XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 25. Eufrozina, Kende

Országgyűlési választások - 2014 NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása

időpontját

2014. április 6. napjára (vasárnapra)

tűzte ki.

A 2014. évi országgyűlési választás az új választási eljárásról szóló törvény alapján a korábbi szabályoktól eltérően egyfordulós lesz. Megváltozott az egyéni országgyűlési választókerületek száma és határa is. 386 országgyűlési képviselő helyett 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe. A 106 egyéni országgyűlési választókerület közül a XIII. kerület közigazgatási területén lakcímmel rendelkező választópolgárok a 07. számú vagy a 11. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő jelöltjeire szavazhatnak.

Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai:

Választott tagok:
 • elnök: Dr. Váczy Attila,
 • helyettes: Földes Tamás,
 • Szabó Ágoston

Póttagok: Dobos Géza, Mike István

Megbízott tagok:

 • Csonka Krisztián LMP
 • Dr. Kertész Károly MSZP

EGYÜTT

DK

PM

MLP

 • Kósi Márk            JOBBIK
 • Dr. Pál Péter FIDESZ-KDNP
 • Truong Thanh Bianka SZOCIÁLDEMOKRATÁK


Helyi Választási Iroda elérhetősége:


1139 Budapest, Béke tér 1.
TEL: 452-4138
FAX: 452-4143
E-MAIL: 7oevi@bp13.HU
E-MAIL: ogyvalasztas2014@bp13.HU

 


A Nemzeti Választási Iroda elérhetősége .

Országgyűlési választások - 2014

Az Ön lakóhelyéhez tartozó szavazó helység meghatározásához kérem, írja be az állandó lakóhelyének címét.

Ön a #szavazókör#. számú országos egyéni választókerületben a(z) #szavazókör#. számú szavazókörben szavaz, amely a(z) #szavazóhely# intézményben található.
Az intézmény címe: #Szavazóhely címe#

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

 • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány, vagy
 • lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány, vagy
 • útlevél, vagy
 • 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

A 2014. évi országgyűlési választások tudnivalói

1/      VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. február 17-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti kerületi választási irodától 2014. április 4.-én 16 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2014. január 18. napjától 2014. április 4 napja 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Béke tér 1.) a Választási Irodán hivatali munkaidőben Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a választási iroda vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 452-4145 telefonszámon tehetők fel.


a./     Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választási iroda vezetőjétől 2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán.

A külképviseleten 2014. április 6-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2014. április 5-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

b./     Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

A választópolgár legkésőbb 2014. április 4-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.

Az átjelentkezés személyesen ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán.

c./     A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékbe kerüljön feltűntetésre nemzetiségének megnevezése és azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát 2014. március 21-én 16 óráig teheti meg. A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékbe. A választópolgár 2014. április 4-én péntek 16 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát.

d./     Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2014. április 4-én 16.00 óráig a Választási Irodától lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15 óráig be kell érkeznie.

e./     A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2014. április 4-én 16. óráig.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

2/      JELÖLÉS

Az egyéni országgyűlési képviselő jelöltet 2014. március 3-án 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket 2014. február 17. és 2014. március 3. között igényelhetik a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltűnteti nevét és aláírását.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

A jelöltet legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál (07. sz. OEVB XIII., Béke tér 1.).

3/      SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 65. számú szavazókörben (XIII., Üteg u. 30. Pitypang Tagóvoda) lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2014. április 4-én 16 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15. óráig a szavazatszámláló bizottságtól.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselő jelöltek szerepelnek. Az országos nemzetiségi önkormányzati listára azon választópolgárok szavazhatnak, akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő feltűntetését az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal, ebben az esetben azonban ők a jelölő szervezetek (pártok) országos listájára nem szavazhatnak.

Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/).


Tisztelt Választópolgárok!

A XIII. Kerületi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452‑41-38 telefonszámon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket ogyvalasztas2014@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

 

2014. évi országgyűlési választások friss hírei

Készülődés a választásra

A képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén megválasztotta a Budapest XIII. kerületi székhelyű 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának Földes Tamást, Szabó Ágostont és dr. Váczy Attilát, póttagjának Dobos Gézát és Mike Istvánt.

Tovább
További országgyűlési választások - 2014

7. számú OEVB döntései