XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Passzívház 2014. március 7. - Módosítva: 2015. március 20. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló passzívház bérbeadásának feltételeiről

A szöveg időállapota: 2015. IV. 1. -
Időállapot váltás: 2014. II. 19. - 2015. III. 31.
2015. IV. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló passzívház bérbeadásának feltételeiről

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya - az e rendeletben foglalt kivételekkel - a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Bérbeadó) tulajdonában álló, a 1135 Budapest, Jász utca 91. szám alatti ingatlanban (a továbbiakban: Passzívház) lévő lakásokra és helyiségekre terjed ki.1

2. § A bérbeadás jelen rendeletben nem szabályozott feltételeire a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadóak.

3. § (1) A pályázat kiírásáról, a pályázat jelen rendeletben foglaltakon túli feltételeinek és érvénytelenségi okainak meghatározásáról a tulajdonosi jognak a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gyakorlója dönt.2

(2) A Bérbeadó a pályázati eljárások előkészítésével és a bérbeadói feladatok ellátásával - külön megállapodás alapján - ingatlankezelő és üzemeltető szervezetet bíz meg (továbbiakban: Megbízott).

II. Fejezet

A lakásbérlet szabályai

1. A lakásbérlet feltételei

4. § (1) A Passzívház lakásainak bérbeadására kiírt pályázaton olyan cselekvőképes, nagykorú európai uniós állampolgár, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személy vehet részt, aki

a) a Bérbeadó tulajdonában álló komfortos, összkomfortos, félkomfortos vagy komfort nélküli bérlakással rendelkezik, melynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára, térítési igény nélkül lemond, vagy

b) saját - vagy együtt költöző Bérlőtárssal közös - tulajdonú, per-, teher- és igénymentes, komfortos vagy összkomfortos, Budapest közigazgatási területén található, beköltözésre és életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakással rendelkezik, melynek tulajdonjogáról az Önkormányzattal kötendő csereszerződésben térítési igény nélkül lemond.3

(2) A bérleti szerződés megkötésének az (1) bekezdésben foglaltakon túli további feltétele, hogy

a) a pályázó és a vele együttköltöző közeli hozzátartozóinak a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban az egy főre jutó jövedelme eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének egyedül költöző esetében az 5-szörösét, két vagy több együtt költöző esetében a 2-szeresét,

b) a pályázó köztartozással vagy a Bérbeadóval szemben semmilyen tartozással nem rendelkezik,

c) a pályázó vállalja a Passzívház házirendjében és a lakás- és helyiséghasználati útmutatóban előírt egyedi kötelezettségek teljesítését.

2. A lakáspályázat szabályai

5. § (1) A meghirdetett lakások határozott időre, 5 évre vehetőek bérbe. E szabály irányadó abban az esetben is, ha a pályázat nyertese olyan lakást ajánl fel, amelyre határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A Passzívház épületegyüttesének három tömbjében három különböző típusú lakás kerül kialakításra: 1 szobás, 1 + félszobás, 1 + 2 félszobás (továbbiakban: lakástípus).

(3) Minden pályázó 1 db pályázatot adhat be.

(4) Pályázatot egy lakástípusra, az arra rendszeresített nyomtatványon, magyar nyelven lehet benyújtani.

(5) A pályázat elbírálásánál a Bérbeadó lakástípusonként a pályázók tekintetében sorrendet állapít meg. Az egyes lakások kiválasztásánál a pályázót a rangsorban elért helyezése szerinti elsőbbség illeti meg.

(6) A sikeresen pályázók részére a Megbízott a döntést követő 8 napon belül lakásválasztó egyeztető fórumot hív össze, amelyen az (5) bekezdés szerint a lakások elosztását lebonyolítja és a nyertes pályázóknak az eredményt közlő nyilatkozatot helyben átadja. A lakásválasztó egyeztető fórumon a nyertes pályázók - vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott - megjelenése kötelező. A szerződések megkötésére a pályázat nyertesének ezt követően 30 nap áll rendelkezésére.

(7) A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástv. alapján a leendő Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat, továbbá azok, akik a pályázóval a felajánlott lakásban állandó lakcímbejelentéssel, életvitelszerűen laknak.

(8) A pályázónak minden személyt fel kell tüntetni a pályázaton, aki a leadásra felajánlott lakásban érvényes lakcímbejelentéssel rendelkezik. Amennyiben az érvényes lakcímbejelentéssel rendelkező személyek közül valaki nem kíván a pályázóval együtt költözni, arról írásban kell nyilatkoznia.

(9) A pályázónak a saját és vele együtt költözők jövedelmére vonatkozó igazolásokat (a pályázat benyújtását megelőző 12 havi jövedelemről, egyéb, munkaviszonyon kívüli jövedelemszerző tevékenység esetén NAV által kiadott, előző évi jövedelemigazolás, nyugdíj- vagy járadékigazolás; szociális ellátás esetén a tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata) a pályázat beadásával együtt be kell csatolnia. A jövedelemigazolás büntetőjogi felelősségvállalással tett nyilatkozattal nem pótolható, azonban a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy jövedelmével kapcsolatban máshová, más tartalmú nyilatkozatot nem tett.

(10) A Passzívházban lévő lakásokat a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni:

1 szobás lakás 1-2 személy
1+félszobás lakás 2-4 személy 1+2 félszobás lakás 3-5 személy

6. § A Passzívházban lévő lakások bérleti díjára az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló önkormányzati rendelet az irányadó.4

7. §5 (1) A lakáspályázat e rendeletben meghatározott rendelkezéseit nem kell figyelembe venni a Passzívházban kijelölt koordinátori lakás bérbeadása esetén.

(2) A Passzívház fecskeházi hasznosításra kijelölt lakásainak bérbeadására a fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról szóló önkormányzati rendelet az irányadó.

III. Fejezet

A helyiségbérlet szabályai

8. § (1) A lakáshoz tároló és gépjármű beálló is tartozik. A lakbér tartalmazza a tároló helyiség bérleti díját is, azonban a gépjármű beálló bérleti díját nem.

(2) A Bérbeadó a gépjárművel rendelkező Bérlőnek, vagy a gépjárművel rendelkező és vele együtt költözőknek a lakást kizárólag a gépjármű beállóval együtt adja bérbe.

(3) Minden pályázó büntetőjogi felelősségvállalási nyilatkozatot köteles tenni a tekintetben, hogy saját vagy vele együtt költöző tulajdonát gépjármű képezi.

(4) A gépjármű beálló használatáért a Bérlő a pályázati kiírásban szereplő bérleti díjat köteles fizetni. A gépjármű beálló a tulajdonos hozzájárulásával albérletbe adható.

(5) A gépjármű beállóra vonatkozó szabályokat a pályázati kiírás tartalmazza.

(6) A Passzívházban lévő üzlethelyiséget bérlő a bérleti szerződés aláírásával vállalja a Passzívház házirendjében és a lakás- és helyiséghasználati útmutatóban előírt egyedi kötelezettségek teljesítését.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § A Bérbeadó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által előírtak szerint jogosult nyilvántartani és kezelni

a) a pályázó mindazon személyes adatait, amelyek a Lakástv. vagy az e rendelet alapján a bérbeadás feltételének megállapítása és a tulajdonosi hozzájárulásról való döntés érdekében szükséges, továbbá

b) a Bérlő és a vele együtt költözők személyes adatait, amelyek a bérleti szerződés vagy a csereszerződés megkötése érdekében szükségesek.

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József jegyző polgármester

1Módosította a 8/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. április 1-től.2Módosította a 8/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. április 1-től.3Módosította a 8/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. április 1-től.4Módosította a 8/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. április 1-től.5Módosította a 8/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. április 1-től.