XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 2. Petra, Örs

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2015. november 30. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

a Budapest XIII. kerület Duna - Meder utca - Cserhalom utca - Rákos-patak által határolt terület építési szabályzatáról szóló 37/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIII. kerület Duna - Meder utca - Cserhalom utca - Rákos-patak által határolt terület építési szabályzatáról szóló 37/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) és 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Budapest XIII. kerület Duna - Meder utca - Cserhalom utca - Rákos-patak által határolt terület építési szabályzatáról szóló 37/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen szabályozási előírások külön nem rendelkeznek, az OTÉK, valamint az általános egyéb rendelkezések az irányadók. A parti sáv-partvonalra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai betartandók.”

2. § A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A beépítés alkalmazott kötelező szabályozási elemei: szabályozási vonal - építési övezet határa, kialakítható legkisebb telekterület, a beépítés módja, a beépítettség megengedett legnagyobb értéke, a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság értéke, szintterületi mutató, a zöldterületi minimum, építési hely határa, megszüntető jel, megtartandó fa, elővásárlási jog, módosítás esetén a meghatározott területegység határa.”

3. § A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szabályozott irányadó telekhatárok változtatása, illetve elhagyása új szabályozási terv készítése nélkül azzal a feltétellel hajtható végre, hogy a kialakítandó telek formája szabályos, továbbá a tömbön belül a szomszédos tulajdonosok érdekeit nem sérti.”

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen a szabályozási tervlapon „bontandó”-nak jelölt épületek közül azokat, melyek a kialakítandó közterületekre esnek, le kell bontani, továbbá ezeken építési tevékenység nem folytatható s övezeti besorolásával ellentétes funkcióváltás sem megengedhető.”

5. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen

a) a lakóövezetbe sorolt tömbök épületeit tömbönként egy ütemben kell megtervezni és megvalósítani;

b) a teljes területre készített terv alapján az érintett tömb út- és közműhálózatát - a Cserhalom utca mentén elhelyezkedő tömböknél a 120 kW-os légvezeték földbe helyezésével - az építkezés befejeztéig ki kell építeni.”

6. § A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az érintett terület egymás melletti telkein a terepszint alatt, illetve földszintjén összeköthető módon is kialakítható mélygarázs - önálló rendeltetési egységként is - a tűzvédelmi előírások figyelembevételével.”

7. § A Rendelet 5. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A kötelezően betartandó építési hely határán jelölt építési vonal irányadó.”

8. § A Rendelet 5. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) Az építési hely határa az építési vonaltól a tömbbelső irányába legfeljebb 18 m lehet. Az L2-XIII-K övezetnél tömbbelsőbe épületszárny az itt általánosan meghatározott építési helyen túl, legfeljebb 15 m szélességben és 10 m mélységben nyúlhat be.”

9. § A Rendelet 5. §-a kiegészül egy új (18/A) bekezdéssel:

„(18/A) Amennyiben a tömb telekosztás nélkül, egy építési telekként kerül beépítésre, akkor a tömbbelsőben összefüggően biztosítandó a zöldfelület.”

10. § A Rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az első lakószint padlóvonala előkert hiányában a járdaszint felett legalább 3 m, 3 m-nél nagyobb előkert esetén 1,5 m. Az első lakószint padlóvonala megegyezhet a járdaszinttel, ha a lakóhelyiségek előtt legalább 5 m zöldfelület kerül kialakításra.”

11. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tervezett új beépítések OTÉK szerint számított parkolási igényét funkciótól függetlenül teljes egészében telken belül kell megoldani - épületben, terepszint alatt vagy parkolóházban.”

12. § A Rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Új közforgalmú kikötőhely és magánhasználatú úszómű csak a hatályos jogszabályok figyelembevételével, továbbá az illetékes hatóság engedélyével létesíthető.”

13. § A Rendelet 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A területen esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok - elszállításig történő - szakszerű tárolásáról és rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.”

14. § Ez a rendelet 2015. november 27. napján lép hatályba.

15. § A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) és (4) bekezdése, 5. § (15) és (23) bekezdése, a 6. § (6) és (14) bekezdése, 13. § (4) bekezdése, 16. § (1), (3), (6), (12), (15) és (17) bekezdése.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József jegyző polgármester