XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Településképi bejelentési eljárás 2013. május 10. - Módosítva: 2017. február 28. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról

A szöveg időállapota: 2017. II. 15. -
Időállapot váltás: 2013. V. 1. - 2014. II. 28.
2014. III. 1. - 2015. X. 22.
2015. X. 23. - 2017. II. 14.
2017. II. 15. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról    
 

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések 

1. §  E rendelet célja Budapest XIII. kerület építészeti, városképi értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedéssel követelmények érvényesítése, valamint beépítésre szánt területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása.

2. §  (1)  E rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére terjed ki.

(2)  E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén

a)  jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet kíván végezni,

b)  reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki,

c)  meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatát, rendeltetését a használatbavételi, fennmaradási engedélyhez, vagy az eredeti rendeltetéséhez képest megváltoztatja.

 2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

3. §  [1] E rendelet előírásai szerint – a 6. §-ban meghatározott területekre vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. számú mellékletében meghatározott építési munkák közül

a)  építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik;

b)  meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása;

c)  új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg;

d)  az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása;

e)  a je) pontban és az r) pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m alapterületet;

f)  nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot;

g)  önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása;

h)  szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;

i)  emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t;

j)  megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és 14 napnál tovább, de legfeljebb 180 napig fennálló

ja)  rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

jb)  kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

jc)  levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

jd)  ideiglenes fedett lovarda,

je)  legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény építése;

k)  a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;

l)  támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot;

m)  közterületre néző kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;

n)  mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése;

o)  napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, áru- és pénzautomata, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése;

p)  építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és

-tároló, sorompó, árnyékoló közterületről látható elhelyezése;

q)  zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg;

r)  az e) pontban és a j) pont je) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg;

s)  közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

4. §  [2] (1)  [3] A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni:

a)  konkrét helyszíntől függetlenül meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatának, rendeltetésének a használatbavételi, fennmaradási engedélyhez, vagy az eredeti rendeltetéséhez képest történő megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti terület- és építményhasználat

aa)  telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,

ab)  érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy a növényzetet,

b)  a beépítetlen ingatlanok átmeneti hasznosításához, használatához szükséges építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységeihez.

5. §  (1)  E rendelet előírásai szerint – a 6. §-ban meghatározott területekre vonatkozóan – településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni az építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül

a)  az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített 0,5 m2-t meghaladó felületű

aa)  cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,

ab)  egyedi tájékoztató tábla,

ac)  kirakat,

ad)  reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva;

b)  az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett 0,5 m2 felületet, illetve 1,0 m terjedelmet meghaladó

ba)  hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin,

bb)  óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,

bc)  reklámtábla (hirdetőtábla),

bd)  integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,

be)  totemoszlop és reklámzászló,

bf)  reklám-célú építési védőháló, molinó;

c)  közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 0,5 m2 felületet és 1,0 m terjedelmet meghaladó

ca)  hirdetőoszlop,

cb)  citylight berendezés,

cc)  megállító tábla,

cd)  reklámkorlát,

ce)  transzparens

elhelyezése esetén.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott reklám- vagy hirdetőberendezések közterületen történő elhelyezésekor a közterület-használati szerződés megkötésére a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvétele esetén, a kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

6. §  [4] E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni a kerületi építési szabályzatban megjelölt

a)  a városkép szempontjából kiemelt területek ingatlanjainak közterületről látható homlokzatát;

b)  a városkép szempontjából kiemelt területek közterületeit;

c)  a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közparkokat;

d)  a kerületi építési szabályzat 1. § (2) bekezdése szerinti területeket;

e)  Rendeletben védettnek nyilvánított épületeket és épületegyütteseket

érintő, a Kr. 1. számú mellékletében meghatározott építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák, továbbá reklámelhelyezések esetében, kivéve, ha az örökségvédelmi engedélyhez kötött.

 3. A településképi bejelentés eljárási szabályai 

7. §  (1)  [5] A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul, melyhez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

(2)  [6] Az (1) bekezdés szerinti dokumentáción felül a 3. § a) és g) pontjaiban szereplő építési tevékenység esetében bekérhető statikai műszaki leírás.

8. §  (1)  A 3-5. § szerinti tevékenység a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó döntés közlését követő napon – az esetlegesen előírt kikötések betartásával – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(2)  A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi, ha

a)  [7] a benyújtott dokumentáció és melléklete megfelel az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak,

b)  az megfelel a kerületi városrendezési és építési szabályzatban előírt követelményeknek,

c)  a tervezett építési tevékenység vagy a reklámelhelyezés illeszkedik a településképbe,

d)  a tervezett építési tevékenység vagy reklámelhelyezés megfelel az építészeti minőség, szakmai igényesség és esztétikus megjelenés követelményeinek,

e)  a tervezett építési tevékenység illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz,

f)  [8] a tervezett rendeltetésváltozás, a beépítetlen ingatlan átmeneti hasznosítása a környező ingatlanok, határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, nem korlátozza,

g)  [9] a tervezett reklámelhelyezés nem sérti az adott berendezés elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról rendelkező jogszabályokban foglaltakat.

(3)  A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a (2) bekezdésben előírtak nem teljesülnek.

9. §  (1)  A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.

(2)  [10] A településképi bejelentés tudomásulvételéről, vagy a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés, rendeltetésváltoztatás megtiltásáról a polgármester a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt.

(3)  [11] A polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés, rendeltetésváltoztatás tudomásulvételéről a bejelentőt igazolás megküldésével értesíti.

(4)  [12] A tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést, rendeltetésváltoztatást az igazolás kiállításának dátumától számítva 2 éven belül meg kell valósítani, ennek hiányában ismételten településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni.

(5)  [13] Az igazolás a kiállításának dátumától számítva

a)  határozatlan ideig érvényes,

b)  bejelentő kérésére, illetve különösen indokolt esetben a kérelemben megjelölt – határozott – ideig érvényes,

c)  beépítetlen telek átmeneti hasznosítása esetén három évig érvényes, amelynek letelte után az eljárást évente meg kell ismételni.

(6)  [14] Az építési tevékenységgel, reklámelhelyezéssel kapcsolatos, illetve a rendeltetésváltoztatás megtiltásáról szóló döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a polgármesterhez benyújtott, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő – de legalább 8 nappal később tartandó – ülésén dönt.

(7)  [15] A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését, a bejelentett tevékenység folytatását, a településképi bejelentés tudomásulvételéről vagy a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés, rendeltetésváltoztatás megtiltásáról szóló döntésben foglaltak betartását.

 3/A. A településképi kötelezési eljárás általános szabályai[16] 

9/A. §  [17] (1)  A polgármester kötelezheti a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása, a településképi bejelentés tudomásulvételéről vagy a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés, rendeltetésváltoztatás megtiltásáról szóló döntésben foglaltak megszegése esetén, illetve, ha az építési tevékenység, reklámelhelyezés nem illeszkedik a településképbe vagy ellentétes a helyi építési szabályzattal az ingatlan tulajdonosát

a)  az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására,

b)  a helyi értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítésére,

c)  a reklámelhelyezés megszüntetésére

határidő megjelölésével.

(2)  A polgármester a kötelezettet 50.000,- forintig terjedő ismételten kiszabható pénzbírság megfizetésére kötelezheti, ha a kötelezett a kötelezésnek határidőre nem tesz eleget.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a polgármesterhez benyújtott, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő – de legalább 8 nappal később tartandó – ülésén dönt.

 4. Záró rendelkezések 

10. §  Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

11. §  E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

 

Dr. Prehlik Lajos

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

 [1] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.02.15.

[2] Módosította a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[3] Módosította a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[4] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.02.15.

[5] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.02.15.

[6] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.02.15.

[7] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdés a) pontja a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.02.15.

[8] Módosította a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[9] Módosította a 3/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2014. március 1-től.

[10] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.02.15.

[11] Módosította a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[12] Módosította a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[13] Módosította a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[14] Módosította a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[15] Beiktatta a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[16] Beiktatta a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. október 23-tól.

[17] Beiktatta a 26/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. október 23-tól.