XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Építési, bontási engedély hatályának meghosszabbítása NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 51.§ (1) bek alapján az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a jogerős

 • építési engedély,
 • bontási engedély

hatályának meghosszabbítását kérheti.

Általános információk:

Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt a (6) bekezdésben foglalt feltételek mellett

a) az építési tevékenység végzésének megkezdése előtt,

b) a megkezdett építési tevékenység esetén

egyszer egy évvel meghosszabbítja.

Az építésügyi hatóság az engedély hatályát annak lejárta előtt

a) a (4) bekezdés a) pontja, és az (5) bekezdés szerinti esetben akkor hosszabbítja meg, ha az engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok

aa) nem változtak meg, vagy

ab) megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények - kivéve, ha azok tartalma építési engedélyhez kötött építési tevékenységet érint - az engedély feltételeként előírva teljesíthetők,

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben akkor is meghosszabbítja, ha az építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok időközben megváltoztak, feltéve, ha

ba) az engedélyezett építési tevékenység - a bontás kivételével - legalább tartószerkezet kész, vagy azt meghaladó állapotban van,

bb) az elkészült építmény, építményrész, az elvégzett építési tevékenység szabályos, és

bc) az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció legfeljebb tíz éven belül készült és

bd) az engedélyezett bontási tevékenység végzésének készültségi foka meghaladja az 50%-ot.

(7) Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát meghosszabbítja akkor is, ha az építési tevékenységet az engedély hatályán belül megkezdték, az építményre, építményrészre, építési tevékenységre használatbavételi engedély még nem adható vagy a használatbavétel még nem vehető tudomásul, de

a) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - függetlenül attól, hogy az engedély megadásakor hatályos építésügyi jogszabályok vagy kötelező hatósági előírások megváltoztak-e -,

b) a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez kötött, és az engedély megadásakor hatályos szabályok vagy kötelező hatósági előírások változása az építésügyi hatósági engedély tartalmát nem érinti.

(8) Ha az építtető az építési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmezte, vagy az engedély hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavétel megadására, illetve használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó - engedélyhez kötött - építési tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt engedélykérelmet a benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 7. § (1) bek. és 51.§ (2) bek.  alapján az építési engedély iránti kérelemhez a tartalomtól függően - mellékelni kell:

 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
 • a kérelem tárgyával összefüggésben
  • da) az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, a 3. § (3) bekezdése szerinti, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • db) a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • dc) a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
 • - a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével - az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
 • meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és az építtető aláírását.
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

Eljárási illeték:

1990. évi XCIII. Törvény XV. melléklet. 13. pontja alapján 10.000,-Ft

Az eljárás menete:

A 2004. évi CXL törvény (Ket.) és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 52. §-a alapján

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • szükség estén helyszíni szemle megtartása
 • a tényállás tisztázása
 • szakhatóságok megkeresése
 • szükség esetén hiánypótlás
 • döntés meghozatala
 • döntés kézbesítése (postázás)
 • a döntés jogerőre emelése.

Az eljárási határidő:

A 312/2012. (XI. 8.) Korm.  rend. 52.§ (9) bek alapján

Az építésügyi hatóság az engedély hatályának meghosszabbítási eljárásában a határozatot, ha

a) a kérelem hiánytalan és a kérelem elbírálásához szükséges, hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll, az eljárás megindulásától,

b) a kérelem hiányos vagy szakhatóságot kell bevonni az eljárásba, az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított tíz napon belül hozza meg.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK)
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • 56/2001. (XII.20.) ÖK rendelet (KVSZ) vonatkozó kerületi Szabályozási terv melléklete
 • 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)
 • 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

 

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

 

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-00 / 5051

e-mail: epites@bp13.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30