XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Fennmaradási engedély NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Szabálytalanul (pld. építési engedély nélkül, építési engedélytől eltérően bejelentés nélkül) végzett építési tevékenységek által megvalósult építményekre az építtetőnek fennmaradási engedélyt kell beszereznie.

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez 312/2012(XI.8) Korm. rend. 7.§ (1) bek. és 42. § (4) bekezdésben előírtakat kell mellékelni. A fennmaradási engedély megadásával egyidejűleg építési bírság is kiszabásra kerül.

Ha fennmaradási engedély nem adható meg, akkor a hatóság az építmény bontását (átalakítását) rendeli el.

Általános információk:

A 312/2012(XI.8) Korm. rend. 42. § szerint

42. § (1) Az építésügyi hatóság - a bontás tudomásulvétele nélkül és a tudomásulvételtől eltérően végzett jogszerűtlen bontási tevékenységek kivételével - az Étv. 48. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott jogszerűtlen és az Étv. 48. § (5) bekezdésében meghatározott szakszerűtlen építési tevékenységek esetén, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad.

(2) Az építésügyi hatóság a bontás tudomásulvétele nélkül és a tudomásulvételtől eltérően végzett bontási tevékenység esetén a jogszerűtlenül végzett bontási tevékenységet

a) az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában hivatalból

tudomásul veszi.

(3) A fennmaradási engedély iránti kérelemben

a) az országos építési követelményektől eltérő műszaki megoldás engedélyezésére,

b) a műemlékileg védett építmény esetén az örökségvédelmi engedélyre,

c) az (1) bekezdés szerinti jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített építmény

ca) továbbépítésére vagy

cb) használatbavételére

irányuló kérelem is előterjeszthető.

 

Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelmet elutasítja, ha az építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményében nem javasolta.

A fennmaradási engedélyt megadó határozatában az építésügyi hatóság egyidejűleg rendelkezik az építésügyi bírság kiszabásáról - az Étv. 49. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével -, a szükséges átalakítási kötelezettség elrendeléséről, teljesítési határidejéről és a 42. § (3) bekezdése szerinti kérelmek elbírálásáról.

Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül bontották le, az építésügyi hatóság azt - építésügyi bírság megállapítása mellett - határozattal tudomásul veszi.

Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény befejezése (rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmas állapotának elérése) előtt kerül sor, a továbbépítésre - amennyiben a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyezéshez kötött - is engedélyt kell kérni. Ebben az esetben a fennmaradási és a továbbépítési engedélykérelmet egyszerre kell benyújtani, és az építésügyi hatóság a két kérelem tárgyában döntéseit egybefoglalja.

Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotában kerül sor, a fennmaradási engedély egyben használatbavételi engedély is, arra külön kérelmet benyújtani és a tárgyban külön döntést hozni nem szükséges.

Az építésügyi hatóság jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenység esetén az építésügyi bírság mértékét az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint állapítja meg és rögzíti az elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó alkalmazásban.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 7. § (1) bek. és 42. § (4) és (6) bek. alapján az építési engedély iránti kérelemhez a tartalomtól függően - mellékelni kell:

 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
 • a kérelem tárgyával összefüggésben
  • da) az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, a 3. § (3) bekezdése szerinti, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • db) a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • dc) a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
 • - a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével - az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
 • meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és
 • az építtető aláírását.

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:

 • jogszabályban előírt esetekben
  • aa) a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét vagy
  • ab) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
 • az Étv. 53/F. § (1) bekezdésében meghatározott kereskedelmi építmény létesítése esetén az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentést,
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

Amennyiben a kérelmező birtokában van

 • a) a Khvr.-ben meghatározott esetekben jogerős környezetvédelmi vagy jogerős egységes környezethasználati engedély - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -, illetve az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetén az összes szakaszra együttesen,
 • b) erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság engedélye - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • c) termőföld igénybevétele esetén a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozat - kivéve, ha az az összevont telepítési eljárásban került kiadásra -,
 • az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat ezek meglétéről vagy mellékelheti azokat a kérelemhez.

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell:

 • a) a 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
 • b) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, 5. melléklet szerinti dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet

 • a) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását - amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre - és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt,
 • b) a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, és az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

 

Eljárási illeték:

1990. évi XCIII. törvény XV. melléklet I.8. pontja szerint a melléklet 1. és 7. pontokban megállapított illeték másfélszerese. (lásd. építési-, bontási engedélyezési eljárásoknál)

 

Az eljárás menete:

A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 39. § (5) alapján:

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • eljárás megindításáról szóló értesítés
 • helyszíni szemle megtartása
 • tényállás tisztázása
 • szakhatóságok megkeresése
 • szükség esetén hiánypótlás
 • a döntés meghozatala
 • a döntés kézbesítése (postázás)
 • döntés jogerőre emelkedése.

 

Az eljárási határidő:

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 44.§ (1) bek.  alapján a fennmaradási engedély iránti kérelem tárgyában az építésügyi hatóság az érdemi döntést

a) az eljárás megindulásától számított tizenöt napon belül hozza meg, ha a kérelem hiánytalan és az eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni, vagy a kérelem elbírálásához szükséges, hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás rendelkezésre áll,

b) az utolsó beérkezett hiánypótlástól vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított tizenöt napon belül hozza meg, ha a kérelem hiányos vagy az eljárásba szakhatóságot be kell vonni.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK)
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • 56/2001. (XII.20.) ÖK rendelet (KVSZ) vonatkozó kerületi Szabályozási terv melléklete
 • 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)
 • 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

 

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

 

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-00 / 5051-es mellék

e-mail: epites@bp13.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!