XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Környezetvédelmi Alap 2007. október 25. - Módosítva: 2013. január 10. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

34/2007. (X. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és működtetéséről

A szöveg időállapota: 2013. I. 1. -
Időállapot váltás: 2007. XI. 1. - 2009. X. 19.
2009. X. 20. - 2010. VII. 14.
2010. VII. 15. - 2011. XII. 31.
2012. I. 1. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:34/2007. (X. 25.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról és működtetéséről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület környezeti állapotának ismeretében, a kerületben élő és dolgozó emberek életminősége, a környezeti és természeti értékek megóvása és lehetősége szerinti javítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A Környezetvédelmi Alap célja

1. §. (1) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi környezet- és természetvédelmi kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre és működtet.

(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse elő az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását.

Az Alap rendeltetése

2. § Az Alap rendeltetése, hogy megfelelő feltételeket és fedezetet biztosítson

a) a Kerületi Környezetvédelmi Programban, illetve annak intézkedési tervében foglalt feladatok végrehajtására;

b) a kerület környezetminőségének javításához, az emberhez méltó, egészséges és esztétikus környezeti állapot megteremtéséhez;

c) a környezeti ártalmak és károsítások pontos feltárásához, megelőzéséhez, mérsékléséhez és felszámolásához;

d) környezetkímélő technológiák és tevékenységek támogatásához;

e) a kerületi természeti értékek megóvásához, fenntartásához és fejlesztéséhez;

f) zöldfelületek védelméhez és fejlesztéséhez;

g) a környezet- és természetvédelmi tudatformáláshoz, ismeretterjesztéshez, oktatáshoz, neveléshez.

Az Alap bevételei

3. §1 Az Alap bevételei:

a) az Önkormányzat éves költségvetésében biztosított évi 5 millió forint;

b) a környezetvédelmi hatóságok által a XIII. kerület közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságoknak az Önkormányzatot megillető hányada;

c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok törvényben meghatározott része;

d) környezet- és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások;

e) a szomszédos kerületekből érkező, a környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével járó tevékenységeknek a környezetszennyezés hatásterületén levő önkormányzatoknál jelentkező bevételeinek a kerületet érintő és a szennyezés arányában megosztott része, megállapodás alapján;

f) az Alap javára teljesített visszafizetések és ezek kamatai;

g) a környezetvédelemmel kapcsolatos károkozás megtérített kárelhárítási költsége;

h) az állampolgárok, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történt önkéntes befizetések;

i) egyéb, az Alapot megillető bevételek.

Az Alap felhasználása

4. § (1) Az Alapot kizárólag a kerület környezetvédelmi problémáinak megoldására, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni, és azt az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) a levegő tisztaságának védelme;

b) felszíni és felszínalatti vizek védelme;

c) talajvédelem;

d) zaj- és rezgésvédelem;

e) hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás;

f) természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása és rekonstrukciója;

g) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés;

h) környezet- és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel;

i) a kerületi környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer kialakítása, működtetése, fejlesztése;

j) egyéb, a környezet és természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység;

k) a kerület érdekét szolgáló környezetvédelmi-, köztisztasági akciók támogatására;

l) a kerületi környezetvédelmi programban meghatározott feladatokra;

m)2 klímavédelmi célú fejlesztések és intézkedések megvalósítására.

(2) Az Alapról (bevételeiről-kiadásairól) a Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében dönt, illetve a zárszámadás elfogadásakor rendelkezik a következők szerint:

a) a Képviselő-testület a költségvetéséről szóló rendeletében évente határozza meg külön címen az Alap bevételei és kiadásai tervszámait;

b) a költségvetési rendelet évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi céljellegű többletbevételnek az Alapba történő tervbe vételét;

c) a Képviselő-testület évente a zárszámadásról szóló rendeletben dönt az Alap felhasználásának elfogadásáról.

(3) Az Alap felhasználásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerint születik döntés.3

(4) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

(5) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az Alap éves kiadási előirányzata 10%-ának megfelelő tartalékot kell képezni.4

Az Alap kezelése és működési rendje

5. § (1) A Bizottság döntése alapján az Alapból finanszírozhatók

a) a Kerületi Környezetvédelmi Programban meghatározott célok;

b) pályázat útján a 6. § (2) bekezdésében meghatározott pályázók részére biztosított támogatások;

c) a környezet közvetlen veszélyeztetése esetén a veszélyelhárítás érdekében szükséges intézkedések, a 4. § (5) bekezdésében meghatározott tartalékkeret terhére is.5

(2)6

(3) A Kerületi Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok megvalósítása elsőbbséget élvez.

(4) Az Alapot a költségvetési gazdálkodás (számviteli szabályok, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, ellenőrzés) előírásai szerint kell kezelni.

(5) Az Alap bevételeit és az Alap terhére történő kifizetéseket elkülönítve kell vezetni és nyilvántartani.7

(6)8

(7) Az Alappal kapcsolatos, itt nem szabályozott feladatok felügyeletére az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók.9

Pályázati feltételek

6. § (1) Az Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat útján nyerhető el, a formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás egyszeri lehet, és működési célra nem nyújtható.

(2) Az Alapból pályázat útján támogatás adható a kerületben lévő társasházak, lakásszövetkezetek részére, valamint az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára, amely környezetvédelmi tevékenységet lát el, továbbá olyan természetes személy részére, aki a kerület közigazgatási területén végez a 4. § (1) bekezdésében meghatározott környezet-védelmi tevékenységet.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a természetes személynek, illetőleg szervezetnek,

a) amely szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás indult;

b) aki, illetve amely szervezet az Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette.

(4) Az Alaphoz csak a 4. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekkel lehet pályázni.10

(5) Az éves felhasználási terv, a pályázati kiírás és a pályázati döntés megfelelő előkészítése érdekében szükség esetén külső, független szakértő kérhető fel.11

(6) Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatás részben vagy egészben visszavonható, melyről az SZMSZ 2. melléklete szerint születik döntés.12

(7) Visszavonás esetén a már igénybe vett összeget a felróhatóság arányában a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított kamattal köteles visszatéríteni a támogatásban részesülő.

(8) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A honlapon történő megjelenés napját kell a kihirdetés napjának tekinteni.13

Pályázati eljárás

7. § (1) Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban kapható pályázati nyomtatványon lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó adatait;

b) a támogatandó tevékenységet;

c) a pályázati összeget;

d) az önrész összegét.

(2) A pályázathoz mellékelni kell:

a) a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést;

b)14

c) a támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (cégkivonat, megbízási szerződés).

(3) A pályázat benyújtási határidejének meghatározására az SZMSZ 2. mellékletében foglaltak irányadók.15

(4) A pályázatok elbírálására az SZMSZ 2. melléklete irányadó. Döntéséről a pályázókat 15 napon belül értesíteni kell. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat a döntést követő 30 napon belül támogatási megállapodást köt.16

(5) A támogatásban részesülő szerv vagy személy a támogatás felhasználásáról a megállapodásban rögzített feltételekkel és határidők betartásával elszámolni köteles.

(6) Az Alap felhasználásáról történő beszámolásra az SZMSZ 2. melléklete irányadó.17

(7) A beszámolót nyilvánosságra kell hozni, és lehetővé kell tenni, hogy azt a kerület lakosai megismerjék.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2007. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével a 42/2000. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3)18 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1
A paragrafust az 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.
2
A pontot a 20/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be; a rendelkezés 2010. július 15. napjával hatályos.
3
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
4
A bekezdést a 20/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2010. július 15. napjával hatályos.
5
A bekezdést a 20/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2010. július 15. napjával hatályos.
6
A bekezdést az 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.
7
A bekezdést a 20/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2010. július 15. napjával hatályos.
8
A bekezdést a 20/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2010. július 15. napjával hatályos.
9
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
10
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
11
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
12
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
13
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
14
A pontot a 20/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2010. július 15. napjával hatályos.
15
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
16
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
17
A bekezdést az 51/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
18
A bekezdést a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § e) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.