XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 28. Vencel, Salamon

Köztisztviselői juttatások 2017. február 15. - Módosítva: 2017. március 2. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról    
 
 Közlönyállapotban hatályos szöveg
 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 152. §-ban foglaltakra, a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról az alábbiakat rendeli el:

 I. Fejezet

 

Általános rendelkezések 

 1. A rendelet hatálya 

1. §  

(1)  A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet (a továbbiakban együtt: Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőire terjed ki.

(2)  A juttatások és támogatások tekintetében e rendelet hatálya a polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre is kiterjed.

(3)  E rendelet hatálya e rendeletben meghatározott körben a Hivatalból, illetőleg jogelőd szervezetétől nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed.

(4)  A munkamegosztás tekintetében a szervezeti egységek vezetői munkakörének betöltésére adott kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) vezetői munkakörökre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott

a)  főosztályvezető-helyettesi szintnek a Polgármesteri Hivatalban az osztályvezetői és a Közterület-felügyelet vezetői munkakör betöltésére adott kinevezés;

b)  osztályvezetői szintnek a Polgármesteri Hivatalban a főépítészi és a referensi munkakör betöltésére adott kinevezés

felel meg.

 II. Fejezet

 

A Képviselő-testület által megállapított juttatások és támogatások 

 2. Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás 

2. §  

(1)  A köztisztviselő részére lakáshelyzetének javítása érdekében a Képviselő-testület által biztosított előirányzatból lakás építéséhez, vásárlásához, cseréjéhez, korszerűsítéséhez munkáltatói támogatás nyújtható.

(2)  A támogatás keretösszegét az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg.

(3)  A lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 3. Családalapítási támogatás 

3. §  

(1)  A Képviselő-testület a köztisztviselő részére

a)  házasságkötésekor, illetve

b)  gyermeke születésekor

támogatást biztosít a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére.

(2)  A családalapítási támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 4. Szociális támogatás 

4. §  

(1)  A Képviselő-testület a köztisztviselő életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események és kiadások megoldására, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére

a)  eseti szociális,

b)  temetési

támogatást biztosít.

(2)  Az eseti szociális és a temetési támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 5. Illetményelőleg 

5. §  

(1)  A Képviselő-testület a köztisztviselő kérelmére, a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére illetményelőleg folyósítási lehetőséget biztosít.

(2)  Az illetményelőleg folyósításának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 6. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás 

6. §  

(1)  A Képviselő-testület a Hivatal céljai megvalósításának érdekében, a köztisztviselők szakmai fejlődésének elősegítésére a költségvetési rendelet meghatározott előirányzatában biztosít fedezetet.

(2)  Tanulmányi szerződés kötése esetén a Kttv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3)  A támogatási előirányzat tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás céljára való felhasználásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 7. Kegyeleti támogatás 

7. §  

(1)  Az elhunyt köztisztviselő hozzátartozója, kérésére – amennyiben az elhunytat a Hivatal vezetője nem nyilvánította a közszolgálat halottjává – kegyeleti támogatásban részesíthető.

(2)  A kegyeleti támogatás részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 8. Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

8. §  

(1)  A Hivatalból – illetve a jogelőd szervezettől – nyugállományba került köztisztviselő részére a költségvetési rendelet meghatározott előirányzata terhére

a)  eseti szociális támogatás,

b)  temetési támogatás,

c)  kegyeleti támogatás

állapítható meg.

(2)  A támogatások mértékét, feltételeit és eljárási szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 9. Illetménykiegészítés 

9. §  Az illetménykiegészítés mértékét a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg.

 10. Bankszámla-hozzájárulás 

10. §  

(1)  A Képviselő-testület a köztisztviselő részére – a Kttv. 143. § (2) bekezdése

alapján – bankszámla-hozzájárulást biztosít. A bankszámla-hozzájárulás összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott összeg.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott összeg kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – folyószámlára történő átutalással kerül sor.

 11. Cafeteria juttatás 

11. §  

(1)  A cafeteria juttatás éves keretösszegét a költségvetési törvényben meghatározott összeg alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében biztosítja.

(2)  A cafeteria juttatás felhasználásának és nyilvántartásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 12. Kultúra utalvány 

12. §  

(1)  A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére kultúra utalványt biztosít.

(2)  Az utalvány kifizetésére egy összegben, március 31. napjáig kerül sor.

 13. Egészségügyi szűrővizsgálat 

13. §  Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat terhére a Polgármesteri Hivatal évente egészségügyi szűrővizsgálatot szervez a köztisztviselők részére.

 14. Közszolgálati elismerések 

14. §  

(1)  A köztisztviselők közszolgálati feladataik kiemelkedő színvonalú, eredményes teljesítéséért a Kttv. 127. és 128. §-ában meghatározott elismerésekben részesíthetők, melynek fedezetét a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben biztosítja.

(2)  Az elismerések adományozásának részletes szabályait a Hivatal vezetője állapítja meg a Közszolgálati Szabályzatban.

 III. Fejezet

 

Záró rendelkezések 

15. §  A rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

16. §  

(1)  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, továbbá szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet.

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

Dr. Tóth József

polgármester