XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Közösségi együttélés szabályai 2016. február 1. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1a) bekezdése alapján a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket a Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben kell alkalmazni.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályai

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályai e rendeletben a közösség érdekében meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.

3. A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok

3. § (1) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelete, Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelete területi hatálya alá tartozó, a Budapest XIII. kerület közigazgatási határán belül lévő közterületet a rendeltetésétől eltérően a közterület használatát szabályozó mindenkor hatályos jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben előírt engedéllyel, hozzájárulással vagy megállapodás (továbbiakban együtt: hozzájárulás) alapján, az abban meghatározott módon és mértékben szabad használni.

(2) A közterületeket az (1) bekezdésben meghatározott rendeletekben foglaltak betartásával kell használni.

(3) A közterületet úgy kell használni, hogy az másokat a közterület jogszerű használatában ne akadályozzon, a közterület más által történő használatát ne nehezítse, vagy ne tegye lehetetlenné.

(4) Közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

4. A rendezett településkép érdekében meghatározott magatartási szabályok

4. § (1) A közterületről látható helyen elhelyezett kirakatot, cégtáblát, hirdetési- és reklámcélú szerkezetet tisztán, rendezetten és megfelelő állapotban kell tartani.

(2) A tulajdonos vagy használó köteles

a) a telekingatlanát és az általa használt ingatlan előtti járdát, az ingatlan határvonala és az úttest széle közötti területet tisztántartani, gyommentesíteni;

b) az általa használt ingatlan előtti járdát hó- és síkosság mentesíteni;

c) a forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról közterület fölé nyúló növényzetet visszavágni.

(3) A tulajdonos köteles a beépítetlen, időszakosan használt telekingatlan utca felőli oldalán az ingatlan helyrajzi számát, a tulajdonosok vagy használók nevét és címét tartalmazó táblát kihelyezni.

(4) Az üzemeltető köteles tisztán tartani, hó- és síkosság mentesíteni a szórakozó-, vendéglátó- vagy árusító helye, üzlete előtti járdaszakaszt.

5. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos magatartási szabályok

5. § A szeszes italt forgalmazó üzletek a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályairól szóló rendeletében előírtaknak megfelelően tarthatnak nyitva.

6. Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok

6. § (1) Állatot tartani a mindenkor hatályos jogszabályokban és az e rendeletben meghatározottak betartásával lehet.

(2) Állatot lakóházban a lakók nyugalmának, a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjének tartós, indokolatlan zavarása, anyagi károkozás nélkül, testi épséget vagy egészséget nem veszélyeztető módon lehet tartani.

(3) Közterületen ebet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, pórázon lehet vezetni, kivéve a köterületként kijelölt kutyafuttató területét.

(4) Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(5) Közterületen az eb tulajdonosának vagy az eb felügyeletét ellátó személynek biztosítania kell, hogy az eb embert, más állatot harapásával ne veszélyeztethessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások közterület-használatát.

7. Hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályok

7. § (1) Hirdető-berendezéseket, reklámokat, hirdetéseket a vonatkozó önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően lehet elhelyezni.

(2) Hirdető-berendezést, reklámhordozót a tulajdonos hozzájárulásával, az abban meghatározott módon lehet elhelyezni.

8. A védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos magatartási szabályok

8. § (1) Budapest Főváros XIII. Kerület jelképeit engedéllyel, az engedélyben meghatározott módon és célra, a közösség tiszteletben tartásával lehet felhasználni.

(2) A XIII. kerület városrész-, illetve közigazgatási megjelöléseit engedéllyel az engedélyben meghatározott feltételekkel, előírásoknak megfelelően lehet felhasználni.

9. Együttélési magatartási szabály

9. § A lakást vagy a közös használatú helyiségeket köteles mindenki a rendeltetésének megfelelően, mások, különösen a szomszédok zavarása nélkül használni és kerülni minden olyan magatartást, amely a békés együttéléssel összeegyeztethetetlen, különösen, ha az mások egészségét veszélyeztetheti.

10. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

10. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik és amelyet e rendelet annak minősít.

11. Eljárási szabályok

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a jegyző jogosult.

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. § A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, ha a szabályszegő magatartás miatt büntető-, szabálysértési vagy más közigazgatási hatósági eljárásban felelősségét már megállapították.

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

15. § A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban azonos cselekmény vagy mulasztás miatt e rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.

16. § (1) 18 év alatti természetes személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye.

(2) A 18 év alatti eljárási képességgel rendelkező természetes személlyel szemben közigazgatási bírságot abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelme vagy megfelelő vagyona van.

17. § Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos cselekmény vagy mulasztás formájában valósul meg, az elkövető a jogellenes állapot megszüntetésére kötelezhető, a megszüntetés elmulasztása esetén végrehajtásnak van helye és a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

18. § A kiszabott közigazgatási bírságot, illetve helyszíni bírságot a közléstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

19. § Helyszíni bírság kiszabására Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet közterület-felügyelője jogosult.

12. A közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos szabályszegések

20. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelete, Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelete területi hatálya alá tartozó, Budapest XIII. kerület közigazgatási határán belüli

a) közterületet a rendeltetésétől eltérően hozzájárulás nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja;

b) közterület olyan részét használja rendeltetéstől eltérő célra, vagy közterületet olyan tevékenységre használ, amelyre hozzájárulás nem adható;

c) közterület használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy hozzájárulása megszűnt vagy azt visszavonták;

d) közterületen járművek szabályos parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

13. A közterület rendjét sértő szabályszegések

21. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy aki

a) emlékművön, utcabútorzaton, közterületi berendezési tárgyon, valamint lépcsőn, kőpadon, szökőkúton, épületek előlépcsőjén vagy az ahhoz tartozó teraszon gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, rollerezik, kivéve a közterületen táblával kijelölt gördeszka pályák területét;

b) közterületi utcanévtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát, közterületen elhelyezett emlékművet vagy képzőművészeti alkotást beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez vagy leszerel;

c) közterületen másokat zavaró, zaklató módon reklámanyagot, szórólapot osztogat vagy szolgáltatást nyújt;

d) játszóterek, labdaterek, sportpályák kihelyezett házirendjében foglalt nyitvatartási időre, az eszközök használatára vonatkozó szabályokat megsérti.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

14. Közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályszegések

22. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg

a) a rendezvény szervezője, ha nem biztosít a közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény idején megfelelő számú illemhelyet;

b) a hozzájárulás jogosultja vagy ennek hiányában az üzemeltető, ha a közterületről látható helyen elhelyezett kirakatot, cégtáblát, hirdetési- és reklámcélú szerkezetet nem tartja tisztán, rendezetten és megfelelő állapotban;

c) a tulajdonos vagy használó, ha nem tartja tisztán vagy nem gyommentesíti a telekingatlanát;

d) a tulajdonos vagy használó, ha az ingatlana vagy az általa használt ingatlan előtti járdára, az ingatlana határvonala és az úttest széle közötti területre vonatkozó tisztántartási, gyommentesítési, valamint a járdára vonatkozó hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget;

e) a tulajdonos vagy használó, ha a forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról közterület fölé nyúló növényzet megfelelő visszavágását nem végzi el;

f) a tulajdonos, ha elmulasztja kihelyezni a beépítetlen, időszakosan használt telekingatlan utca felőli oldalán az ingatlan helyrajzi számát, a tulajdonosok vagy használók nevét és címét tartalmazó táblát;

g) az üzemeltető, ha a szórakozó-, vendéglátó- vagy árusító helye, üzlete előtti járdaszakaszra vonatkozó tisztántartási, hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget;

h) az építés kivitelezője, ennek hiányában a tulajdonos, ha nem tesz eleget az építési területre és az építési munkálatokkal beszennyezett környékre vonatkozó tisztántartási kötelezettségének, az építési- és a bontási anyag, a kitermelt talaj kiporzásának megakadályozásáról nem gondoskodik, továbbá az építési tevékenység befejezését követően a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és d)-h) pontokban meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

15. Hirdetményekkel kapcsolatos szabályszegések

23. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki közterületen

a) hirdetményt, hirdetést, szórólapot, reklámot, plakátot - ide nem értve a választási plakátot - nem az e célra kijelölt helyre helyez ki vagy

b) az általa vagy érdekében a nem kijelölt helyen kihelyezett, idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt a hatóság felhívására a hatóság által meghatározott határidőben nem távolítja el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

16. Zöldfelület, zöldterület használatával kapcsolatos szabályszegések

24. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki

a) közterületi zöldfelületen arra ki nem jelölt helyen gépjárművel parkol, áthajt;

b) zöldfelületen közkifolyónál, közterületi kútnál vagy szökőkútnál járművet, ruhaneműt mos vagy szennyezett edényt mosogat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

(4) Az (1) bekezdés a) pontban megjelölt cselekmény elkövetése esetén a közterület-felügyelő jogosult a kerékbilincs alkalmazására.

17. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos szabályszegések

25. § Aki a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályairól szóló rendelet előírásait megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, és természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

18. Állattartással kapcsolatos szabályszegések

26. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki

a) állatát úgy tartja, hogy az a házban lakók nyugalmát indokolatlanul, tartósan zavarja, vagy az alapvető higiéniai szabályok betartását elmulasztja;

b) nem távolítja el az általa felügyelt állat által okozott szennyeződést a lakóház közös használatú helyiségeiben, épület részén, udvarán, liftben;

c) közterületen ebet póráz nélkül vezet, kivéve a közterületként kijelölt kutyafuttató területét;

d) ebet táblával tiltott bekerített parkba vagy táblával tiltott zöldfelületre beenged vagy bevisz;

e) nem fogságban élő galambot, kóbor állatot közterületen vagy közterületet szennyező módon etet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

19. Védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos szabályszegések

27. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki

a) Budapest Főváros XIII. kerület jelképeit jogosulatlanul vagy az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja;

b) a XIII. kerület városrész-, illetve közigazgatási megjelöléseit jogtalanul vagy az engedélyben meghatározott feltételektől, előírásoktól eltérően használja fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

20. Együttélési szabályszegések

28. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki

a) lakáson belül, a közös használatú helyiségekben vagy az udvaron az alapvető higiéniai követelmények figyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel zavaró szaghatást vagy rovarok, rágcsálók megjelenését előidézve - olyan életkörülményt alakít ki, amely káros hatással lehet a környezetében élőkre;

b) a lakóházban olyan magatartást tanúsít, amely az együttélés követelményével ellentétes, a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét indokolatlanul, szükségtelenül és tartósan zavarja;

c) az önkormányzat tulajdonában álló bérlakást, a közös használatra szolgáló helyiségeket, illetve területet rendeltetésellenesen használja;

d) vasárnap zöldfelület fenntartási tevékenysége során robbanómotoros gépet használ.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, amennyiben a tevékenységet közterületen végzi.

21. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

30. § A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.

31. § Hatályát veszti Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Dr. Bujdosó Sándor Dr. Tóth József jegyző polgármester