XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 9. Emőd, Román

Gépjárműadó NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

TÁJÉKOZTATÓ MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG JOGÁN IGÉNYBE VEHETŐ GÉPJÁRMŰADÓ MENTESSÉGGEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSRÓL

2017.január 01. napjától a gépjárműadó törvény szerinti adómentességre jogosultak köre kibővül.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény ( a továbbiakban: Gjt.) 5. § f) pontja értelmében mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany ( a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint/ adóév erejéig.

A fentiek értelmében adómentesség illeti meg az egyéb fogyatékossággal élő személyeket (pl.: autista, látás-, hallássérült). Ezen felül a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító - vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó - adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, illetve nem kiskorú.

A Gjt. 18. § 12. pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy fogalmát, mely szerint 2017. január 01. napjától súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékosággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az egyéb fogyatékosság tényének igazolásához - a gépjárműadó-mentesség/ kedvezmény megállapítása céljából - az alábbi szakhatósági igazolásokra van szükség:

- a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedésképességben súlyosan akadályozottságot igazoló hatályos szakvélemény másolata,

- a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat és a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolat vagy

- a Mr. 3. számú mellékletében meghatározott igazolás másolat.

Amennyiben Ön a fent említett dokumentumok egyikével sem rendelkezik, akkor a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve ( 1146 Budapest, Thököly út 82.) fogja adómentességre való jogosultságát megállapítani. Ehhez a rendelkezésre álló, a mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos eredeti orvosi dokumentumokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán (1139 Budapest, Béke tér 1. III. em.) kell benyújtania. A Polgármesteri Hivatal megkeresi a rehabilitációs szervet a szakvélemény kiadása céljából.

EGYÉB INFORMÁCIÓK A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

Az adót az adóhatóság a központi járműnyilvántartásból kapott adatközlés alapján kivetéssel állapítja meg.

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van:

-Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopják). Ekkor kérelemre  szünetel az adófizetési kötelezettség.

-Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

 

A gépjárműadót a 11784009-15513003-08970000 számlára kell megfizetni, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve: Adóügyi Osztály

Illetékességi területe:

Az adóztatási feladatokat magánszemélyek esetében a lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága, nem magánszemély esetében a járműnyilvántartásban bejegyzett székhely vagy telephely - amennyiben a járműnyilvántartás a székhelyet és telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely - szerinti önkormányzati adóhatóság látja el. A címváltozás (lakcím, székhely, telephely) évére járó adót teljes egészében a régi cím szerinti önkormányzathoz kell fizetni, az új cím szerinti önkormányzat illetékessége a címváltozást következő év első napjától áll fenn.

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az adó alanya:

Az adó alanya a gépjárműnek az év első napján fennálló állapot szerinti tulajdonosa. Amennyiben a gépjárműnek üzembentartója is van, akkor az üzembentartó az adó alanya.

Mikor keletkezik, illetve szűnik meg az adókötelezettség?

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik, kivéve az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárműveket, melyek adókötelezettsége a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a gépjárművet a forgalomból kivonták.

Adófizetésre kötelezett:

Az adóévre járó adót az adóalany fizeti meg. Az egész évi adót annak kell megfizetni, aki a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala járműnyilvántartása szerint - amelynek adatai alapján a gépjárművek adóztatása a 2004. évtől történik - az év első napján a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója volt.
Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű után a forgalomba helyezés napját követő hónap első napjától kell adót fizetnie az ez idő szerinti tulajdonosnak vagy üzembentartónak. A gépjármű forgalomból való kivonásakor a kivonás hónapjának utolsó napjáig esedékes adó időarányosan fizetendő meg.

Nem kell bevallást, bejelentést tenni:

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő eljuttatásával.

Bejelentést kell tenni:

- Ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany birtokából (ellopják). Ekkor kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség.

- Ha az adó alanyát mentesség illeti meg.

Az adóztatási feladatokat a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett lakóhely, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el. Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.
Minden további esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely változása, környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám változása) az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs, a változásokat csak az Okmányirodában kell bejelenteni. Az adókötelezettség felsorolt változásairól az adóhatóság Központi Járműnyilvántartó adatközlése révén szerez tudomást.

Az adóhatósági határozatok elkészítése a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett adatok alapján történik az alábbiak szerint:

A Központi Járműnyilvántartó havonta a gépjármű forgalomba helyezéséről (azaz új gépjármű vételéről), forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból történt kivonásáról és a környezetvédelmi osztályba sorolás változásáról szolgáltat adatot az adóhatóság részére. Ezen változások esetén a határozatok havi rendszerességgel készülnek el.
A további változásokról, tehát gépjármű eladásáról, használt gépjármű vételéről minden év január hónapjában történik adatszolgáltatás. Az ilyen esetekben a változást követő év első hónapjaiban küldjük meg az adót kivető, illetve az adóztatást megszüntető határozatokat.

Egyéb lényeges tudnivalók:

Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg.

Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Az adófizetés módja: az adót a 11784009-15513003-08970000 számlára kell megfizetni, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

Jogszabályok:

Ügyfélfogadás (Adózók neve szerint): 1139 Budapest, Béke tér 1. III. em.

Német Rita (A-É) 351.
Telefonszám: 452-4100/5028
adougy@bp13.hu

Varga Zsuzsa (F-K) 352.
Telefonszám: 452-4100/5033
adougy@bp13.hu

Mayer Erika (L-Q) 353.
Telefonszám: 452-4100/5029
adougy@bp13.hu

László Brigitta (R-Zs) 353.
Telefonszám: 452-4100/5027
adougy@bp13.hu

Elérhetőség

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Adóügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10 Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Fax: (1) 452-4136 E-mail cím: adougy@bp13.hu Osztályvezető neve: Szabó László Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!