XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Parkolás 2010. július 12. - Módosítva: 2017. június 6. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról

A szöveg időállapota: 2017. VI. 1. -
Időállapot váltás: 2010. VI. 30. - 2010. XII. 31.
2011. I. 1. - 2012. VII. 3.
2012. VII. 4. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2013. V. 28.
2013. V. 29. - 2013. X. 15.
2013. X. 16. - 2015. X. 13.
2015. X. 14. - 2016. VII. 14.
2016. VII. 15. - 2017. V. 31.
2017. VI. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2), 10. § (5), 11. § (4), 13. § (2), 36. § (1) és 40. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő várakozás egységes, átlátható és racionális szabályozása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

I. Bevezető rendelkezések

1. § (1)[1] A rendelet hatálya – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén, külön jogszabály szerint kialakított várakozási övezetben található

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, és fizető várakozási területként üzemeltetett helyi közutakra, terekre, parkokra, egyéb közterületekre, valamint

b) a közforgalom elől el nem zárt, fizető várakozási területként üzemeltetett magánutakra, magánterületekre, továbbá

c) a fővárosi tulajdonú közutakra, közterületre, amelyek fizető várakozóhelyekként történő üzemeltetésével a tulajdonos az Önkormányzatot bízta meg.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(3)[2] A rendelet hatálya nem terjed ki a taxiállomásokra, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

1/A. §[3] E rendelet alkalmazásában:

a) elektronikus igénylés: a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető honlapján elérhető ügyfélablakon keresztül benyújtott, vagy a parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címre érkezett igénylés.

II. Várakozási hozzájárulások

2. § A várakozási övezetben a lakossági várakozási hozzájárulásért várakozási díjat nem kell fizetni, függetlenül a lakásonkénti gépkocsik számától.

2/A. §[4] Lakossági várakozási hozzájárulás a Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtakon túl akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelemben megjelölt gépjárműre nem áll fenn 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozás.

2/B. §[5] Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre – a jelen rendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállása esetén – annak a természetes személynek is adható:

a) aki a hozzájárulást elhunyt hozzátartozójának üzemeltetésében álló gépjárműre kéri és igazolja, hogy a gépjármű tulajdonjogának rendezése iránt hagyatéki eljárás van folyamatban. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 90 napig érvényes, hatósági vagy közjegyzői igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható,

b) aki a hozzájárulást saját gépjárműve meghibásodása miatt, annak újbóli üzemképes állapotba helyezéséig kéri, az általa megjelölt gépjárműre. A jelen bekezdés szerinti hozzájárulás legfeljebb 30 napig érvényes, a szervíztől kapott igazolás bemutatása esetén meghosszabbítható.”

3. § A gazdálkodói várakozási hozzájárulás üzemidőn belül 50%-os díjkedvezményű várakozásra jogosít.

4. § A kerületi közterület-felügyelet kérelmére a használatában lévő összesen legfeljebb 10 darab személygépkocsira, vagy 3500 kg megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira behajtási-várakozási hozzájárulás adható. A behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadást követő év január 31. napjáig érvényes.

4/A. §[6] A várakozási díj-fizetés alól 100%-os kedvezmény adható az Önkormányzat, az Önkormányzat által létrehozott költségvetési szerv vagy gazdasági társaság tulajdonában vagy üzembentartásában lévő gépjárműre.

4/B. §[7] (1) A várakozási díj megfizetése alól az 5. § (10) bekezdésben foglalt feltételek igazolása esetén 100%-os kedvezmény (a továbbiakban: gyermekszállítási kedvezmény) adható a Budapest XIII. kerületben lévő nevelési-oktatási intézménybe járó gyermek felügyeletét ellátó szülőnek vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő), ha a szülő és gyermek egyaránt a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik és egy háztartásban élnek.[8]

(2) A gyermekszállítási kedvezményre való jogosultságról a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető igazolást (a továbbiakban: gyermekszállítási kedvezményre jogosító igazolás) ad ki.

(3) A gyermekszállítási kedvezményre jogosító igazolás abban az esetben adható ki, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelemben megjelölt gépjárműre nem áll fenn 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozás.

(4)[9] A gyermekszállítási kedvezmény olyan gépjárműre adható, amelynek a szülő a bejegyzett tulajdonosa vagy bejegyzett üzembentartója, vagy amelyet a szülő a munkáltatójától kizárólagos használatba kapott. A gyermekszállítási kedvezmény egy kérelmező részére csak egy gépjárműre biztosítható.

4/C. §[10] (1) A várakozási díj megfizetése alól a jelen rendeletben foglalt feltételek igazolása esetén, kizárólag a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt területre érvényes kedvezmény (a továbbiakban: munkavállalói kedvezmény) adható a Budapest XIII. kerület közigazgatási területén üzemeltetett várakozási övezet 1. melléklet szerinti 1. vagy 2. zónájának területén bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezet részére. A kedvezményt a foglalkoztató szervezet kérheti, a vele munkaviszonyban álló, a jelen rendeletben meghatározott számú foglalkoztatott javára, a foglalkoztatott által üzemben tartott gépjáművel való várakozás céljára.

(2) A kedvezmény jogosultja a foglalkoztató szervezet (a továbbiakban: jogosult), kedvezményezettje a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatott (a továbbiakban: kedvezményezett). A munkavállalói kedvezmény igénybevételének jelen rendeletben előírt feltételek végrehajtásáért, így különösen a kedvezményes díj megfizetéséért, visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a jogosult felel.

(3) A munkavállalói kedvezményes díj havi mértéke a jelen rendelet 2. mellékletében körülhatárolt, a várakozási kedvezménnyel igénybe vett várakozási körzetre érvényes egyórai várakozási díj nyolcvanszorosa.

(4) A munkavállalói kedvezményt igazoló matricát tárgyévre a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán lehet kiváltani, a (3) bekezdés szerinti kedvezményes díj első havi összegének megfizetésével. A munkavállalói kedvezmény a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig érvényes. A kedvezmény havidíját tárgyévben minden további naptári hónap 10. napjáig kell megfizetni. A kiadott kedvezmény kizárólag abban az esetben jogosít várakozásra, ha a kedvezményezett a kedvezményt igazoló matricát a gépjármű első szélvédőjének üvegére, kívülről jól látható helyre és teljes egészében olvasható módon kihelyezi és a díjfizetés határidőben megtörtént.

(5) A munkavállalói kedvezmény akkor adható, ha a kérelem benyújtásának időpontjában sem a jogosult, sem a kedvezményezett nem rendelkezik a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és rendezetlen várakozási díj és pótdíjtartozással.

(6) A munkavállalói kedvezmény olyan gépjárműre adható, amelynek a kedvezményezett a bejegyzett üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A munkavállalói kedvezmény egy kedvezményezett részére egyidőben csak egy gépjárműre és kizárólag egy kedvezményes körzetre biztosítható.

(7) Egy kérelmező szervezet részére kiadható munkavállalói kedvezmények számát a kért kedvezmény érvényességi évének január 1. napján az adóhatóságnál bejelentett foglalkoztatottak száma határozza meg az alábbiak szerint:

Foglalkoztatottak száma
a kedvezmény érvényességi
évének január 1. napján

Igénybe vehető munkavállalói
kedvezmény száma

1-10

2

11-50

3

51-100

8

101-300

15

301-500

20

500 felett

50

III. Eljárási szabályok

5. § (1) A lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási hozzájárulásról, valamint a gyermekszállítási kedvezményről, a munkavállalói kedvezményről és a kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni.[11]

(2) A Főv. Kgy. rendelet 36. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez szóló hozzájárulásra vonatkozó egyetértési jog gyakorlásáról az SZMSZ 2. melléklete szerinti átruházott hatáskörében a polgármester jogosult dönteni.[12]

(3) A tulajdonosi jog gyakorlója a várakozási hozzájárulások és kedvezmények iránti eljárás lebonyolításával, az Önkormányzatot megillető várakozási díjak beszedésével, a várakozási díjak és pótdíjak behajtásával, valamint a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásával – közszolgáltatási szerződés alapján – parkolás-üzemeltető szervezetet bíz meg (továbbiakban: XIII. kerületi parkolás-üzemeltető).[13]

(4) A jelen rendelet szerinti kérelmet a XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél kell benyújtani a kérelem tárgya szerinti formanyomtatványon. A várakozási hozzájárulást vagy a várakozási kedvezményt a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető – a jelen rendelet szerinti valamennyi feltétel fennállása esetén – a kérelem beérkezését követő 15 munkanapon belül adja ki a kérelmező részére.[14]

(5) A kérelemnek - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - tartalmaznia kell:

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét,

c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,

d) az övezet megnevezését,

e) a hozzájárulás típusát,

f) a kért érvényességi időtartamot,

g) a kérelem indokait,

h) a költségtérítés befizetésének igazolását,

i)[15] lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a kérelmezett jármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezik,

j)[16] a 2/B. § b) pontja szerinti csereautóra igényelt lakossági várakozási hozzájárulás esetén mellékletként annak igazolását, hogy a jogosult üzemben tartásában álló járművet a szervíz átvette, és a javítását milyen időtartamra vállalta,

k)[17] a 2/B. § a) pontja szerinti lakossági várakozási hozzájárulás esetén az elhunyt hagyatéki anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát a kérelemmel érintett gépjármű hagyatékba való felvételéről és arról, hogy a kérelmező a hagyaték várományosa.

(6) A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező elnevezését, székhelyét,

b) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,

c) a kérelem indokait.

(7) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni.

(8) A hozzájárulást igazoló matricának tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) az övezet megnevezését,

d) a hozzájárulás típusát,

e) az érvényességi időtartamot.

(8a) [18] A munkavállalói kedvezményt igazoló matrica tartalmazza:

a) a kedvezmény számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) a kedvezményes körzet megjelölését,

d) a kedvezmény típusát,

e) az érvényességi időtartamot.

(9)[19] A hozzájárulást vagy a hozzájárulást igazoló matricát a gépjármű első szélvédőjének üvegére, kívülről jól látható helyen és teljes egészében olvasható módon ki kell helyezni.

(10)[20] A gyermekszállítási kedvezmény iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, állandó lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

b) a kérelmező gondozása alatt álló gyermek nevét, állandó lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét és idejét,

c) a szülő állandó lakóhelyével nem azonos várakozási övezet területén lévő nevelési-oktatási intézmény (bölcsőde, óvoda, általános iskola) által kiadott intézménylátogatási igazolást, amely tartalmazza az intézmény megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét,

d) a kérelemmel érintett gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát,

e) gépjárműadó megfizetésének vagy a kérelmező fizetési kötelezettség alóli mentességének igazolását,

f) költségtérítés megfizetésének igazolását.

(11)[21] A gyermekszállítási kedvezmény jogosultja a kérelemben megjelölt nevelési-oktatási intézmény vonzáskörzetében található, minden irányban a legközelebb eső XIII. kerületi tulajdonú várakozásra kijelölt közterületet (a továbbiakban: gyermekszállítási várakozási körzet) 100%-os kedvezménnyel használhatja a tanítási vagy nevelési év kezdetétől, de legkorábban a kiadás napjától a tanítási vagy nevelési év végéig, 15 óra és 18 óra között, legfeljebb 30 perc időtartamra. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédője mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(12)[22] A gyermekszállítási kedvezmény egy kérelmező részére – külön-külön kérelmére – több gyermekszállítási várakozási körzetre is biztosítható, amennyiben a kérelmező az 5. § (10) bekezdésében foglalt feltételek fennállását valamennyi kérelme esetében igazolja.

(13)[23]

(14)[24] A munkavállalói kedvezmény iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviseletre jogosult nevét,

b) a kérelmezővel munkaviszony jellegű jogviszonyban álló kedvezményezett nevét, állandó lakóhelyét,

c) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát és hitelt érdemlő igazolását arra vonatkozóan, hogy a kedvezmény érvényességi évének január 1. napján hány bejelentett főt foglalkoztat,

d) a kérelmező cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt szervezet a kedvezményezettet mennyi ideig szóló, milyen jellegű jogviszonyban foglalkoztatja,

e) a kérelemmel érintett gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát,

f) a kérelemmel érintett gépjármű érvényes forgalmi engedélyének másolatát,

g) gépjárműadó megfizetésének vagy a kérelmező fizetési kötelezettség alóli mentességének igazolását,

h) költségtérítés megfizetésének igazolását.


(15)[25] A munkavállalói kedvezmény kedvezményezettje a kedvezményt igazoló matrica érvényességi idejében, a matricán megjelölt kedvezményes várakozási körzetben jogosult díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra.

6. § (1) A kerületi közterület-felügyeletnek biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a 4/A. § szerinti kedvezmény kivételével a várakozási hozzájárulások, a gyermekszállítási kedvezményt biztosító igazolás díja, továbbá a már kiadott hozzájárulást, kedvezményt tanúsító, megrongálódott igazolás cseréjének költségtérítése – annak visszaszolgáltatása esetén – bruttó 2.000 Ft. Elektronikus igénylés esetén a költségtérítés mértéke bruttó 1.000 Ft.[26]

(2) A hozzájárulás, a hozzájárulást igazoló matrica, valamint bármely kedvezményre jogosító igazolás, matrica elvesztését, ellopását, megsemmisülését a jogosult vagy a kedvezményezett 3 munkanapon belül köteles jelenteni XIII. kerületi parkolás-üzemeltetőnél. A visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén ugyanazon kérelmező által ugyanazon évben ugyanazon vagy más gépjárműre igényelt várakozási hozzájárulás, valamint gyermekszállítási kedvezmény kiadásának díja bruttó 20.000 Ft.

(3) Amennyiben a hozzájárulással vagy gyermekszállítási kedvezménnyel érintett gépjárművet annak tulajdonosa év közben elidegeníti, a járművet a forgalomból kivonják, a magánszemély üzemben tartó lakóhelyet vált, a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe a kerület parkolási övezetében megszűnik, a hozzájárulás vagy kedvezmény érvényességi ideje lejárt, vagy a munkavállalói kedvezmény kedvezményezettjének foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, úgy a jogosult köteles a hozzájárulást igazoló matricát, illetve a kedvezményre jogosító igazolást a változás bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül a XIII. kerületi parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodáján leadni. A jelen rendelkezésben előírt visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztására a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(4) Amennyiben ugyanazon kérelmező a hozzájárulással vagy kedvezménnyel érintett gépjármű helyett a hozzájárulást vagy kedvezményt másik gépjárműre kéri, az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásával a korábbi érvényét veszíti.

(5) A visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az új igazolás kiváltásának díja alól a kérelmező mentesül, és csak az (1) bekezdés szerinti díj terheli, amennyiben az ugyanazon évre szóló hozzájárulást vagy gyermekszállítási kedvezményt az új hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától számított 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül visszaszolgáltatja.

(6) A munkavállalói kedvezményre vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett kedvezmény a jogosultnak kiadható munkavállalói kedvezmények számába beleszámít.

(7) Az érvényességi időn belül visszaszolgáltatott munkavállalói kedvezmény időarányosan fel nem használt időszakára eső díj nem jár vissza.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

7. § A jelen rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt területeken a várakozási időszak 8 óra 30 perckor veszi kezdetét.[27]

8. § (1) A rendelet 2010. június 30-án lép hatályba.

(2)[28]

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2005. (VII. 1.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

(4)[29]

(5)[30]

9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Prehlik Lajos s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1. számú melléklet a 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez[31]

A várakozási övezet zónák szerinti felosztása

1. zóna

Szent István körút páros oldala – Nyugati tér – Váci út páros oldala – Lehel út páros oldala – Bulcsú utca páratlan oldala – Szabolcs utca – Dózsa György út – Vágány utca – Róbert Károly körút páratlan
oldala – Duna pesti ága, valamint a Szabolcs köz

2. zóna

Róbert Károly körút páros oldala – Dévényi utca – Szegedi út páratlan oldala – Tatai utca páros oldala – Kámfor utca – Reitter Ferenc utca – Gyöngyösi utca – Göncöl utca – Kámfor utca – Balzsam utca – Újpesti vasúti összekötő híd – Duna pesti ága által határolt terület (a Népsziget területét kivéve)

2. számú melléklet a 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez[32]

Munkavállalói kedvezménnyel kedvezményesen igénybe vehető várakozási körzetek

1. zóna – 1. körzet

Bulcsú utca  – Kassák Lajos utca – Dózsa György út – Szabolcs utca által határolt terület, beleértve a kerületi tulajdonú határoló utakat, utcákat és tereket

2. zóna – 1. körzet

Frangepán utca – Béke utca – Fáy utca – Hajdú utca – Forgách utca – Röppentyű utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat, utcákat és tereket

2. zóna – 2. körzet

Göncöl utca (Tahi utca és Újpalotai út közötti szakasza)

 

 [1] Módosította a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[2] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[3] Beiktatta a 14/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. június 1-től.

[4] A paragrafust a 27/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be; a rendelkezés 2012. július 4-ével hatályos.

[5] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. július 15-től.

[6] A paragrafust a 27/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be; a rendelkezés 2012. július 4-ével hatályos.

[7] Beiktatta a 20/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. május 29-től.

[8] Módosította a 32/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 16-tól.

[9] Beiktatta a 32/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 16-tól.

[10] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. július 15-től.

[11] Módosította a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[12] Módosította a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[13] Módosította a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[14] Módosította a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[15] A pontot a 27/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2012. július 4‑ével hatályos.

[16] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[17] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[18] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[19] A bekezdést a 27/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2012. július 4-ével hatályos.

[20] Beiktatta a 20/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. május 29-től.

[21] Beiktatta a 20/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. május 29-től.

[22] Beiktatta a 20/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. május 29-től.

[23] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2016. július 15-től.

[24] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[25] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés. Hatályos 2016. július 15-től.

[26] Módosította a 14/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. június 1-től.

[27] Módosította a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2016. július 15-től.

[28] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2016. július 15-től.

[29] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2016. július 15-től.

[30] Hatályon kívül helyezte a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2016. július 15-től.

[31] Módosította a 14/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. június 1-től.

[32] Beiktatta a 10/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2016. július 15-től.