XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Bontási engedély NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A 312/2012(XI.8) Korm. rend. 45. § (1) bekezdés szerint bontási engedély alapján végezhető

a) a műemléket érintő,

b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,

c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő

bontási tevékenység.

A bontási tevékenység csak bontási engedély jogerőre emelkedése és az engedély érvényessége alatt kezdhető meg, illetve végezhető. A bontási tevékenység befejezését be kell jelenteni. A bontási engedély egy évig hatályos.

Általános információk:

Az építtetőnek a fentiekben felsorolt építmények bontása esetén a bontási tevékenységek megkezdése előtt – bontási engedély iránti kérelmet kell előterjesztenie az ehhez szükséges mellékletek csatolásával az építésügyi hatóságnál.

 

Az építésügyi hatóság azt a személyt, aki tervezői jogosultság nélkül, vállalkozás nyilvántartási jelölés nélkül végez bontási engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, 100 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.

 

Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek:

 

1. A bruttó 300,0 m3 térfogatot vagy a rendezett terepcsatlakozástól mért 4,0 m épületmagasságot meg nem haladó egyszintes építmény bontása, kivéve

a.            a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épületet,

b.            valamint a lakást tartalmazó, a zártsorú vagy ikres beépítésű épületet.

 

2. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince bontása.

 

3. Meglévő építményben - alapozás nélküli - égéstermék-elvezető bontása, ha az nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.

 

4. Önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény bontása, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

 

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet bontása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell:

a.            megváltoztatni,

b.            átalakítani,

c.            megbontani,

d.            kicserélni,

e.            megerősíteni vagy

f.             újjáépíteni.

 

6. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület bontása, melynek mérete nem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

 

7. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény bontása, melynek mérete nem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot, kivéve a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület bontását.

 

8. Önálló reklámtartó építmény bontása, melynek mérete nem haladja meg

a.            beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,

b.            beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

 

9. Temető területén:

a.            sírbolt, urnasírbolt bontása, melynek mérete nem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet vagy a 3,0 m magasságot.

b.            urnafülke, sírhely, sírjel bontása.

 

10. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel bontása, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll.

 

11. Emlékfal bontása, ha annak magassága nem haladja meg a 3,0 m-t - kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll.

 

12. Park - kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen van -, játszótér, sportpálya műtárgyainak bontása.

 

13. Tömegtartózkodás céljára nem alkalmas, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

a.            rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b.            kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

c.            levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) bontása.

 

14. Növénytermesztésre szolgáló üvegház bontása, melynek legmagasabb pontja nem haladja meg

a.            beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,

b.            beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

 

15. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor bontása, melynek legmagasabb pontja nem haladja meg

a.            beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,

b.            beépítésre szánt területen a nettó 500,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

 

16. A 6,0 m vagy annál kisebb gerincmagasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló bontása.

 

17. A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó bontása.

 

18. Támfal bontása, melynek mérete nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.

 

19. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács bontása.

 

20. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó áttelepítése, árnyékszék bontása.

 

21. Építményen vagy építményben lévő napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó bontása, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit:

a.            megváltoztatni,

b.            átalakítani,

c.            elbontani,

d.            kicserélni,

e.            megerősíteni vagy

f.             újjáépíteni.

 

22. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy bontása.

 

23. Telken belüli geodéziai építmény bontása.

 

24. Utasváró fülke bontása.

 

25. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) bontása, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

 

26. Építési tevékenység végzéséhez szükséges állványzat elbontása.

 

27. Bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási épület bontása.

 

28. Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó bontása, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

 

29. Elektronikus hírközlési építmény körében műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet bontása, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg.

 

30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli 3,0 m vagy annál kisebb fesztávú áteresz, bejáró-, átjáró-híd bontása

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 7. § (1) bek. és 45. § (2) bek. alapján a bontási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
 • a kérelem tárgyával összefüggésben
  • da) az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, a 3. § (3) bekezdése szerinti, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • db) a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • dc) a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
 • - a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével - az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
 • meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és
 • az építtető aláírását.
 • A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell a 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt
 • az eljárási illeték befizetésének igazolását.

 

Eljárási illeték:

1990. évi XCIII. Törvény XV. melléklet. I.7. pontja alapján a bontási engedélyezési eljárás estén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10.000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10.000 forint.

Az eljárás menete:

A 2004. évi CXL törvény (Ket.) és a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 46. §-a alapján

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • eljárás megindításáról szóló értesítés
 • helyszíni szemle megtartása
 • a tényállás tisztázása
 • szakhatóságok megkeresése (szükség esetén)
 • szükség esetén hiánypótlás
 • döntés meghozatala
 • döntés kézbesítése (postázás)
 • a döntés jogerőre emelése

 

 

 

 

 

Az eljárási határidő:

312/2012(XI.8) Korm. rend. 46. § (6) és (7) bekezdés alapján

(6) A bontási engedély iránti kérelem tárgyában az érdemi döntést

a) ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához szükséges hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától,

b) ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot kell bevonni, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől

számított tizenöt napon belül meghozza.

(7) Ha az építésügyi hatóság a helyszíni szemlén megállapítja, hogy a tervezett bontási tevékenységet engedély nélkül megkezdték, a bontási engedély iránti kérelmet nyolc napon belül elutasítja és

a) teljes építménybontás esetén, az engedély nélküli bontási tevékenység elvégzésének tényét tizenöt napon belül tudomásul veszi és egyidejűleg építésügyi bírságot szab ki,

b) részleges építménybontás esetén az engedély nélküli bontási tevékenység elvégzésének tényét tizenöt napon belül tudomásul veszi és építésügyi bírságot szab ki, a fennmaradt bontási tevékenységre - ha annak a feltételei fennállnak - bontási engedélyt ad ki.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK)
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • 56/2001. (XII.20.) ÖK rendelet (KVSZ) vonatkozó kerületi Szabályozási terv melléklete
 • 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)
 • 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

 

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

 

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-00 / 5051

e-mail: epites@bp13.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!