XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Felújítási támogatás 2012. január 2. - Módosítva: 2015. június 9. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról

A szöveg időállapota: 2015. VI. 3. -
Időállapot váltás: 2012. I. 1. - 2012. III. 12.
2012. III. 13. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2015. II. 28.
2015. III. 1. - 2015. VI. 2.
2015. VI. 3. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az épületállomány állagának javítása érdekében a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat a kerületi társasházak és szövetkezeti lakóházak felújítására, helyreállítására kamatmentes felújítási támogatási lehetőséget biztosít, melynek lebonyolításával közszolgáltatási szerződés keretében gazdasági társaságot bíz meg.

(2) A megbízott a rendelet hatályba lépését követően az Önkormányzat nevében kiírja a pályázatot és lebonyolítja a támogatási kérelmek elbírálásának, továbbá a társasházzal és a lakásszövetkezettel való szerződéskötésnek az előkészítését.

(3) Az Önkormányzat a támogatást pályázat keretében nyújtja, amelyet minden évben január 31-ig kell kiírni. A pályázatokat a tárgyévben folyamatosan lehet benyújtani. Az Önkormányzat a támogatást 5 évre, kamatmentesen biztosítja. Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt, amelyet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint kell aláírni.1

(4) A támogatott a felvett támogatás törlesztő részletét a szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles visszafizetni.

(5) Az Önkormányzat a befizetések egyenlegét folyamatosan ellenőrzi és

a) 30 napot meghaladó elmaradás esetén késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke megegyezik a mindenkori polgári törvénykönyvben a pénztartozásra meghatározott kamat mértékével,

b) a 3 hónapot meghaladó elmaradás esetén az Önkormányzat a támogatottal kötött szerződést felmondja, egyidejűleg intézkedik a támogatás, valamint kamatainak egyösszegű behajtása iránt.

2. § A társasházak és a lakásszövetkezetek a támogatási keretből az alábbiakra nyújthatnak be pályázatot a támogatás igénybevételére:

a) az alapító okirat szerint a közös tulajdonban lévő gépészeti vezetékhálózat teljes vagy részleges felújítása (központi antenna, kaputelefon, kábel tv vezetékeinek felújítására nem igényelhető),

b) tető, tetőszerkezet héjalás, bádogozás, kémények részleges, vagy teljes felújítása,

c) födémek, függőfolyosók, erkélyek szerkezeti felújítása, alapmegerősítés,

d) központi berendezések, kazántelep, felvonók, szellőztető berendezések részleges és teljes felújítása,

e) homlokzatfelújításra abban az esetben, amennyiben a ház alapvezetéki felújítása már megtörtént, amely feltételt nem kell figyelembe venni, ha

ea) szakvélemény szerint az alapvezeték felújítás nem indokolt, vagy

eb) szakértői vélemény vagy hatósági rendelkezés szerint a homlokzat felújítása élet- vagy balesetveszély elhárítása miatt szükséges,2

f) társasház és szövetkezeti lakóház valamennyi helyiségét érintő egyéni vízmérők felszerelésére,

g) a társasház vagy szövetkezeti lakóház valamennyi külső utcafronti nyílászárójának cseréje, helyreállítása,

h) a társasház vagy szövetkezeti lakóház lépcsőházának helyreállítása,

i) szeméttároló kialakítása, meglévő szemétledobó korszerűsítése,

j) gépkocsi-tároló kialakítása a társasház vagy szövetkezeti lakóház belső udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiségek átalakításával,

k) az épület víz- és hőszigetelésének javítása,

l) az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) biztonságtechnikai kiváltása és felújítása,

m) új felvonó kialakítására, beszerelésére,

n) egyéb, a pályázati kiírásban meghatározott célra,

o)3 felújítással összefüggő, nem önkormányzati pályázathoz önrész fedezetére, amennyiben a nem önkormányzati pályázat a jelen rendelet céljaival összhangban áll.

3. § (1) A pályázó akkor részesülhet kamatmentes felújítási támogatásban, ha

a) a m2-re vetített (vízdíj nélküli) közös költség összege meghaladja az önkormányzati lakások béréről szóló rendeletben az összkomfortos lakásra megállapított lakbér mértékének 30 %-át és

b) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása, továbbá4

c) a társasházban nincs rendezetlen tulajdoni, vagy használati helyzetű tetőtér vagy házfelügyelői lakás és

d) a pályázónak rendelkeznie kell a felújítási összeg legalább 30 %-ával megegyező önerővel és

e) az igényelt felújítási támogatás összege nem haladhatja meg:

a) a 2-20 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 140.000,-Ft b) a 21-35 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 120.000,-Ft c) a 36-50 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 100.000,-Ft d) 51-nél több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként: 80.000,-Ft

f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig valamennyi lakásra, az egyes lakásokra eső tulajdoni hányad arányában jelzálogjogot jegyeztet be, vagy más, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. Ilyen fedezet felajánlása esetén, a támogatási szerződés és a jelzálog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az egyes lakásokra vonatkozó, 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát5.

(2) Az igényelhető támogatás legmagasabb összegét igénybevevő támogatott a támogatás futamidejének lejárata előtt csak abban az esetben részesülhet újabb támogatásban, ha az igényelt támogatás visszafizetésére a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített biztosítékot tud felajánlani.6

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó hozzájárulását, hogy az Önkormányzat a támogatás mértékéig az egyes tulajdonokra a tulajdoni hányad arányában vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartott helyiségre jelzálogjogot jegyeztessen be,

b) ingatlanonként legfeljebb 140.000 Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére7,

c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt8,

d) a pályázó hozzájáruló határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapítható a pályázó ingóságain, a pályázót megillető jogon vagy követelésen9,

e) annak igazolását, hogy a pályázó rendelkezik a támogatás visszafizetésének fedezeteként a pályázati munkák lebonyolításában vagy a pályázati tevékenységgel érintett eszközök, ingatlanok üzemeltetésében közvetlenül résztvevő harmadik személy, vagy más kötelezettségvállaló fizetési garanciájával. Az Önkormányzat a harmadik személy kötelezettségvállalását külön szerződésben rögzíti,

f) a pályázó képviselőjének igazolását az önrész rendelkezésre állásáról vagy ennek hiányában annak igazolását, hogy az önrész rendelkezésre állását a pályázó milyen módon tudja biztosítani,

g) nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonosoknak a lakásvásárlással kapcsolatban nem áll fenn törlesztőrészlet tartozásuk. Nem minősül vételártartozásnak, ha a vevő az adásvételi szerződés szerinti részleteket folyamatosan fizeti,

h) a felújítás költségeit tartalmazó részletes költségvetést,

i) tulajdonosi nyilatkozatot, hogy amennyiben a felújítás bekerülési összege magasabb a költségvetésben szereplő összegnél, úgy a szerződésben rögzített költség feletti részt a tulajdonostársak pótbefizetéssel egyenlítik ki,

j)10 a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy az Önkormányzat - erre vonatkozó döntése esetén - jogosult a pályázó épületének homlokzatán, vagy más arra alkalmas közös tulajdonú területén, a kamatmentes támogatás visszafizetésének futamideje alatt köztéri biztonsági megfigyelő kamerát, WiFi szolgáltatási pontot vagy mindkettőt kiépíteni.

(2) A pályázat csak az összes melléklet egyidejű beadásával érvényes. Nyilatkozatok utólagos pótlására nincs lehetőség.

5. § (1) A pályázatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult bírálja el. A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.11

(2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. A döntést megelőzően elkezdett felújítás pozitív elbírálás esetén az alábbi esetekben finanszírozható:

a) a gáz alap- és felszálló vezeték cseréje esetén, ha a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból,

b) más életveszély elhárítással összefüggő, hatóság vagy közműszolgáltató által elrendelt azonnali intézkedést igénylő munka esetén, ha a munkavégzés megkezdését, azt megelőzően a pályázó haladéktalanul bejelentette a lebonyolítással megbízott szervezet részére.

A jelen bekezdésben foglaltak kivételével a munkavégzés csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el.12

6. § (1) Az Önkormányzat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló rendeletben foglaltakhoz kapcsolódóan a kamatmentes támogatás visszafizetésére kedvezményben részesíti azt a társasházi közösséget, vagy lakásszövetkezetet, ahol a lakóépületben olyan tulajdonos lakik, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy

a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi támogatások egyikében részesül:

- települési támogatás lakhatás támogatása címén, vagy

- települési támogatás ápolási támogatás címén, vagy13

b)14

c) a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó jövedelmével együtt az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szeresét nem haladja meg, és

d) a társasház, illetve a lakásszövetkezet közgyűlése úgy határoz, hogy a társasházi közösség, illetve a lakásszövetkezet részére

da) az a) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 100%-át,

db) a c) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át15.

(2) A kamatmentes támogatás visszafizetésére vonatkozó kedvezmény mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 100%-a,

b) az (1) bekezdés c) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a16.

(3) A társasházi közösségnek, illetve a lakásszövetkezetnek a kedvezményezett tulajdonos tulajdoni hányadára jutó kamatmentes támogatás

a) 100%-át az (1) bekezdés a) pontja esetében

b) 50%-át az (1) bekezdés c) pontja esetében17

nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére.

(4) A kedvezmény éves keretösszegét a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. A keret teljes felhasználása esetén hirdetményben kell közzétenni, hogy az év hátralévő részében a pályázók nem részesülhetnek kedvezményben.

(5) A társasházi közösségnek és a lakásszövetkezetnek a kamatmentes támogatás visszafizetésére a kedvezmények érvényesítéséhez az alábbi okiratokat kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg, hiánytalanul becsatolni:

a) a közgyűlési határozatot, amely tartalmazza, hogy a közösség úgy döntött, hogy

aa) a kamatmentes támogatás visszafizetésénél a kedvezményeket érvényesíteni kívánja, és

ab) megállapítja, hogy a rendelet alapján a név és tulajdoni hányad szerint megnevezett tulajdonos kedvezményben részesíthető, és

ac) e kedvezményezettektől a tulajdoni hányadukra jutó kamatmentes támogatásnak a rendelet szerinti összege megfizetését nem követeli, és

ad) a kedvezményben részesíthető tulajdonos nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy társasházi vagy szövetkezeti lakására a megállapodás megkötésével egyidejűleg a tulajdoni hányadára eső kamatmentes támogatás erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az Önkormányzat javára, és

ae) a kedvezményben részesíthető tulajdonos nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat környezettanulmány lefolytatásával vagy az adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.

(6) A kedvezményben részesíthető tulajdonosnak az alábbi - az érvényesíteni kívánt kedvezményre való jogosultságot igazoló - nyilatkozatokat, igazolásokat és határozatok hiteles másolatát kell csatolnia a pályázat benyújtásának időpontjáig a társasházi közös képviselő, illetve a lakásszövetkezet elnöke részére, amelyeket az Önkormányzat a megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül jogosult ellenőrizni:

a) a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményben részesíthető tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy18

b) igazolást a rendelet szerinti közgyógyellátási igazolványról, vagy

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást és19

d) nyilatkozatot, amelyben a kedvezményben részesíthető hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.

(7) Amennyiben a kedvezményben részesített tulajdonos a társasházban lévő lakását az e rendelet szerinti megállapodás megkötésétől számított 5 éven belül elidegeníti, a kedvezmény részarányos összegét egy összegben meg kell fizetnie az Önkormányzat részére.

7. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő kamattámogatást nyújt annak a társasháznak és lakásszövetkezetnek, aki a közös tulajdonú részek felújításához, korszerűsítéséhez hitelintézettől vesz fel támogatást, és nem rendelkezik lakástakarékpénztári megtakarítással. A kamattámogatás mértéke a társasház vagy lakásszövetkezet által a törlesztés első 5 évben a pénzintézetnek megfizetett kamat 50 %-a, a második 5 évben a fizetett kamat 25 %-a.

(2) Az Önkormányzat a támogatást pályázat keretében nyújtja, amelyet minden évben január 31-ig kell kiírni. A pályázatokat a tárgyévben folyamatosan lehet benyújtani. A pályázaton kizárólag olyan társasház vagy lakásszövetkezet vehet részt, akinek az államháztartás működését szabályozó jogszabályok alapján támogatás nyújtható. A pályázat részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. Az Önkormányzat a támogatottal támogatási szerződést köt, amelyet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint kell aláírni.20

(3) A pályázatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult bírálja el. A döntésről a pályázó írásban kap értesítést.21

8. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti a társasházaknak és szövetkezeti lakásoknak nyújtandó kamatmentes felújítási hitelről szóló 5/1996. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k. jegyző polgármester

Melléklet az 51/2011. (XII. 16.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez22


1A bekezdést a 62/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.2Módosította a 16/2015. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. június 3-tól.3Beiktatta a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. március 1-től.4Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.5Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.6A pontot a 62/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.7Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.8Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.9Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.10Beiktatta a 16/2015. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. június 3-tól.11A bekezdést a 62/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.12Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. március 1-től.13Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.14Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2015. március 1-től.15Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.16Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.17Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.18Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.19Módosította a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdés. Hatályos 2015. március 1-től.20A bekezdést a 62/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.21A bekezdést a 62/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.22Hatályon kívül helyezte a 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2015. március 1-től.