XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Önkormányzati biztos 2012. szeptember 18. - Módosítva: 2013. október 11. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 30/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

A szöveg időállapota: 2013. IX. 11. -
Időállapot váltás: 2012. IX. 12. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2013. IX. 10.
2013. IX. 11. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 30/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § (4) és 109. § (6) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 119. §-ában megállapított felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított, irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában harminc napon túli elismert tartozásállomány: a költségvetési szerv azon tartozásainak összege, melyeket harminc nappal a fizetési határidő lejárta után sem egyenlítettek ki, és a költségvetési szerv a követelés jogosságát nem vitatja.

3. §1 (1) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (a továbbiakban: IMFK) igazgatója havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a melléklet szerinti adatszolgáltatást teljesíti a polgármester részére a kitöltött adatlapnak a Polgármesteri Hivatal pénzügyekért felelős osztályára történő megküldésével.

(2) Az adatszolgáltatás tartalmazza az IMFK és azon önállóan működő költségvetési szervek adatait, melyek Ávr. 9. § (2) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására a Képviselő-testület az IMFK-t jelölte ki.

4. § Önkormányzati biztost kell kijelölni a költségvetési szervhez, ha annak harminc napon túli elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 százalékát, vagy a 150 millió Ft-ot.2

5. § (1) Az önkormányzati biztos kijelölésének Ávr. 119. § (1) bekezdése szerinti indítványozása során az előterjesztésnek tartalmaznia kell a kirendelés indokolása mellett a pályázati kiírás tevezetét is.

(2) Az önkormányzati biztost nyilvános pályázat keretében kell kiválasztani. A pályázati kiírást a képviselő-testületi döntést követően haladéktalanul közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

(3) A pályázatot a honlapon történő megjelenést követő 15 napon belül el kell bírálni. A pályázatok elbírálása a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete szerint történik. A polgármester a döntésről és a megbízási szerződés megkötéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.3

(4) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetőjének havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost kijelölték. A megbízási díj összegéről az SZMSZ 2. melléklete szerint születik döntés.4

(5) Az önkormányzati biztos kijelölésére, megbízására, működésére, beszámolására vonatkozóan az Ávr. 119. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. § Az önkormányzati biztos megbízatása megszűnik a megbízási szerződésben meghatározott időtartam leteltével. A megbízást a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt a Képviselő-testület az Ávr. 117. § (9) bekezdésében felsorolt esetekben szüntetheti meg.

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997.(IV.1.) számú rendelete.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester

Melléklet a 30/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS

a költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Törzsszáma:

Az adatszolgáltatás időszaka:

Sorszám Tartozás megnevezése Tartozásállomány összege
10-30 nap között 30 napon túli*
1. Állammal szembeni
tartozás (NAV, stb.)
2. Közüzemi tartozás
3. Egyéb tartozás
4. Önkormányzattal és
intézményekkel
szembeni tartozás
Összesen

*30 napon túli tartozásállomány esetén a feltüntetett összeget költségvetési szervenként megbontva is be kell mutatni.

intézmény vezetője

1
Módosította a 28/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
2
Módosította a 28/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
3
A bekezdést a 46/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
4
A bekezdést a 46/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.