XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Lakbér 2006. november 20. - Módosítva: 2014. december 18. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A szöveg időállapota: 2015. I. 1. -
Időállapot váltás: 2007. I. 1. - 2007. XII. 31.
2008. I. 1. - 2008. XII. 31.
2009. I. 1. - 2009. VI. 30.
2009. VII. 1. - 2009. IX. 14.
2009. IX. 15. - 2009. XII. 31.
2010. I. 1. - 2010. XII. 31.
2011. I. 1. - 2011. XII. 31.
2012. I. 1. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2014. VI. 30.
2014. VII. 1. - 2014. XII. 31.
2015. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét az (1) bekezdésben megállapított elvek szerint kell megállapítani.1

(6) A lakbérkategóriák megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

a) az épület építésének, vagy teljes felújításának időpontját,

b) az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

c) az épület közművel való ellátottságát, és

d) az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.2

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1) A nettó bérleti díjat - mindhárom lakbérfajtában - a következők alapulvételével kell megállapítani:

Év Komfortfokozat Szociális (Ft/m2/hó) Költség (Ft/m2/hó) Piaci
(Ft/m2/hó)
2015. összkomfortos 279,- 326,- 773,-
komfortos 279,- 326,- 773,-
félkomfortos 181,- 210,- 585,-
komfort nélküli 122,- 143,- 419,-
szükséglakás 75,- 88,- 192,-

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő tényezőket nem tartalmazzák.3

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1., az épületek besorolását pedig a rendelet 2. melléklete tartalmazza.4

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) A Fecskeházban bérbe adott lakások és a fecskelakásként hasznosított lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.5

(5)6 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog, vagy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező természetes személy által előterjesztett kérelem alapján lakottan az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) Az egyes épületek átsorolásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint jogosult javaslatára az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.7

(6a) A Passzív Házban lévő lakások lakbérének összegét a XIV. kategória szerint kell megállapítani.8

(7)9 A Szobabérlők Házában lévő lakóegységek lakbérének összegét a XV. kategória szerint kell megállapítani.

(8)10 A házfelügyeletet ellátók részére biztosított szolgálati lakások lakbérének összegét a IV. kategória szociális lakbérén kell megállapítani.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen - az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül - kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén - használati díjként - az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül - peres eljárás nélkül - a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat - ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg - a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját - társasház esetében - a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, egy összegben, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőig köteles eleget tenni.11

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendeletek.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester
1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez12

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2015. január 1-től I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 165 195 645 211 248 716 242 283 746 279 326 773 300 351 803
komfortos 165 195 645 211 248 716 242 283 746 279 326 773 300 351 803
félkomfortos 107 125 486 134 158 543 156 182 563 181 210 585 193 224 606
komfort nélküli 73 84 348 92 108 387 106 122 402 122 143 419 131 153 435
szükséglakás 47 53 160 58 70 176 68 79 184 75 88 192 82 95 197
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 320 374 833 340 395 865 357 420 903 371 435 929 393 459 965
komfortos 320 374 833 340 395 865 357 420 903 371 435 929 393 459 965
félkomfortos 205 240 630 216 254 655 231 271 678 240 281 705 250 293 727
komfort nélküli 140 163 449 147 171 467 156 182 485 163 192 502 170 200 520
szükséglakás 87 102 205 92 108 214 99 114 221 102 118 230 108 129 239
XI/1. XI/2. XII. XIII. XIV.
költség piaci költség piaci költség minden komfortfokozatban
piaci költség piaci
összkomfortos 602 965 445 903 467 955 867 1122
komfortos 445 903 467

2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez13

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi út 4/a
6
8
12
14
16
26
Diós u. 2
12
Fáklya u. 1
3
Fáy u. 87
88
Mór u. 11
22
Országbíró u. 48
57/b
66
68
Petneházy u. 75/b
76/b
77/d
80
Rokolya u. 42
44
51
Röppentyű köz 1
Szabolcs köz 1
2
Szabolcs u. 1/a
1/b
3/a
3/b
5
7
11
13
27
29
30
Szegedi út 2
4
8
9
41
47
47/a
51/a
51/b
60
Önkormányzati intézményekben lévő gondnoki lakások
II. kategória
Ambrus u. 8/a
Dévai u. 8
Fáy u. 16
18
Forgách u. 3
8
18
32/1
32/2
32/3
32/4
32/5
32/6
32/7
32/8
35
Fövény u. 5
Futár u. 20
Gömb u. 5
7
15
28
30
42
Gyöngyösi u. 92/a
Huba u. 8
11
Jász u. 48
50
53/b
54
61
63
72
77
135
139
160
Kucsma u. 30
Lomb u. 9
Lőportár u. 10
Reitter F. u. 3
10/a
12/b
15
22
24/b
26
44
58
65/a
65/b
77
87/b
98
Róbert K. krt. 102
104
Rokolya u. 23
Rózsafa u. 4
Röppentyű u. 38
59
Szegedi út 58
Szt. László út 7
10
13
26
27
35
39
42
44
46
47
49
54
55/a
56
57/a
57/b
67/a
67/b
70
72/a
74/b
75
76
89/b
96/b
98
100/a
110
Tar u. 2
3
4
5/a
6
8
Teve u. 29
45
47
49/a
49/b
Turbina u. 6
8
Tüzér u. 6
Üteg u. 5
7
9/a
11/a
11/b
12
16
17/a
18
23
31
Váci út 170/a
170/b
170/c
Zsilip u. 4
6
8
Zsinór u. 13
21
37
41
Kerületen kívüli
VII. Színva u. 1
III. kategória
Angyalföldi út 17
18
24/c
Arasz u. 2
6
Árboc u. 4
Balzsam u. 25
Béke u. 11
Csángó u. 3/a
3/b
4/a
6/a
7
9
10
11
12
14
15
Csata u. 2/b
4
14/a
28
30
Csongor u. 24
Dagály u. 5
7
Dévai u. 6
9
10
11
Dózsa Gy. út 59
126
132
140
Dráva u. 4
6
8
10
Faludi u. 20
22
24
26
28
Fiastyúk u. 17
20
21
22
24
26
27
28
30
Frangepán u. 4
6
Garam u. 23
25
27
28
32
34
Gidófalvy L. u. 17
35
Gogol u. 20
22
24
36
38
Göncöl u. 4
10
12
18
Gyermek tér 4
5
6
7
8
9
Gyöngyösi u. 2
4
6
22
45
55
Hajdú köz 5
7
9
Hajdú u. 5
12
14
15
16
17
19
Hun u. 4/a
11
Ipoly u. 16
Jász u. 107
Jéggyár u. 4
6
10
Kassák L. u. 10
12
32
34
38
39
41
43
48
49
53
55
57
70/a
74
Kerekes u. 13
32
Kisgömb u. 15
21
30
32
33
Lehel u. 52
56
Madarász V. u. 1/a
1/b
1/c
Mohács u. 8/a
9
11
13
15
Petneházy u. 10
12
44
60
62
Róbert K. krt. 90
Rozsnyai u. 5
7
Süllő u. 3
5
Szekszárdi u. 26
28
30
32
34
Szt. László út 105/a
105/b
107/a
107/b
135
137
139
141
143
153
166
168
170
172
186
Tisza u. 3
4
5
7
9
10
12
14
Tomori köz 2
4
5
7
8
Váci út 100
102
104
106
108
112
114
Visegrádi u. 103
105
107
111
113
115
Kerületen kívüli
I. Batthyány u. 67
X. Endre u. 7/a
VIII. Kőris u. 5/b
IV. kategória
Angyalföldi út 36-38
Apály u. 2/b
2/d
Berettyó u. 5
7
9
11
Béke tér 5
6
7
Béke u. 57
Botond u. 15
Bulcsú u. 15
18
20
21/a
21/b
23/b
25/a
Dagály u. 12-14
15
Fiastyúk u. 23
39
41
43
45
51
53
55
57
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
Göncöl u. 41
43
Gyöngyösi u. 24
25
26
28
47
53
Ipoly u. 20
24/a
26/b
28/b
Jász u. 94
József A. tér 2/a
3/b
Karikás F. u. 15
16
Kárpát u. 15
Kartács u. 2
9
10
12
13
17/a
20
23
25
27
Kassák L. u. 9
77
80
84
85
Lehel u. 4/c
6
7/a
7/b
14
17/d
19
21
23
26
28
30
31
32
33
36
38
49/a
Meder u. 16
Palóc u. 9
Pap K. u. 8
10
12
Reitter F. u. 103/a
104
108
110
114
116
118
120
121
122
124
126
151
159
182
Révész u. 6/c
19-21
Róbert K. krt. 36
38
40
51
68
Taksony u. 14
Tüzér u. 40
Újpalotai út 6/b
14
Váci út 132
138/b
Kerületen kívüli
IV. Ambrus Z. u. 19
IV. Árpád út 167
IV. Erzsébet u. 14
IV. Hajló u. 13
IV. Lakkozó u. 25
IV. Nádor u. 69
IV. Nyár u. 30
IV. Pozsonyi u. 2/b
IV. Szigeti J. u. 17
IV. Tél u. 18
IX. Delej u. 51
XV. Zsókavár u. 50
V. kategória
Babér u. 27
29
31
33
35
37
39
41
Béke tér 12
Béke u. 8
10
102
106
108
110
112
116
124
124/a
126
126/a
128
128/a
Csanády u. 4/b
5
8
11
Dagály u. 18
19
20-22
Futár u. 38
Gömb u. 4
Hegedűs Gy. u. 73
88
90
92
94
97/b
97/c
99
103
104
Kádár u. 4
5
8
10
Kárpát u. 3
Lehel u. 2/a
2/b
Madarász V. u. 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
Máglya köz 1
2
3
4
5
6
7
8
10
Mosoly u. 25
27
31
33
Nővér u. 3
5
7/a
7/b
Ördögmalom u. 2
4
6
8
12
Övezet u. 1
2
4
6
7
8
10
Petneházy u. 29
Róbert K. krt. 39
Röntgen u. 10/b
Tahi u. 18
22
24
26
28
30
32
34
40/a
40/b
42/a
42/b
44/a
44/b
46/a
46/b
48/a
48/b
50
52
54
56
68/a
68/b
68/c
70/b
76
79/b
90
92
94
96
98
Tatai u. 32/a
114/a
114/b
118/b
Tomori köz 11
12
15
18
Tomori u. 25/b
27/a
27/b
Tutaj u. 1/a
1/b
1/c
Üteg u. 53/b
Váci út 4
47/a
47/c
51/a
51/b
63
65
67
87
88-90
97
109
159/a
159/b
161
171
Vág u. 2/c
17
Visegrádi u. 50/c
51/a
52/a
53
60
63
64
65
66
67/c
86/a
92
98/d
Vőlegény u. 2
4
Kerületen kívüli
IV. Leibstück M. u. 53
VII. Hernád u. 27
VII. Rózsa u. 21
XIV. Fogarasi út 43/c
XIV. Füredi park 2-4
XIV. Kassai u. 157
XIV. Szikszó park 12
XV. Páskom park 8
XV. Páskomliget u. 48
XXI. Dunadűlő út 5/a
XXI. Kossuth L. u. 118
VI. kategória
Alig u. 6/b
Balzac u. 9
10
11
12
15
Csanády u. 17
18
19
Dráva u. 7-9
Göncöl u. 35
45
Gyöngyház u. 6
Ipoly u. 5/e
Jász u. 90/a
Kárpát u. 31
33
35
37
Katona J. u. 2/d
4/b
5
11
17
21
Kresz G. u. 6
11
14
18
19
21
24
26
27
29
32
34
36
39
41
42
Mosoly u. 38
Pannónia u. 52/a
53/a
54
56
66
68
85
87
89
91
93
95
96
100
102
114
Párkány u. 38
Radnóti M. u. 7
9
15/a
15/b
16
17
19
Reitter F. u. 135/a
Váci út 47/d
Victor H. u. 5
7
8
Visegrádi u. 3
4
5/c
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18/a
18/b
19
21
23
25
26/b
28/a
29
34
36
39
40
45
48
Kerületen kívüli
III. Hollós K. L. u. 4
VII. kategória
Balzac u. 21
22
24
27
Cimbora u. 22
35
Ditrói Mór u. 3
Felka u. 2/b
3
Gergely Gy. u. 3/a
3/b
Hegedűs Gy. u. 3
5
7
8
12
13
14
15
16
17
19
20/a
21
23
24/a
27/a
28
29/a
30
32
34
35/a
36
37
38
40
43
50
51
52/a
63
66
Herzen u. 6
Hollán E. u. 3
9
12
15
22
26
27
30
37
43
51
Menyasszony u. 19
48
95
104
115
Mosoly u. 48
Násznagy u. 9
11
151
Népfürdő u. 19/a-f
Nővér u. 154
Nyugati tér 4
5
Pajtás u. 14
31
Pannónia u. 6
9
10
12
17/b
21
22
24
25
30
33
34
36
43
44
46/a
50
Rokon u. 1
29
Sógor u. 13
Tátra u. 3
5/a
5/b
6
11
12/b
15/a
16
20/b
21
22/b
23/a
24
26
33/a
33/b
37
Thurzó u. 5/b
11/b
19
22
Unoka u. 58
Váci út 50
54
56-58
64/a
64/b
64/c
70
94
Vőlegény u. 71
Kerületen kívüli
IV. Berda J. u. 36
XIV. Szentmihály út 25-27
VIII. kategória
Balzac u. 33
39
Katona J. u. 22
24
31
33/b
Koma u. 21
Radnóti M. u. 24
26
27
29
38
40
Szt. István krt. 22
24
26
28
30
Váci út 6
8
10
12
16
28
32
34
Victor H. u. 32
Vígszínház u. 5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u. 2-4
XIV. Ond vezér útja 41
XIV. Hungária krt. 87
111
XIV. Csertő u. 12-14
XIV. Varsó u. 5
IX. kategória
Katona J. u. 41
Röppentyű u. 73
Szt. István krt. 2
4
6
8
10
12
16
18
Szt. László út 83
X. kategória
Balzac u. 43
Jászai M. tér 4/a
5
6
Pozsonyi út 3
4
12
14
16
25
33/a
44-46
Szt. István park 15
18
Teve u. 12-14
Újpesti rkp. 6
7
8
Kerületen kívüli
III. Szőlő u. 12
VI. Teréz krt. 4
VII. Csengery u. 12
XI. Bartók B. u. 106-110
XIV. Rákosszeg p. 5
XI/1. kategória
Ambrus u. 6
Bulcsú u. 11
Dévai u. 5-7
Kisgömb u. 14-16
Lőportár u. 7
Petneházy u. 61-63
Reitter F. u. 13
Szabolcs u. 12-16
Zsinór u. 38-40
XI/2. kategória
Jász u. 3
József A. tér 6
Lőportár u. 3/b
5
XII. kategória
Béke u. 7
Hajdú u. 3
XIV. kategória
Jász u. 91
XV. kategória
Vácegres
Hámán Kató u.
25

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált - más módon meg nem térített - ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő - az 5.) pontban meghatározott - szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 2,20 2,67 3,14 3,61 4.09 4,56 5,03
komfortos 2,00 2,43 2,86 3,29 3,71 4,14 4,57
félkomfortos 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20
komfortnélküli és
szükséglakás
1,00 1,21 1,43 1,64 1,86 2,07 2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó - alább meghatározott - évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
komfortos 140 170 200 230 260 290 320
félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
komfortnélküli és
szükséglakás
70 85 100 115 130 145 160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1
A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
2
Módosította a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. január 1-től.
3
Módosította a 26/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. január 1-től.
4
A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
5
A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
6
A bekezdést a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos. A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
7
A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
8
A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
9
A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2012. december 21-én lép hatályba.
10
Beiktatta a 26/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. január 1-től.
11
Módosította a 13/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. július 1-től.
12
Módosította a 26/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. január 1-től.
13
A mellékletet a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.