XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 8. László, Domonkos

Költségvetés 2016 2016. február 1. - Módosítva: 2017. március 1. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

A szöveg időállapota: 2017. II. 15. -
Időállapot váltás: 2016. I. 20. - 2016. IV. 26.
2016. IV. 27. - 2016. IX. 14.
2016. IX. 15. - 2016. XI. 15.
2016. XI. 16. - 2017. II. 14.
2017. II. 15. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  

   
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja, adósságot keletkeztető ügyletek, a költségvetés szerkezeti rendje 

1. §  (1)  [1] A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetése együttes

a)  módosított költségvetési bevételét 25 473 104 ezer Ft-ban,

b)  módosított költségvetési kiadását 36 961 741 ezer Ft-ban,

c)  módosított költségvetési hiányát 11 488 637 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a)  működési hiány 1 216 901 ezer Ft,

b)  felhalmozási hiány 10 271 736 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 11 488 637 ezer Ft összegben.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 36 961 741 ezer Ft összegben fennáll.

(2)  A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(3)  Az Önkormányzat kezesség-, garanciavállalásból fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4)  Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételek összegeit működési bevételek és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

(5)  Az (1) bekezdés szerinti költségvetési kiadások összegeit működési kiadások és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

2. §  (1)  A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)  Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1-4000 címeken szerepelnek:

a)  az 1100-as címen az Egyesített Óvoda,

b)  a 2100-tól 2300-ig terjedő címeken a Szociális ágazatba tartozó költségvetési szervek,

c)  a 3100-as címen a Közterület-felügyelet,

d)  a 3200-as címen az Intézményműködtető és Fenntartó Központ (a továbbiakban: IMFK),

e)  a 4000-es címcsoportban a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások.

(3)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, elszámolások a 3. mellékletben az alábbi főcímcsoportokon és címcsoportokon belül külön címet alkotnak:

a)  6000-es főcímcsoport: Településfejlesztési, -üzemeltetési feladatok,

aa)  6100-as címcsoport: Közterületekhez kapcsolódó feladatok,

ab)  6200-as címcsoport: Környezetvédelmi Alap,

ac)  6300-as címcsoport: Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok,

ad)  6400-as címcsoport: Intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok,

b)  7000-es főcímcsoport: Szociális feladatok,

ba)  7100-as címcsoport: Pénzbeli és természetbeni támogatások,

bb)  7200-as címcsoport: Egyéb szociális szolgáltatás,

bc)  7300-as címcsoport: Egyéb szociális feladatok,

bd)  7400-as címcsoport: 2014. évi szociális támogatások,

c)  8000-es főcímcsoport: Egyéb önkormányzati feladatok,

ca)  8100-as címcsoport: Oktatási, kulturális, sport tevékenység,

cb)  8200-as címcsoport: Közbiztonsági feladatok,

cc)  8300-as címcsoport: Egyéb támogatások,

cd)  8400-as címcsoport: Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása,

ce)  8500-as címcsoport: Önkormányzati testület kiadásai,

cf)  8600-as címcsoport: Önkormányzat egyéb kiadásai,

cg)  8700-as címcsoport: Önkormányzati vállalkozások elszámolásai,

d)  9000-es főcímcsoport: Egyéb elszámolások,

da)  9100-as címcsoport: Általános és céltartalékok,

db)  9200-as címcsoport: Önkormányzat működési támogatásai,

dc)  9300-as címcsoport: Önkormányzat működési bevételei,

dd)  9400-as címcsoport: Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása.

3. §  (1)  Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 1-8. sorai határozzák meg.

(2)  Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek címenkénti és ezen belül kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet 10-16. sorai határozzák meg.

(3)  A felújítási és beruházási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 3/a melléklet határozza meg.

(4)  Az 1. § (1) bekezdés szerinti kiadásokon és bevételeken belül a működési és felhalmozási célú kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4. melléklet mutatja be.

(5)  A Képviselő-testület az Angyalföldi Média Közalapítvány támogatását a 3. melléklet Egyéb támogatások címcsoportban szereplő 8301-es címhez tartozó előirányzat szerint határozza meg.

(6)  Az 5. melléklet tartalmazza az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

(7)  A 6. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségéhez számítandó saját bevételeket 2016-ra és az azt követő három évre, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeit.

(8)  A 7. melléklet a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat mutatja be elkülönítetten.

 2. A 2016. évi költségvetés tartalék előirányzatai 

4. §  [2] Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 4 311 813 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a)  6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

b)  7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 0 ezer Ft,

c)  7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 13 300 ezer Ft,

d)  8200-as (Közbiztonsági feladatok) címcsoport címein 800 ezer Ft,

e)  8400-as (Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása) címcsoportban 5 500 ezer Ft,

f)  9101-es (Általános tartalék) címen 100 000 ezer Ft,

g)  9102-es (Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék) címen 4 107 174 ezer Ft.

 3. A 2016. költségvetési évet követő elkötelezettségek 

5. §  (1)  A költségvetési évet követő három év várható bevételi és kiadási előirányzatait az 1/a melléklet 4., 6. és 8., valamint a 2/a melléklet 4., 6. és 8. oszlopa tartalmazza.

(2)  A költségvetési évet követő elkötelezettségeket felújítások és beruházások esetén a 3/a melléklet 7-8. és 13-14. oszlopai tartalmazzák.

 4. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

6. §  (1)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A módosítási jogosultság a központi támogatások jogcímein szereplő bevételekre, az e jogcímeken mutatkozó többletbevételek működési tartalékba helyezésére, illetve a bevételcsökkenés működési céltartalék terhére történő elszámolására is kiterjed. A kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester az Ávr. felhatalmazása alapján jogosult.

(2)  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a polgármester hatáskörébe utalt forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege, figyelemmel a tartalék előirányzatokra vonatkozó (3)-(4) bekezdésben előírtakra.

(3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” terhére a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

(4)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6402 „Kerületi fejlesztési célú támogatások”, 9101 „Általános tartalék”, 9102 „Működési, pályázati, fejlesztési céltartalék” címek előirányzatainak átcsoportosítására és felhasználására a címen szereplő előirányzatnak megfelelő összegig.

(5)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6304 „Önkormányzati lakások és helyiségek” címen belül a kiemelt előirányzatok között, ehhez kapcsolódva a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására.

(6)  Az (1)-(5) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

7. §  A Képviselő-testület felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságot a 7300-as címcsoporton (Egyéb szociális feladatok) belül a 7308 „Egyéb támogatások” és a 8400-as cím „Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása” tartalék előirányzata felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

8. §  A Képviselő-testület felhatalmazza a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a 8205 „Közbiztonsági, bűnmegelőzési célok támogatása” cím előirányzata felosztására. A bizottsági döntés alapján az előirányzatok szükséges módosítása a 6. § (1) bekezdése szerint, felhasználása a kötelezettségvállalás általános szabályai szerint, költségvetési szervek támogatása esetén a Képviselő-testület előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntése alapján történhet.

9. §  (1)  A bizottságok által jóváhagyott céljellegű összegeket önkormányzati támogatásként kell figyelembe venni, azok intézmények közötti átadása nem megengedett.

(2)  A 8302 „Egyéb (civil) szervezetek támogatása” cím előirányzatának felosztása az erről szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően történik.

(3)  A módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4)  A 7-8. § előírásai alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

10. §  (1)  A költségvetési szervek bevételi előirányzataik pénzügyileg teljesült többletét teljes összegében felhasználhatják. Az előirányzatok ebből eredő módosítására képviselő-testületi hatáskörben a költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján utólag kerül sor.

(2)  A költségvetési szervek kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítás abban az esetben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, ha azt a Képviselő-testület jogszabályváltozás miatt engedélyezte, vagy a szolgáltatási kiadások terhére történik az érintett feladat saját állományba tartozó személlyel történő ellátása érdekében. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

(3)  Amennyiben a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját költségvetéséből fedezi, arra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(4)  Előirányzataik (1)-(2) bekezdés szerinti módosítását a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – az IMFK útján kezdeményezik.

(5)  A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a 2016. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(6)  2016-ban a köztisztviselők és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatálya alá nem tartozó közalkalmazottak jutalmazására, egyéb személyi ösztönzésére legfeljebb a törvény szerinti illetmények eredeti előirányzatának 50%-a fordítható.

(7)  A köztisztviselők 2016-ban felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletményük 30%-ának, középiskolai végzettség esetén az alapilletményük 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

11. §  (1)  A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(2)  A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg

a)  a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b)  a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,

c)  az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:

ca)  a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,

cb)  a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cc)  az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,

cd)  az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,

ce)  a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalomkiegészítés, eseti keresetkiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa,

d)  az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,

e)  a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,

f)  a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g)  azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

h)  a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembevéve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

i)  az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

(3)  A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásaiból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

12. §  (1)  Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatokat, a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását, az átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat-átcsoportosításokat és a képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat-módosítási javaslatokat tartalmazó költségvetési rendelet módosítást a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti

a)  a 2016. január l – február 28. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletét tárgyaló képviselő-testületi ülésen,

b)  a 2016. március 1 – június 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. szeptemberi képviselő-testületi ülésen,

c)  a 2016. július l – szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a 2016. novemberi képviselő-testületi ülésen,

d)  a 2016. október l – december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb 2017. február 28-ig,

ezen felül szükség szerint.

(2)  A költségvetési rendelet módosításai során elő kell terjeszteni a rendelet 3., indokolt esetben 3/a, 6., 7. mellékleteit.

(3)  A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról nem alkotott rendeletet. Az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében a polgármester a 2016. január 1. és a 2016. évi költségvetési rendelet hatályba lépése közötti időszakban folytatott gazdálkodásról a féléves gazdálkodásról szóló beszámolóban számol el.

(4)  A költségvetés előterjesztésekor tájékoztató jelleggel szöveges indokolással együtt be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket:

a)  az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások,

b)  a központi költségvetési támogatások,

c)  a költségvetési szervek személyi jellegű kiadásai és járulékai részletezése,

d)  a költségvetési szervek működési jellegű kiadásai részletezése,

e)  a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben:

ea)  ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

eb)  lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

ec)  helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

ed)  helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

ee)  egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege,

f)  az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,

g)  előirányzat felhasználási terv.

(5)  A zárszámadásnál tájékoztató jelleggel be kell mutatni az alábbi mérlegeket és mellékleteket:

a)  az önkormányzati tulajdonú bérlakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek és kiadások,

b)  központi támogatások elszámolása,

c)  a közvetett támogatások az alábbi részletezettségben:

ca)  ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

cb)  lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

cc)  helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

cd)  helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

ce)  egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege,

d)  az Önkormányzat költségvetési mérlege működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti bontásban,

e)  az Önkormányzat adósságállománya lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek, adósságot keletkeztető ügyletek, eszközök szerinti bontásban,

f)  az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban,

g)  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve,

h)  a vagyonkimutatás,

i)  az önkormányzati ingatlanértékesítések,

j)  az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása,

k)  a pénzeszközök változásának bemutatása.

(6)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatás szabályozására.

13. §  (1)  A költségvetési szerveknek a rendelet 3. mellékletében meghatározott összegek figyelembevételével kell elemi költségvetésüket összeállítaniuk.

(2)  A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3)  A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a)  készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b)  tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az IMFK igazgatójának előzetes engedélye alapján),

c)  kiküldetési kiadások,

d)  reprezentációs kiadások,

e)  kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f)  társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g)  pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h)  munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

14. §  (1)  A Képviselő-testület a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – Ávr. 9. § (1) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására az IMFK-t jelöli ki.

(2)  A Képviselő-testület a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra ruházza át az IMFK és a költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyását.

15. §  (1)  A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletek között a polgármesterre ruházza át:

a)  a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 2%-a erejéig, a folyósított hitelállomány egyidőben nem haladhatja meg a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 2%-át,

b)  a szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó futamidejű betétként, pénzintézetnél történő lekötését,

c)  államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzését a szabad pénzeszközök hasznosítására.

(2)  Az (1) bekezdés a)-c) pontjai alapján hozott döntésekről a döntést követő testületi ülésen a polgármester beszámol. Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő értékpapírt a pénzintézettel közös rendelkezésű zárolt alszámlán kell elhelyezni.

(3)  A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása során önkormányzati biztos kirendelése esetén az Önkormányzat 30/2012. (IX. 11.) számú rendelete előírásai szerint kell eljárni.

16. §  (1)  Az Önkormányzat költségvetési szervei a Képviselő-testület előzetes engedélyével eseti jelleggel támogathatnak alapítványt, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetet, vehetnek át, adhatnak át államháztartáson kívüli forrást.

(2)  A 6-9. §-okban átruházott keretösszegek felosztása során közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek támogathatók.

17. §  (1)  Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrum vezeti.

(2)  Az Önkormányzat a költségvetési szervek támogatását heti finanszírozási terv alapján számla-limit formájában biztosítja. A tényleges pénzforgalomhoz igazodó fedezetet az Önkormányzat fizetési számlájáról biztosítja.

(3)  A nem a XIII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott szervezetek részére jóváhagyott támogatások szerződés alapján kerülnek folyósításra.

18. §  A Képviselő-testület a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozásához anyagi elismerést állapít meg, melynek összege személyenként:

a)  „Budapest Főváros XIII. Kerület Díszpolgára” cím esetében 750 ezer Ft,

b)  „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj esetében 500 ezer Ft,

c)  „Polgármesteri Dicséret” elismerés esetében 400 ezer Ft,

d)  „Az Év Pedagógusa” díj esetében 300 ezer Ft,

e)  „Az Év Egészségügyi Dolgozója” díj esetében 300 ezer Ft,

f)  „Az Év Szociális Munkása” díj esetében 300 ezer Ft,

g)  „Ember az emberért” esélyegyenlőségi díj esetében 300 ezer Ft,

h)  „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj” esetében 300 ezer Ft,

i)  „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díj” esetében 300 ezer Ft,

j)  „XIII. Kerületi Építészeti Díj” esetében 300 ezer Ft.

19. §  A lakosság önszerveződő közösségei, a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló más szervezetek támogatásának pályázat alapján felhasználható előirányzata 2016-ban 10 millió Ft. Az előirányzat nyújt fedezetet a Civil Vándordíj odaítélésével kapcsolatos kiadásokra is.

20. §  A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtott kamatmentes felújítási kölcsön visszafizetése esetén a szociálisan rászoruló lakástulajdonosokat terhelő törlesztés 50%-os vagy 100%-os elengedésére igénybevehető kedvezmény éves keretösszege 2016-ban 5 millió Ft.

21. §  Az előírt fapótlási kötelezettség pénzbeli értéke az ültetési és kétéves gondozási költség figyelembevételével 2016-ban 80 000 Ft.

22. §  (1)  A Képviselő-testület a XIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok támogatását a 3. melléklet 8400-as címe szerint 38 500 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatás az egyes nemzetiségi önkormányzatokat az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodása szerint illeti meg. A támogatási keretösszeg fedezetet nyújt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján az Önkormányzatot terhelő személyi és tárgyi feltételek és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok kiadásaira is.

(2)  A tartalék összegét a kerületben működő helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati eljárás keretében használhatják fel. A pályázat lebonyolítása a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint történik.

23. §  Az Önkormányzat és költségvetési szervei által támogatási szerződésben nyújtott támogatások esetén a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a szerződésben elszámolási kötelezettséget kell előírni. Az elszámolás szabályait, módját, formáját, határidejét a támogató (kötelezettségvállaló) a támogatott célnak megfelelően határozza meg. Ha a kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének nem határidőben, nem megfelelő módon, vagy nem tesz eleget, e kötelezettsége teljesítéséig további támogatás részére nem folyósítható. A szerződésben meg kell határozni annak eseteit, amikor a támogatott a támogatást (vagy annak meghatározott részét) köteles visszafizetni.

24. §  (1)  A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj 2016-ban napirendi pontonként bruttó 5 000 Ft.

(2)  A szakbírálót megillető tiszteletdíj összege 2016-ban szakbírálatonként bruttó 25 000 Ft.

 5. Záró rendelkezések 

25. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

26. §  E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

27. §  Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 10/2014. (IV. 29.), 14/2014. (VII. 2.), 19/2014. (IX. 9.), 25/2014. (XI. 18.) és 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester[1] A 3/2016. (I. 19.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 11. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017.02.15.

[2] A 3/2016. (I. 19.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 4. §-a a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 12. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2017. 02. 15.