XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Tervtanács 2013. április 4. - Módosítva: 2016. február 22. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról

A szöveg időállapota: 2016. II. 17. -
Időállapot váltás: 2013. IV. 1. - 2013. IV. 30.
2013. V. 1. - 2016. II. 16.
2016. II. 17. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja a Budapest Főváros XIII. kerület épített környezetének alakítása, építészeti örökségének védelme szempontjából meghatározó építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, valamint a városkép esztétikus kialakításának elősegítése.

2. § A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a jogszabály alapján építési engedélyhez kötött és más tervtanács hatáskörébe nem utalt,

a) az Önkormányzat külön rendelete szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére,

b) az e rendeletben meghatározott építmények építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére,

c) egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében

építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet.

3. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területét érintő, az e rendelet alapján előzetes tervtanácsi véleményezési kötelezettség alá eső építészeti tervekre, valamint azok készítőire, tervezőire, továbbá a Tervtanács tagjaira terjed ki.

2. A Tervtanács feladatai

4. § A Tervtanács feladata - az 1. §-ban meghatározott célok elérése érdekében - különösen

a) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme,

b) a településkép harmonikus és nívós alakításának elősegítése,

c) a településrendezési és -fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása,

d) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése,

e) az építészeti minőség, szakmai igényesség követelményének való megfelelés véleményezése.

5. § A Tervtanács véleményezi

a) azokat a terveket, amelyekhez jogszabály - hatósági eljárással összefüggésben - települési tervtanácsi véleményt ír elő;

b) a településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények építészeti-műszaki terveit;

c) a közterület alakítási terveket;

d) a településrendezési szerződésekhez tartozó telepítési tanulmányterveket;

e) rendeletben védettnek nyilvánított épületek, épületegyüttesek, valamint világörökségi területen található épületek homlokzatának átalakítását tartalmazó, építési engedélyhez kötött építési munkák terveit;1

f) a fővárosi városkép szempontjából a KVSZ 3/a mellékletében megjelölt kiemelt területen vagy kiemelt útvonal mentén álló épület közterület felé eső homlokzatának megváltoztatására, vagy új épület építésére irányuló, engedélyhez nem kötött építési tevékenységek terveit, látványképét;2

g) a kerületi önkormányzati beruházások tanulmánytervét, vázlattervét, beépítési tervét, továbbá a 4000 m2-t meghaladó közparkra, közterületre vonatkozó terveket;

h) a kerületi szabályozási tervek városépítési programját.

3. Tervtanács összetétele

6. § (1) A Tervtanács az építészeti-műszaki tervezésben magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó testület.

(2) A Tervtanács tagjainak száma 8 fő. A Tervtanács legalább 3 főből álló tanácsban ülésezik. A Tervtanács állandó tagja az elnök, aki a Tervtanács ülésére a tagok közül legalább 2 főt hív meg.

(3) A Tervtanács elnöke a kerületi főépítész.

(4) A Tervtanács tagjaira a Budapesti Építész Kamara javaslatát figyelembe véve a kerületi főépítész tesz javaslatot.

(5) A Tervtanács tagjait - a (4) bekezdés szerinti javaslatok figyelembe vételével - a polgármester bízza meg.

(6) A tervtanácsi tagok megbízása két évre szól, amely meghosszabbítható.

7. § (1) A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében szakbírálót kérhet fel.

(2) A szakbíráló feladata a Tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése. A szakbírálat elkészítésére legalább három napot kell biztosítani.

4. A Tervtanács eljárási rendje

8. § (1) A Tervtanács szükség szerinti gyakorisággal, de legalább két hetente ülésezik.

(2) A Tervtanács ülései nem nyilvánosak.

(3) A Tervtanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 13. § (4) bekezdésében meghatározottakon túlmenően

a) az építésügyi területért felelős alpolgármestert,

b) az önkormányzati szakbizottság elnökét.

(4) Az eljáró Tervtanács határozatképes három, szavazati joggal rendelkező tag jelenléte esetén.

(5) A Tervtanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

9. § (1) A Tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja a Kr. 15. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak érvényesülését, továbbá a kerületi fejlesztési elhatározásokkal való összhangot.

(2) A Tervtanács, amennyiben településképi véleményezési eljárásra kijelölt építészeti-műszaki tervet véleményez, vizsgálja az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott szempontokat.

(3) A Tervtanács az épület funkcionális tartalmával, alaprajzi megoldásával kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, ha az közvetlen hatással van az épület tömegének vagy homlokzatának kialakítására.

10. § (1) A Tervtanács szakmai véleményét a 9. §-ban meghatározott szempontok vizsgálata alapján alakítja ki.

(2) A Tervtanács a tervdokumentációt állásfoglalásában engedélyezésre

a) ajánlja, vagy

b) nem ajánlja.

(3) Az állásfoglalás indokolása tartalmazza a 9. §-ban meghatározott szempontok vizsgálatának eredményét és a (2) bekezdés b) pontja esetén a minősítés indokát, valamint az átdolgozásra vonatkozó javaslatokat.

(4) A Tervtanács állásfoglalását írásba kell foglalni, amely tartalmazza az állásfoglalás sorszámát, a (2) bekezdés szerinti ajánlást, továbbá a (3) bekezdés szerinti indokolást és az ahhoz tartozó jogszabályhelyet.

11. § A Tervtanács működésének és eljárásának - az e rendeletben nem szabályozott - egyéb szabályait a Tervtanács Ügyrendje határozza meg. Az Ügyrendet a Tervtanács elnökének javaslata alapján a Tervtanács fogadja el.

5. Pénzügyi feltételek

12. § A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

13. § (1) A közszolgálati tisztviselők kivételével a Tervtanács tagjait és a felkért szakbírálót tiszteletdíj illeti meg.

(2) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj a 2013. évben napirendi pontonként bruttó 4.000,- Ft, a további években az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg.

(3) A szakbírálót megillető tiszteletdíj összege a 2013. évben szakbírálatonként bruttó 20.000,- Ft, a további években az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére félévente, a tárgyév június 30. és december 31. napjáig kerül sor.

(5) A Tervtanács tagjaival és a szakbírálókkal az Önkormányzat a feladat ellátására megbízási szerződést köt.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2013. április 1. napján lép hatályba.

(2) A 2. § a) pontja és a 10. § (2) bekezdése 2013. május 1. napján lép hatályba.

15. § E rendelet előírásait a hatályba lépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.

16. § Hatályát veszti az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló 13/2007. (III. 26.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József jegyző polgármester

1Módosította az 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. február 17-től.2Módosította az 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. február 17-től.