XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Településképi véleményezési eljárás 2013. május 10. - Módosítva: 2017. február 28. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról

A szöveg időállapota: 2017. II. 15. -
Időállapot váltás: 2013. V. 1. - 2014. II. 28.
2014. III. 1. - 2017. II. 14.
2017. II. 15. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:17/2013. (IV. 23.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról
Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja a Budapest Főváros XIII. kerület építészeti, városképi értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban - a helyi adottságok figyelembevételével - a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.
2. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében
a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi vagy a területi építészeti-műszaki tervtanács hatáskörébe tartozik,
b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.
(3) E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet kíván végezni, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.
2. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre
3. § 1 E rendelet előírásai szerint - a 4. § a) pontjában felsorolt területeken, illetve a 4. § b) pontjában meghatározott építési munkákra vonatkozóan - településképi véleményt kell beszerezni
a) új építmény építésére,
b) meglévő építménynek a beépített szintterület növekedését eredményező bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására
irányuló építési, továbbépítési vagy összevont engedélyezési eljárások hatálya alá tartozó azon építési tevékenységekkel összefüggésben, melyekre jogszabály tervtanácsi vélemény beszerzését nem írja elő.
4. § Településképi véleményt kell beszerezni
a) 2 a kerületi építési szabályzatban megjelölt
aa) a városkép szempontjából kiemelt területek ingatlanjainak közterületről látható homlokzatát,
ab) a városkép szempontjából kiemelt területek közterületeit,
ac) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közparkokat,
ad) a kerületi építési szabályzat 1. § (2) bekezdése szerinti területeket
érintő építési tevékenységekre vonatkozó engedélyezési eljárások esetén;
b) konkrét helyszíntől és az ingatlan keretövezeti, illetve építési övezeti besorolásától függetlenül
ba) a 9,00 m-es építménymagasságot elérő vagy ezt meghaladó magasságú építményrész, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új épület létrehozására, valamint az ilyen magasságot eredményező vagy ezt meghaladó magasságú emeletráépítésre, tetőtér-beépítésre vonatkozó,
bb) valamennyi 500 m2 bruttó szintterületet meghaladó új épület létrehozására irányuló,
bc) a bb) alpontban meghatározott nagyságrendeket meghaladó meglévő építmény rendeltetését - a működést és a környező beépítéshez való viszonyt - megváltoztató,
bd) a köztéri műalkotások környezetalakítására vonatkozó,
jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban.
3. A településképi véleményezés eljárási szabályai
5. § A polgármester a településképi véleményt
a) a 4. § a) pontjában, valamint a 4. § b) pont bd) alpontjában meghatározott esetekben a helyi építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalására,
b) az a) pontban nem szereplő esetekben a főépítész szakmai véleményére
alapozza.
6. § (1) 3 A településképi véleményezési eljárás az építtető, vagy az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (a továbbiakban: ÉTDR) biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármester számára hozzáférést kell biztosítani.
(2) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő.
(3) 4 A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre
a) javasolja,
b) feltétellel javasolja,
c) nem javasolja.
(4) A településképi vélemény mellékletét képezi a részletes indokolást tartalmazó tervtanácsi állásfoglalás vagy főépítészi szakvélemény.
(5) 5 A településképi véleményt - a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül - meg kell küldeni a kérelmezőnek és az (1) bekezdés szerint meghatározott elektronikus tárhely számára.
4. A településképi véleményezés szempontjai
7. § (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció
a) megfelel-e a hatályos településrendezési eszközökben foglalt kötelező előírásoknak,
b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további - a (város)építészeti illeszkedésre vonatkozó - javaslatokat,
c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, településképi megjelenést eredményez-e.
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja - az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl - megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, építmények kilátását,
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén
da) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.
(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a földszinti alaprajz - a tervezett rendeltetés, az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően - nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.
(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, vagy a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
e) a tetőzet kialakítása - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei - megfelelően illeszkednek-e a környezet adottságaihoz.
(5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, ebből eredő használata
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően
ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló - a közterületet érintő - beavatkozásokra,
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő és a telepítendő fákra.
(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a tervtanácsi, főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell venni.
5. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.
9. § E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Prehlik Lajos s. k.,
jegyző
Dr. Tóth József s. k.,
polgármester