XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. november 28. Stefánia, Jakab

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2017. június 6. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

a lakásgazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, továbbá a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:

 „8. A pályázatban meghirdetett lakásra érvényesen olyan személy pályázhat, aki legalább 5 éve, önkormányzati tulajdonú bérlakás leadása esetén legalább 3 éve létesített állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben él. A pályázó életvitelszerű lakhatási körülményeit a Megbízott jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.”

2. § A fiatal házasok, illetve élettársak részére nyújtandó átmeneti lakhatási támogatásról szóló 45/2001. (X. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Fecskerendelet) 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A pályázatot kizárólag a kiíró által ingyenesen rendelkezésre bocsátott nyomtatványon azok a 35. életévüket be nem töltött házaspárok, vagy bejegyzett élettársak nyújthatják be, akik

a) közül legalább az egyik fél a 30. életévét még nem töltötte be,

b) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi kapcsolatot bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolással igazolni tudják,

c) valamely pénzintézetnél a lakásbérleti jogviszonyhoz igazodó időtartamra előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek legkisebb összegét a Bizottság a pályázati kiírásban állapítja meg, és

d) legalább 5 éve létesítettek állandó lakóhelyet a XIII. kerület közigazgatási területén és életvitelszerűen a XIII. kerületben élnek.”

3. § A Fecskerendelet 2. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A pályázók életvitelszerű lakhatási körülményeit a Bérbeadó képviseletében eljáró jogosult a pályázatban bejelentett állandó lakóhelyen ellenőrizni.”

4. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester