XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása 2007. június 29. - Módosítva: 2015. október 19. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról

A szöveg időállapota: 2015. XI. 15. -
Időállapot váltás: 2007. IX. 1. - 2009. X. 19.
2009. X. 20. - 2010. IV. 30.
2010. V. 1. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2015. XI. 14.
2015. XI. 15. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a XIII. kerület közigazgatási területén lévő és jogszabállyal védetté nyilvánított, valamint a világörökségi területen található építészeti értékekre.1

A védett érték megőrzésének támogatása

2. § (1) Az Önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó építészeti értékek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékai korhű felújításához, rekonstrukciójához az éves költségvetési rendeletében meghatározott „XIII. Kerületi Értékvédelmi Támogatás” terhére támogatást nyújthat.

(2) A támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.

(3) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

(4) Az elnyert támogatás nem haladhatja meg a pályázat mellékletét képező költségvetés összegének 50%-át. Az elnyerhető összeg felső határát a pályázati kiírás tartalmazza. Indokolt esetben a pályázat elbírálása során az elnyerhető összeg felső határa megemelhető, de ebben az esetben sem haladhatja meg a pályázat mellékletét képező költségvetés összegének 50%-át.2

(5) A pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor az éves költségvetés jóváhagyását követően, melyről a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerint születik döntés. Amennyiben a rendelkezésre álló keret nem kerül felhasználásra, az SZMSZ 2. melléklete szerint ismételt pályázat írható ki.3

A támogatás elnyerésének feltételei

3. § (1) A pályázatot a tulajdonos(ok)nak kell a polgármesterhez benyújtani.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az illetékes építésügyi hatóság által jogerősen engedélyezett tervdokumentációt, amennyiben a tervezett munkálatok engedélykötelesek,

b) a területi építész kamarák által vezetett tervezői névjegyzékben szereplő építészmérnök által készített műszaki leírást, amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység,

c) fényképeket a védett értékről, épületrészről,

d) költségvetést azokról a várható költségekről, melyek közvetlenül a védett érték megőrzését szolgálják,

e)4

f) tulajdonjogot igazoló okiratot,

g) a támogatás meghatározott célra és határidőn belül történő felhasználására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot,

h) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a Fővárosi Önkormányzattól a Műemléki Keretből, Építészeti Értékvédelmi Támogatásból részesült-e támogatásban5.

(3) A pályázat csak az összes melléklet benyújtásával érvényes. Hiánypótlás benyújtására a pályázati kiírásban meghatározott módon van lehetőség.6

(4) A pályázati kiírás a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.

(5) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban kell meghatározni.

A pályázat elbírálása

4. § (1) A beérkezett pályázatok elbírálása az SZMSZ 2. melléklete szerint történik.7

(2) A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a Fővárosi Önkormányzattól a Műemléki Keretből vagy az Építészeti Értékvédelmi Támogatásból támogatásban részesült.8

(3) A Bizottság szakmai szempontok alapján a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével dönt a támogatás odaítéléséről.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében az Önkormányzat együttműködik a Fővárosi Önkormányzattal. Az együttműködés módját és feltételeit megállapodásban rögzítik. Az együttműködési megállapodás megkötésére az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók.9

(5) A pályázókat írásban kell értesíteni a pályázat eredményéről.

A támogatás felhasználása

5. § (1) A támogatást elnyert pályázókkal a támogatási szerződés megkötésére az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók.10

(2) A szerződésben rögzíteni kell a támogatás folyósításának idejét és módját, a támogatás felhasználásának módját, határidejét, az elszámolás, a felhasználás ellenőrzésének szabályait, a szerződésszegés jogkövetkezményeit.

(3) A támogatás összegét annak átvételétől számított egy éven belül fel kell használni, és azzal a támogatási szerződésben rögzített határidőig el kell számolni. Amennyiben a támogatott az odaítélt pénzösszeget nem a pályázati célra, nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá, ha a pályázati cél nem valósul meg határidőben, a támogatást vissza kell fizetni. Indokolt esetben a támogatási felhasználás és elszámolás határideje meghosszabbítható a támogatási szerződésben rögzített módon.11

(4)12 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Hatálybalépés

6. § A rendelet 2007. szeptember 1- jén lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k. jegyző polgármester

1Módosította a 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. november 15-től.2Módosította a 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. november 15-től.3A bekezdést az 50/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba.4Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatálytalan 2015. november 15-től.5Módosította a 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. november 15-től.6Módosította a 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. november 15-től.7A bekezdést az 50/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba.8Módosította a 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. november 15-től.9A bekezdést az 50/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba.10A bekezdést az 50/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba.11Módosította a 24/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. november 15-től.12A bekezdést a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § b) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.