosabb helyzetbe. A kérelemről az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

13. §.  (1)  A családok lakáshoz jutásának helyi támogatása iránti kérelmeket formanyomtatványon lehet a Bp. XIII. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján igényelni. Az igényléshez minden esetben mellékelni kell az azon feltüntetett iratokat.

(2)  

(3)  A támogatások odaítélésére és módosítására vonatkozó kérelmek elbírálásáról a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül a kell döntést hozni.

 Átmeneti és záró rendelkezések 

14. §.  (1)  A rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik az 52/1995.(XI.27), a 21/1997.(VI.2.), a 44/1997.(XII.11.), a 6/2000.(II.15.), a 16/2001.(V.2.), az 52/2001.(XI.15.) és a 18/2003.(IV.18.)Ö.K. sz. rendeletek.

(2)  A jelen rendeletben foglalt rendelkezéseket a hatályba lépése után benyújtott kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni.

 Értelmező rendelkezések 

15. §.  1. együttköltöző családtagok: házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint eltartott családtagnak minősülő más személyek, akik az igénylővel azonos lakásba költöznek;

2. első lakáshoz jutás: ha az igénylőnek, házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának vagy kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz, vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, és ilyen nem volt.