XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Parkolóhely létesítési kötelezettség 2008. szeptember 15. - Módosítva: 2013. július 19. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

22/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a személygépkocsi elhelyezési kötelezettség részletes szabályairól

A szöveg időállapota: 2013. VII. 20. -
Időállapot váltás: 2008. IX. 15. - 2013. VII. 19.
2013. VII. 20. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:22/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a személygépkocsi elhelyezési kötelezettség részletes szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontjában és a 65/A. § (2) bekezdésében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. § (10) és (11) bekezdésében, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Budapest Főváros XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.(XII.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 35. §-ának figyelembevételével - az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén - az OTÉK és a BVKSZ által biztosított kereteken belül - a személygépkocsi elhelyezési kötelezettség meghatározása a helyi (kerületi) sajátosságok figyelembevételével.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén az OTÉK szerinti személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó minden - az OTÉK 1. § (1) bekezdésében meghatározott - építési munkára.

3. § E rendelet előírásait az OTÉK, a BVKSZ, a KVSZ, valamint a kerületi szabályozási tervek (a továbbiakban: KSZT) előírásaival együtt kell alkalmazni.

A személygépkocsi elhelyezési kötelezettség mértéke

4. § (1) E rendelet hatálybalépését követően indult hatósági eljárásokban az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsi elhelyezési kötelezettség mértékét e rendelet 1. 2. és 3. számú melléklete szerinti területenként (parkolási zónánként) differenciált és funkciónként meghatározott százalékos eltérésekkel kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint számított személygépkocsi elhelyezési kötelezettség mértékét egész számra felkerekítve kell meghatározni.

Telken kívüli személygépkocsi elhelyezés

5. § (1) A 4. § szerint számított mértékű személygépkocsi elhelyezési kötelezettség - a 6. § (1) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - a BVKSZ 6. § (4) bekezdésében előírt feltételek fennállása és igazolása esetén az építési tevékenység helye szerinti ingatlanon kívüli - BVKSZ szerinti - parkolóházban, mélygarázsban vagy KSZT-ben meghatározott felszíni parkolóban is megvalósítható.

(2) A KVSZ 35. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben a telken kívüli személygépkocsi elhelyezés alkalmazása során a BVKSZ 6. § (4) bekezdésében előírtak teljesülését igazolnia kell az engedélyezési eljárás során az építtetőnek.

6. § (1) A BVKSZ 6. § (4) bekezdése szerinti kedvezményt az alábbiakban felsorolt esetekben nem lehet alkalmazni:

a) 200 m2-nél nagyobb elárusító területű kereskedelmi egység létesítése esetén

b) meglévő kereskedelmi egység árusító terének 20 m2-t meghaladó bővítése vagy rendeltetés módosítása esetén

c) 100 m2 területet meghaladó egyéb közösségi szórakoztató egység létesítése esetén

d) telepengedélyhez kötött tevékenységet tartalmazó épület létesítése, vagy rendeltetés módosítása esetén.

(2) Vegyes rendeltetésű épületben, ha a kereskedelmi egység a tervezettnél nagyobb mértékű személygépkocsi elhelyezési szükségletet igénylő árusító térrel valósul meg, akkor a hiányzó parkolóhelyek biztosításáról jelen rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.

Közterületi engedmény

7. § (1) Épület bővítése vagy rendeltetés módosítás esetén az 4. § alapján számított személygépkocsi elhelyezési szükséglet e rendelet 3. számú melléklete szerinti mértékben közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének hozzájárulásával engedélyezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján megvalósuló személygépkocsi elhelyezés esetében a parkolóhelyek kiépítését illetve a meglévők használhatóságát és fenntartását az OTÉK 42.§ (11) bekezdésében meghatározott időn belül kell megvalósítani ill. biztosítani.

(3) Nem adható közterületi engedmény a 6. §-ban meghatározott esetekben, és ha a személygépkocsik elhelyezése telken belül egyébként biztosíthatók.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 22/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez1

Az Önkormányzat közigazgatási területén parkolás-szabályozási szempontból kialakított zónák

Zónák
1. zóna Róbert Károly körút és az attól délre eső terület
2./a. zóna Rákos patak - Tatai utca - Szegedi út - Dévényi út - Róbert Károly
körút - Pap Károly utca - Gömb utca - Röppentyű utca - Petneházy
utca - Teve utca - Rozsnyai utca - Röppentyű utca által határolt terület
2./b. zóna Dugonics utca - Tatai utca - Rokolya utca - Béke utca - Kámfor utca -
Újpalotai út
3. zóna Balzsam utca - Újpalotai út - Kámfor utca - Béke utca - Gyermek tér
D-i oldala - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca - Mosoly utca -
Násznagy utca - Gyöngyösi utca - Göncöl utca - Újpalotai út -
Berettyó utca - Madarász Viktor utca - Rákos patak -Cserhalom utca
K-i oldala - Váci út által határolt terület
4. zóna Berettyó utca - Újpalotai út - Göncöl utca - Gyöngyösi utca -
Násznagy utca - Mosoly utca - Göncöl utca - Fiastyúk utca - Nővér
utca - Gyermek tér D-i oldala - Béke utca - Rokolya utca - Tatai út -
Rákos patak - Röppentyű utca - Rozsnyai utca - Teve utca -
Petneházy utca - Röppentyű utca - Gömb utca - Pap Károly utca -
Róbert Károly körút - Dagály Gyógyfürdő D-i határvonala - Népfürdő
utca - Róbert Károly körút (lakó utca) - Esztergomi út - Esztergomi út
É-i folytatása - Rákos patak - Madarász Viktor utca által határolt
terület
5. zóna Duna - Újpesti vasúti híd - Váci út - Cserhalom utca - Esztergomi út
É-i folytatása - Esztergomi út - Róbert Károly körút (lakó utca) -
Népfürdő utca - Árpád híd É-i fel-le hajtó rámpája - Duna által határolt
terület
6. zóna Népsziget

2. melléklet a 22/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez2

Az Önkormányzat közigazgatási területén parkolás-szabályozási szempontból kialakított zónák térképe

 

3. számú melléklet 22/2008.(IX.15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

Parkolóhely-létesítési kötelezettségek zónánként

1. zóna 2./a. és 2./b. zóna 3. zóna 4. zóna 5. zóna 6. zóna
A (%) B (%) A (%) B (%) A (%) B (%) A (%) B (%) A (%) B (%) A (%) B (%)
Lakás, üdülőegység
0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereskedelem
(1000 m2 bruttó szintterületig)
-50 50 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0
Kereskedelem
(1000 m2 bruttó szintterület felett)
-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szálláshely - szolgáltatás -50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendéglátás -50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Alsó- és közép-fokú nevelés, oktatás -50 50 -50 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Felsőfokú oktatás -50 50 -50 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb közösségi szórakoztatás -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb művelődés -50 50 -50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport-létesítmény, strand -50 50 -50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvőbeteg ellátás -50 0 -50 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés -50 0 -50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipar - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raktározás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közforgalmú személy-közlekedés -50 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi létesítmény, park -50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A: Az OTÉK alapján számított személygépkocsi elhelyezési kötelezettségtől való %-os eltérés értékei.
B: A személygépkocsi elhelyezési kötelezettség közterületen biztosítható maximális mértéke

1
Módosította a 26/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos az Országgyűlés által 2013. június 26. napján elfogadott, a *City*placeBudapest** főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatályba lépésének napján.
2
Módosította a 26/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos az Országgyűlés által 2013. június 26. napján elfogadott, a *City*placeBudapest** főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatályba lépésének napján.