XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Civil szervezetek, egyházak támogatása 2015. március 5. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek és egyházak támogatásáról


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek és egyházak támogatásáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi társadalom demokratizálódásának fontos részének tekinti az önszerveződő lakossági közösségeket. Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli és támogatja a civil szervezeteket. Tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát és a közügyekben való részvételi jogát. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködés elősegítése céljából, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében adatkörében eljárva az önkormányzati támogatások rendjéről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak:

a) a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezetek,

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozók.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak (továbbiakban: szervezetek) akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha:

a) bejegyzett székhelyük a XIII. kerület közigazgatási területén van, vagy

b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XIII. kerület igazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,

c) és tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XIII. kerületi lakosság érdekében végzik.

Civil Kerekasztal

2. § (1) Az Önkormányzat feladatai körében együttműködik a helyi önszerveződő közösségekkel. A rendelet céljának megvalósítása érdekében támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyekre a lakosság bármely jellegű szükségletei igazságosabb, hatékonyabb, racionálisabb kielégítése érdekében kerül sor. Előmozdítja és ápolja az együttműködés minden más formáját, amely értékhordozó és közösségteremtő funkciókat hordoz.

(2) A Képviselő-testület a rendelet céljának megvalósítása érdekében tájékoztatásra, az állampolgárok nagy részét érintő döntések, intézkedések, jogszabály-tervezetek véleményezésére a szervezetekkel közösen Civil Kerekasztalt hoz létre.

(3) A Civil Kerekasztal szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal tart ülést.

(4) Tagjai önkéntes regisztráció alapján az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek képviselői.

(5) A Civil Kerekasztal tagjai maguk közül öt év időtartamra elnököt választanak. Az elnök feladata Civil Kerekasztal képviselete, az ülések összehívása, vezetése.

Az együttműködés formái

3. § (1) A Képviselő-testület civil ügyekről döntő bizottsága évente egyszer, április 30-ig dönt a Civil Vándordíj odaítéléséről. A díj 100.000 Ft pénzjutalommal és vándorserleggel jár együtt.

Az odaítélés feltételei:

a) a szervezet legalább 5 éve folyamatosan működik és XIII. kerületi tevékenységet végez;

b) nincs köztartozása;

c) 3 éven belül ugyanannak a szervezetnek nem adható a díj.

(2) Az elbírálás során az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórumot és a XIII. kerületi Civil Kerekasztal elnökét javaslattételi és véleményezési jog illeti meg.

4. § Az Önkormányzat támogatja, hogy a szervezetek közreműködjenek önkormányzati feladatok ellátásában.

5. § Az Önkormányzat minden év április 30-ig megrendezi a „XIII. Kerületi Civil Szervezetek napja” rendezvényt.

6. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott támogatási formák útján segíti a civil szervezetek, egyházak közérdekű tevékenységét és működését.

(2) A támogatások típusai:

a) pénzbeli támogatás a mindenkori költségvetés függvényében:

aa) központi támogatással járó kötelező önkormányzati feladat átvállalása esetén a központi támogatás szervezet által történő igénylése mellett kiegészítő forrás biztosítása közszolgáltatási szerződés keretében;

ab) önként vállalt feladat ellátásához forrás biztosítása támogatási szerződés keretében;

ac) meghatározott feladat ellátására megbízás megbízási szerződés keretében;

b) nem pénzbeli támogatás:

ba) közvetett infrastrukturális támogatás;

bb) szakmai támogatás;

bc) eszköztámogatás.

7. § Az Önkormányzat e rendelet hatálya alá tartozó szervezetekkel való együttműködés érdekében:

a) tanácskozási joggal meghívja a Képviselő-testület üléseire, valamint a szakmailag illetékes bizottságok üléseire a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében felsorolt szervezeteket;

b) véleményezési jogot biztosít a szervezetek részére, ezért a Képviselő-testület - civileket érintő, ágazati koncepcionális kérdéseket tárgyaló - tervezeteit legalább 15 napos véleményezési határidővel véleményezésre közzéteszi a www.budapest13.hu önkormányzati honlapon;

c) tájékoztatás és konzultáció céljából civil fórumokat tart.

Támogatási célok

8. § (1) Az 1. § feltételeinek megfelelő szervezet a működéséhez és az alábbi tevékenységek végzéséhez kaphat támogatást:

a) egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése;

b) egészségügyi rehabilitáció;

c) szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése);

d) kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti és sporttevékenység;

e) képzés, képességfejlesztés;

f) ismeretterjesztés;

g) nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység;

h) természetvédelem, környezetvédelem;

i) gyermek- és ifjúságvédelem;

j) közrend, közbiztonság védelme;

k) önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását;

l) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

(2) A pénzügyi támogatás általános feltételei:

a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a XIII. kerületben;

b) a pályázónak nincs köztartozása;

c) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt;

d) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás;

e) a támogatott program résztvevőinek több, mint fele XIII. kerületi lakos;

f) a pályázó vállalja, hogy rendezvényein a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.

(3) Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt üzleti-gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.

(4) A pályázatok önrészéhez biztosított támogatást az Önkormányzat csak akkor utalja át a pályázónak, ha a szervezet a program megvalósításához szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.

9. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott támogatási formák útján segíti a szervezetek közérdekű tevékenységét és működését.

(2)A közfeladat-ellátás szervezetnek történő átadása megvalósulhat pályázati úton és egyedi döntés alapján.

(3) A megvalósítandó célok, ellátandó feladatok érdekében a Képviselő-testület bizottságai pályázatokat írhatnak ki, döntenek a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról és az összeg odaítéléséről.

(4) A pályázat kiírásának előkészítésére a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének rendelkezése az irányadó.

(5) Az Önkormányzat az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórumot hoz létre, melynek tagjai a civil ügyekért felelős alpolgármester, a Képviselő-testület civil és jogi ügyekről döntő bizottságainak elnökei, az aljegyző és a Civil Kerekasztal vezetője.

(6) A pályázatokról való döntésre az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórum javaslata alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének rendelkezése az irányadó.

(7) A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, amelyik rendszeresen részt vesz a Civil Kerekasztal tevékenységében.

(8) A pályázat kiírására évente a költségvetési rendelet elfogadását követően kerül sor.

(9) A pályázati kiírást az Önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni és nyilvánosságra kell hozni az Önkormányzat lapjában, www.budapest13.hu honlapján és a kerületi kábeltelevízióban.

(10) Abban az esetben, ha a Képviselő-testület civil ügyekről döntő bizottsága a civil pályázatok elbírálása során nem használja fel a rendelkezésére álló keretet, akkor a fennmaradó összeg a tárgyévben felhasználható. Az év közbeni pályázatok esetén a pályázati feltételek és az eljárási szabályok változatlanok.

(11) A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás e rendeletben meghatározott célokra abban az esetben, ha a támogatási cél a pályázatok benyújtási határidejét követően jut a szervezet tudomására, illetve működési támogatás esetén a támogatás elmaradása a szervezet működését veszélyezteti.

10. § (1) A pályázatokat a kiírástól számított 30 napon belül kell benyújtani. A pályázatokat pályázati adatlapon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal 1139 Budapest XIII. kerület, Béke tér 1. címre „Civil pályázat” feltüntetéssel kell benyújtani, vagy személyesen leadni a hivatal ügyfélszolgálatán.

(2) A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Budapest XIII. kerület. Béke u. 65. ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át, vagy letölthető a www.budapest13.hu honlapról.

(3) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén a pályáztató - 5 napos határidő megjelölésével - hiánypótlásra biztosít lehetőséget.

(4) Érvénytelen a pályázat akkor, ha a pályázó nem felel meg az 1. §-ban és a 3. §-ban előírt feltételeknek, vagy ha a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelenül telik el.

11. § (1) Az Egyházi és Civil Szervezetek Pályáztatását Végző Fórum munkáját a jegyző által kijelölt civil referens segíti. További feladata:

a) a kérelmek nyilvántartása;

b) hiánypótlásra való felhívás;

c) a kérelmek előkészítése a pályázati döntésre;

d) a szerződések ügyintézése;

e) a támogatások nyilvántartása.

(2) A pályázatok elbírálásának határideje a pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

(3) A pályázókat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni kell a pályázat eredményéről. A pályázat nyertesének az értesítéssel együtt a támogatási szerződést is meg kell küldeni.

(4) A pályázat nyerteseit - a szervezet és az összeg megjelölésével - az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(5) A közpénzekből nyújtott állami támogatások fokozottabb átláthatóságával összefüggésben hozott jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségnek a civil referens köteles eleget tenni.

12. § (1) A támogatásban részesített szervezet, az elnyert összeg felhasználásáról, a megállapodás szerinti tartalommal, a következő év január 31-e napjáig, büntetőjogi felelősségének tudatában aláírt elszámolási kötelezettséggel tartozik.

(2) Ismételten pályázó szervezet támogatást csak akkor kaphat, ha az előző pályázatban elnyert támogatás összegével kapcsolatos elszámolási kötelezettségének maradéktalanul és határidőre eleget tett.

(3) Az elszámolásra kötelezettnek a számlákat záradékolnia kell.

13. § (1) A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a civil referens feladata.

(2) A támogatások felhasználásáról és az elszámolás tapasztalatairól, a civil ügyekért felelős alpolgármester évente egy alkalommal beszámol a civil ügyekről döntő bizottságnak.

(3) Amennyiben a benyújtott számadás nem támasztja alá, hogy a támogatott a részére adott pénzbeli juttatást a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, a számadás benyújtásától számított 15 napon belül a támogatottat fel kell hívni a számadás kiegészítésére.

(4) Amennyiben a számadásra kötelezett számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a számadási határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni figyelmét arra, hogy kötelezettségét elmulasztotta.

(5) Amennyiben a támogatott az elmulasztott számadást, vagy hiányos számadásának kiegészítését a hiánypótlásra történt felhívás ellenére sem nyújtja be az Önkormányzatnak

a) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás teljes összegét,

b) a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás számadással alá nem támasztott hányadát köteles egy összegben visszafizetni az Önkormányzatnak.

(6) A támogatási szerződésben a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a céltól eltérő felhasználás esetére vonatkozóan a visszafizetési kötelezettséget határidő megjelölésével ki kell kötni.

(7) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

Nem pénzbeli támogatás

14. § (1) Az Önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújthat e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára, amely lehet

a) közvetett infrastrukturális támogatás, konferencia, szakmai programok szervezésére helyszín biztosítása pályázat útján;

b) szakmai támogatás

ba) a hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati honlap és újság civil oldala, civil fórumok, civil levelezőlista által nyújtott szolgáltatások útján;

bb) az Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő, a szervezetek közötti kommunikációt és kapcsolatteremtést elősegítő rendezvények útján;

bc) tájékoztatás a szervezetek részére pályázatokon való indulás esetén, illetve igény esetén tájékoztatás a pályázati lehetőségekről;

c) eszköztámogatás, amelynek keretében az Önkormányzat a saját vagy intézményei tulajdonában álló, nélkülözhetővé vált tárgyi eszközöket pályázat útján vagy anélkül a szervezeteknek ingyenesen vagy kedvezményesen használatukba, tulajdonukba adhatja.

(2) A nem pénzbeli támogatás nyújtásáról a civil ügyekről döntő bizottság dönt.

15. § (1) A XIII. kerületi Önkormányzat a Prevenciós Központ útján közvetett infrastrukturális támogatást nyújthat

a) a támogatott által részben meg nem térített - az ingatlan, ingóság használatba adásakor érvényes önköltségszámítás szabályai szerint meghatározott - használati díj (költségek); vagy

b) a támogatott által meg nem térített - az ingatlan, ingóság használatba adásakor érvényes önköltségszámítás szabályai szerint meghatározott - használati díj (költségek)

formájában.

(2) A nem pénzbeli támogatás nyújtása a jogszabályok, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, valamint az ingatlan vagy ingóság használatára, működtetésére vonatkozó megállapodásban foglaltak alapján történik.

Civil Adatbázis

16. § (1) Az Önkormányzat a pénzeszköz-átadás átláthatósága és egységes kezelése, valamint a pályázási rendszer hatékony működése érdekében elektronikus támogatási nyilvántartó rendszert működtet (a továbbiakban: Civil Adatbázis)

(2) A Civil Adatbázisban a támogatott, illetve a pályázó civil szervezetek - e rendelet 1. mellékletében meghatározott - alapadatait és alapdokumentumait kell szerepeltetni.

(3) A Civil Adatbázist a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége vezeti. A forrásátadáshoz kapcsolódó adatokat az adott forrásátadás adminisztrációját ellátó szervezeti egység biztosítja a számára.

(4) Azoknak a szervezeteknek, amelyek a Civil Adatbázishoz benyújtották alapdokumentumaikat, a bekövetkezett személyi és egyéb változásokat 30 napon belül bejelentik, a pályázatokhoz, illetve a forrásátadási szerződések megkötéséhez nem kell e dokumentumokat csatolniuk, feltéve, hogy nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásban szereplő dokumentumok tartalmában változás nem történt. A szervezet visel minden felelősséget azért, ha a változás bejelentését elmulasztja.

(5) A szervezetek a kötelezően benyújtandó 1. melléklet szerinti alapdokumentumaikat egyszerű másolatban vagy elektronikus másolat formájában nyújthatják be a Civil Adatbázishoz.

Átmeneti és záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek és az egyházak támogatásáról szóló 13/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelete.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1. melléklet a 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A CIVIL ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓS ADATLAPJA

A szervezet adatai

Elnevezése:

Bírósági bejegyző végzés száma:

Adószáma:

Az alakulás éve:

A szervezet közhasznúsági besorolása:

Székhelye:

Bankszámla száma:

Levelezési címe:

Telefonszáma(i):

Honlapcíme:

E-mail címe:

A szervezet képviselőjének/képviselőinek adatai

Neve:

Státusza:

Telefonszáma(i):

E-mail címe:

A kapcsolattartó adatai

Neve:

Státusza:

Telefonszáma(i):

E-mail címe:

A regisztrációs adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek

A szervezet tevékenységének rövid bemutatása

A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat)

A bejegyző bírósági végzés

A közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés

30 napnál nem régebbi bírósági kivonat

Egyéb csatolt dokumentumok: éspedig …………………..

Alulírott ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..(szervezet neve) képviselője hozzájárulok, hogy a regisztrációs adatlapon szereplő adataimat Budapest Főváros XIII. Kerület Polgármesteri Hivatala kijelölt szervezeti egysége a Civil Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja. Az adatbázisban szereplő változásokat 30 napon belül bejelentem!

Büntetőjogi felelősséget vállalok azért, hogy a Civil Adatbázisban az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

IGEN

Budapest, 20………………….. P. H. ..........................................................................
aláírás

Az adatlap eredeti példányát a következő címre kérjük eljuttatni: XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1.

CIVIL ADATLAP

A szervezet neve:
Alakulás éve:
Szervezet jogállása:
(közhasznú/nem közhasznú)
Szervezet jogi formája:
(egyesület, alapítvány stb.)
Székhelye:
Adószáma:
Számlaszáma:
(számlavezető bank neve)
Regisztrációs szám vagy bírósági bejegyző végzés száma:
Levelezési címe:
Telefon/fax:
E-mail, honlap:
Vezetője:
Telefon/fax:
Képviselő(k) neve:
Elérhetősége
(telefon, e-mail)
Tagok száma:
A szervezet tagja a kerületi Civil Kerekasztalnak IGEN, a belépés éve: …………………
NEM
A szervezet célja(-i):

Tevékenysége:


A fenti adatoknak az Önkormányzat internetes civil portálján, valamint nyomtatott formában való közzétételéhez hozzájárulok.
Dátum: Budapest, 20………………….. P. H. ...............................................
aláírás

Az adatlap kitöltése önkéntes, az adatok az Önkormányzattal való hatékony együttműködést szolgálják.

A kitöltött adatlapot a következő címre kérjük eljuttatni: XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Budapest, Béke tér 1., e-mail: szocobp13.hu