XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. december 7. Ambrus, Ambrózia

Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása 2007. június 29. - Módosítva: 2015. október 19. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról

A szöveg időállapota: 2010. V. 1. - 2012. XII. 31.
Időállapot váltás: 2007. IX. 1. - 2009. X. 19.
2009. X. 20. - 2010. IV. 30.
2010. V. 1. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2015. XI. 14.
2015. XI. 15. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek: 

A szöveg időállapota: 2010.V.1. -
Időállapot váltás: 2007.IX.1. - 2009.X.19.
2009.X.20. - 2010.IV.30.
2010.V.1. -

 


23/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a XIII. kerület közigazgatási területén lévő és jogszabállyal védetté nyilvánított építészeti értékekre.

A védett érték megőrzésének támogatása

2. § (1) Az Önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó építészeti értékek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékai korhű felújításához, rekonstrukciójához az éves költségvetési rendeletében meghatározott „XIII. Kerületi Értékvédelmi Támogatás” terhére támogatást nyújthat.

(2) A támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.

(3) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

(4) Az elnyert támogatás nem haladhatja meg a pályázat mellékletét képező költségvetés összegének 50%-át. Az elnyerhető összeg felső határát a pályázati kiírás tartalmazza.1

(5) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki. Amennyiben a rendelkezésre álló keret nem kerül felhasználásra, a Bizottság dönthet ismételt pályázat kiírásáról.

A támogatás elnyerésének feltételei

3. § (1) A pályázatot a tulajdonos(ok)nak kell a polgármesterhez benyújtani.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az illetékes építésügyi hatóság által jogerősen engedélyezett tervdokumentációt, amennyiben a tervezett munkálatok engedélykötelesek,

b) a területi építész kamarák által vezetett tervezői névjegyzékben szereplő építészmérnök által készített műszaki leírást, amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység,

c) fényképeket a védett értékről, épületrészről,

d) költségvetést azokról a várható költségekről, melyek közvetlenül a védett érték megőrzését szolgálják,

e) banki igazolást a költségvetésben szereplő összeg 30 %-ának elkülönített számlán történő elhelyezéséről,

f) tulajdonjogot igazoló okiratot,

g) a támogatás meghatározott célra és határidőn belül történő felhasználására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot,

h) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a Fővárosi Önkormányzattól a Műemléki Alapból, Települési Értékvédelmi Támogatásból részesült-e támogatásban.

(3) A pályázat csak az összes melléklet egyidejű benyújtásával érvényes. Nyilatkozatok utólagos pótlására nincs lehetőség.

(4) A pályázati kiírás a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.

(5) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban kell meghatározni.

A pályázat elbírálása

4. § (1) A beérkezett pályázatokat a Bizottság a soron következő ülésén bírálja el.

(2) A támogatás elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a Fővárosi Önkormányzattól a Műemléki Alapból vagy a Települési Értékvédelmi Támogatásból támogatásban részesült.

(3) A Bizottság szakmai szempontok alapján a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével dönt a támogatás odaítéléséről.

(4) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében az Önkormányzat együttműködik a Fővárosi Önkormányzattal. Az együttműködés módját és feltételeit megállapodásban rögzítik. Az együttműködési megállapodást a polgármester köti meg.

(5) A pályázókat írásban kell értesíteni a pályázat eredményéről.

A támogatás felhasználása

5. § (1) A támogatást elnyert pályázókkal a polgármester támogatási szerződést köt.

(2) A szerződésben rögzíteni kell a támogatás folyósításának idejét és módját, a támogatás felhasználásának módját, határidejét, az elszámolás, a felhasználás ellenőrzésének szabályait, a szerződésszegés jogkövetkezményeit.

(3) A támogatás összegét annak átvételétől számított egy éven belül fel kell használni, és azzal el kell számolni. Amennyiben a támogatott az odaítélt pénzösszeget nem a pályázati célra, nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá, ha a pályázati cél nem valósul meg határidőben, a támogatást vissza kell fizetni.

(4)2 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Hatálybalépés

6. § A rendelet 2007. szeptember 1- jén lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1
A bekezdést a 14/2010. (IV. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2010. május 1-jén lép hatályba.
2
A bekezdést a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § b) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.