XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Fák védelme 2013. február 6. - Módosítva: 2017. február 17. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete
a fák védelmének helyi szabályairól

A szöveg időállapota: 2017. I. 1. -
Időállapot váltás: 2013. II. 1. - 2016. XII. 31.
2017. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a fák védelmének helyi szabályairól  
 
 
 2017.01.01. óta hatályos szöveg
 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fák védelmének helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja:

 A rendelet hatálya 

1. §  

(1)  A rendelet hatálya kiterjed

a)  a XIII. kerület közigazgatási területére,

b)  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a magánterületen lévő fákra,

c)  a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2)  A rendelet hatálya nem terjed ki a külön törvény hatálya alá tartozó fákra.

 Értelmező rendelkezések 

2. §  E rendelet alkalmazása szempontjából:

Előnevelt fa: minimum 6 centiméter törzsátmérőjű, kétszer iskolázott, sorfa minőségű faiskolai anyag.

Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közterületről vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető ingatlan.

Fatelepítés: nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, előnevelt díszfa ültetése.

Fapótlás: a kivágásra kerülő fa pótlására, törzsátmérőjének arányában megállapított számú és törzsátmérőjű fa telepítése, illetve ennek pénzbeli megváltása.

Fasor: meghatározott fajú, egy sorban lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák idős korában várható koronaátmérőjének kétszeresénél.

Kertészeti szakvélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő vagy szervezet által végzett, a fák korára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére stb. vonatkozó vizsgálaton alapuló szakértői javaslat a fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban.

Magánterület: az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként nyilvántartott ingatlan, ide értve az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat is.

Törzsátmérő: a fatörzs 1 méteres magasságban mért átmérője, centiméterben számolva.

Vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.

Gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett és gondozott fa, kivéve: diófa, szelídgesztenyefa, mandulafa, eperfa és díszfának nemesített gyümölcsfák.

 A fák védelme 

3. §  

(1)  Magánterületen lévő, e rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni – a (3) bekezdés szerinti esetek és a gyümölcsfák kivételével – csak jogerős fakivágási engedély alapján szabad. A fakivágás engedélyezéséről a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell dönteni.

(2)  Fát kivágni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, környezetrendezés miatt vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból lehet. A kivágott fa pótlásáról az 5-8. §-ban meghatározottak szerint gondoskodni kell.

(3)  Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos vagy kezelő – amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs – köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást 3 napon belül írásban be kell jelenteni. A bejelentésben (kertészeti szakvéleménnyel, fényképfelvétellel vagy egyéb hitelt érdemlő módon) igazolni kell a fakivágás indokoltságát. Az indokolatlan, vagy be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(4)  Kiszáradt fát a tulajdonosa köteles legkésőbb a fa kiszáradását követő év június 30. napjáig kivágni. Kiszáradt fa kivágását a fakivágás tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal írásban be kell jelenteni.

(5)  Jogszabállyal védetté vagy megtartandóvá nyilvánított fát kivágni, kivágását engedélyezni csak akkor lehet, ha az adott fa állapota miatt fennálló veszélyhelyzet elhárítása más módon nem biztosítható, vagy ha a fa viharkár miatt vagy biológiai okból életképtelenné vált, és további fenntartása már nem indokolt. Ezen okokat kertészeti szakvéleménnyel igazolni kell.

4. §  

(1)  A fakivágási engedély iránti kérelemben közölni, illetve a kérelemhez mellékelni kell:

- kivágni tervezett fák pontos helyét (az ingatlan helyrajzi számát, a fa ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot), a fák darabszámát, faját, törzsátmérőjét (centiméterben),

- a kivágandó fával való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lap másolatát, idegen vagy közös tulajdonban lévő ingatlan esetén tulajdonosi hozzájárulást),

- a fakivágás indokát,

- szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-bontási engedélyt, fényképet),

- 10 db-ot meghaladó számú fa kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, hónap),

- a fapótlás tervezett módjának (fatelepítés esetén az ültetni tervezett fák számának, fajának és a tervezett telepítés helyének) megjelölését, építési telek beépítése vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet.

(2)  A fakivágás engedélyezéséről, az engedély megadása esetén a fapótlási kötelezettségről hatósági határozatban, vagy külön törvény szerinti hatósági szerződésben kell dönteni.

(3)  A fakivágási engedély jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. Ha az engedélyezett fakivágást ezen az időszakon belül nem végzik el, és az engedélyes fenntartja fakivágási szándékát, akkor új kérelmet kell benyújtania, és ez alapján új engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

 A fapótlás mértéke 

5. §  

(1)  Az engedélyes köteles a fakivágási engedélyben, vagy hatósági szerződésben megállapított mértékben és módon, az előírt határidőn belül gondoskodni a kivágott fák pótlásáról.

(2)  Aki engedély nélkül vágott ki magánterületen lévő fát, azt – az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeken túl – a (4) bekezdésben meghatározott mértékű fapótlásra kell kötelezni.

(3)  A fapótlás mértéke engedélyezett fakivágás esetén:

a)  50 db-ot meghaladó számú fa építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén a kivágandó fák törzsátmérőjének összege (a továbbiakban: össztörzsátmérő);

b)  [1] 50 db-ot meg nem haladó számú fa építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén a c) és d) pontokban szabályozott esetek kivételével lakóterületeken, településközponti területeken, rekreációs és szabadidős területeken, sportterületeken a kivágandó fák össztörzsátmérőjének 1,5-szerese, egyéb építési övezetekben a kivágandó fák össztörzsátmérőjének 1,2-szerese;

c)  viharkár miatt vagy a tulajdonosnak fel nem róható okból elhalt, életképtelenné vált, illetve balesetveszélyes, vagyonbiztonságot veszélyeztető fák kivágása esetén a kivágandó fák darabszáma;

d)  elhalt (kiszáradt) fa esetében, ha a kipusztulás a tulajdonosnak felróható okból következett be, az elhalt fa törzsátmérője.

e)  [2] az a)-d) pontban meghatározottaktól eltérő esetben, ha a kivágni tervezett fa törzsátmérője nem haladja meg a 20 cm-t, illetve ha faja zöld juhar fa, nyárfa, bálványfa vagy eperfa, akkor a kivágni tervezett fák darabszáma,

f)  [3] egyéb esetben a kivágni tervezett fa törzsátmérőjének 50%-a.

(4)  

a)  Engedély nélküli fakivágás esetén a fapótlás mértékét az ügy körülményeire tekintettel a kivágott fák össztörzsátmérőjének 100-200%-a között kell megállapítani.

b)  Amennyiben az engedély nélkül kivágott fák darabszáma vagy törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor a vélelmezhető vagy kikövetkeztethető számú fákat 30 cm törzsátmérővel kell figyelembe venni az a) pont szerinti mennyiségű fapótlás előírásánál.

 Fapótlás módja 

6. §  

(1)  A fapótlás módját az alábbiak szerint kell meghatározni:

a)  [4] építési telken lévő fa pótlása esetén:

aa)  a fatelepítést az építési telken belül, de az építési helyen kívül kell megvalósítani;

ab)  ha a fatelepítés az építési telken belül nem vagy csak részben biztosítható és a területre vonatkozó kerületi szabályozási terv az ingatlannal közvetlenül határos közterületre fasor telepítését írja elő, akkor a fatelepítést telken belül és az ingatlannal közvetlenül határos közterületen együttesen kell megvalósítani;

ac)  ha a fatelepítés az építési telken belül és az ingatlannal közvetlenül határos közterületen nem vagy csak részben biztosítható, akkor a telken el nem telepíthető fák pótlásáról a 7. § szerinti pénzbeli megváltással kell gondoskodni;

b)  magántulajdonban lévő – beépítésre nem szánt – ingatlanon lévő fa pótlása esetén:

ba)  a fatelepítést ingatlanon belül, vagy

bb)  közterületen – a kerületi közterületeken lévő fák fenntartásával megbízott szervezet által kijelölt helyeken – kell a fatelepítést megvalósítani.

(2)  A fatelepítési kötelezettség nem tekintendő teljesítettnek, ha a telepített fa az ültetést követő második vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki. Ebben az esetben az engedélyes köteles a fatelepítést megismételni vagy pénzben megváltani.

 Fapótlás pénzbeli megváltásának szabályai 

7. §  

(1)  A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának egységárát az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg az előző évben közterületeken elültetett fák ültetési és 2 éves gondozási költsége figyelembevételével.

(2)  A fapótlás darabszámát 6 cm törzsátmérőjű előnevelt fákra kell megállapítani.

(3)  A pénzbeli megváltás összege az egységár és a szükséges fapótlás darabszámának szorozata.

(4)  A pénzbeli megváltás összegét, a befizetés módját, határidejét a fakivágási engedélyben vagy a hatósági szerződésben kell meghatározni.

(5)  A fatelepítés pénzbeli megváltásából befolyt összeget – az éves faültetési tervnek megfelelően – faültetésre és a befolyt összegből telepített fák gondozására kell felhasználni a tárgyévben és az azt követő évben.

(6)  [5] A külön jogszabály szerinti hatósági eljárásban, az engedélyezett közterületi fakivágás utáni pótlási kötelezettségként – amennyiben annak telepítéssel történő teljesítésére nincs mód – az ebben a §-ban meghatározott pénzbeli megváltást kell előírni.

 A fapótlás határidejének meghatározása 

8. §  

(1)  A fapótlásként történő fatelepítés határidejét az ügy körülményeire, a meglévő adottságokra és a vegetációs időszakokra figyelemmel kell meghatározni.

(2)  A fatelepítések határidejét építmény vagy beruházás megvalósításával összefüggő feltételhez, határozott időhöz vagy szükség esetén mindkettőhöz lehet kötni.

(3)  Építési tevékenységek érdekében szükséges fakivágások esetén

a)  a fatelepítés határideje legkésőbb az épület végleges használatbavételi engedélyezési eljárásának megindítása vagy a használatbavétel bejelentése;

b)  beépítésre szánt ingatlan, magánút, valamint a KSZT által előirányzott közterületek esetén – ha a beépítés előtt megvalósítandó fatelepítés akadályozná az ingatlan vagy környezetének beépítését, vagy az ehhez szükséges kivitelezési tevékenység végzését – a fatelepítés feltételeit és határidejét hatósági szerződésben is meg lehet állapítani;

c)  az a) és b) pontok alá nem tartozó építési-bontási tevékenységek esetén a fatelepítés határideje a fakivágás megtörténtétől számított legfeljebb 180 nap.

(4)  Nem építési tevékenységek érdekében szükséges, vagy engedély nélküli fakivágás miatt előírt fatelepítés teljesítési határideje a fakivágás megtörténtétől számított legfeljebb 120 nap.

(5)  A fatelepítés pénzbeli megváltása esetén a befizetést a fakivágás megtörténtétől számított 30 napon belül kell az Önkormányzat számlájára teljesíteni. Ettől eltérő határidőt megállapítani – a határidő-hosszabbítás kivételével – csak hatósági szerződésben lehet.

(6)  Indokolt esetben az engedélyesnek a fapótlásra megállapított határidő lejártát megelőzően benyújtott kérelmére a (3) bekezdés c) pontja, és a (4) és (5) bekezdés szerinti határidő az ott megjelölt időtartamokkal egy alkalommal meghosszabbítható.

(7)  Amennyiben a fakivágási engedélyben megállapított határidőn belül a kivágott fák után szükséges fatelepítést nem, vagy csak részben teljesítették, akkor az el nem telepített famennyiség össztörzsátmérőjének megfelelő számú fa 15 napon belüli pénzbeli megváltása írható elő.

(8)  Az előírt pénzbeli megváltás nem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

 Fakivágás elvégzésének szabályai 

9. §  

(1)  A fakivágást csak a fakivágási engedélyt megadó határozat jogerőre emelkedését és végrehajthatóvá válását követően szabad megkezdeni, az alábbi szabályok betartásával:

a)  a fakivágás megkezdését a kivitelező megnevezésével, a tervezett kezdési idő közlésével, továbbá a fakivágás befejezését írásban be kell jelenteni;

b)  új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén a fakivágást csak a külön jogszabályban meghatározott, az épület, illetve építményrész kivitelezésének megkezdésére vonatkozó, építésfelügyeleti hatóságnál történt bejelentés után lehet megkezdeni;

c)  egy hónapot meghaladó szakaszos vagy különböző kivitelezési ütemekre tervezett fakivágás végrehajtása esetén a fakivágás megkezdésének bejelentésénél közölni kell a tervezett ütemek időpontjait és a teljes befejezés tervezett határidejét.

(2)  Ha az engedélyes fakivágási szándékától eláll, köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni.

(3)  Az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő fakivágás kivitelezése megtiltható.

(4)  A fakivágást úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse a gyalogos közlekedés biztonságát és a környező épületek, építmények állékonyságát. A fakivágás során a munka- és balesetvédelmi követelményeket be kell tartani.

(5)  Fakivágást csak a szükséges technikai felszereléssel rendelkező, legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy, vagy ilyen alkalmazottat foglalkoztató kivitelező vagy szervezet végezhet.

 Záró rendelkezések 

10. §  

(1)  E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fejlesztéséről és a fák védelméről szóló 1/2008. (II. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2)  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Prehlik Lajos s. k.,

jegyző

Dr. Tóth József s. k.,

polgármester[1] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[2] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés e) pontját a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2017.01.01.

[3] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés f) pontját a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2017.01.01.

[4] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[5] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdését a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be. Hatályos: 2017.01.01.