XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2021. október 20. Vendel, Kleopátra

Használatbavétel tudomásulvétele NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba – a használatbavételi engedélyhez kötött (lásd használatbavételi engedély) építmények kivételével - az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység.

 

Általános információk:

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető

a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor,

b) az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően,

c) az építési engedély hatályossága alatt - használatbavétel előtt -

nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

Az építmény - ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező - építése, bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvételi kérelem előterjesztésével egyidőben a hatályos földhivatali záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni.

A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásulvételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ha ennek a kérelmező nem tett eleget, az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a 312/2012(XI.8) Korm. rend. 39. § (8) bekezdés a) és c) pontjában meghatározottakat kell mellékelni:

 • papír alapon vezetett építési napló esetében
  • aa) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját,
  • ab) a 4. melléklet szerint kitöltött statisztikai lapot,
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

 

Eljárási illeték:

1990. évi XCIII. Törvény XV. melléklet. I.10. pontja alapján 10.000,-Ft

Az eljárás menete:

A 2004. évi CXL törvény (Ket.) és a 312/2012(XI.8) Korm. rend. 54. § (3)-(8) bek. alapján

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • szükség estén helyszíni szemle megtartása
 • a tényállás tisztázása
 • a használatbavétel tudomásulvétele hallgatással

vagy

  • döntés meghozatala
  • döntés kézbesítése (postázás)
  • döntés jogerőre emelése

 

(3a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság vizsgálja, hogy az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jegyzőkönyv az építési naplóban rendelkezésre áll-e.

(4) A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az OÉNY-be történt feltöltését követően

a) ha az építtető a (2) bekezdésben előírtak szerint teljesítette a vázrajz feltöltését, a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg,

b) ha az építtető a (3) bekezdésben foglaltak szerint teljesítette kötelezettségét

e tényről és a használatbavétel tudomásulvételéről történő tájékoztatás érdekében az építésügyi hatóság végzéssel, annak papír alapon történő megküldéssel hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt.

(5) Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén tisztázza a tényállást, ha a kérelem elbírálásához szükséges információk, adatok és dokumentumok nem állnak a rendelkezésére.

Az eljárási határidő:

(6) Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított tíz napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha

a) a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a meghatározott mellékleteket nem csatolták,

b) az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az építmény, építményrész nem felel meg, vagy

c) megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött.

(7) Az építésügyi hatóság - a (6) és (7a) bekezdésben meghatározott eset kivételével - a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi az építtetőt.

(7a) Az építésügyi hatóság az eljárás ügyintézési határidejét hatvan nappal meghosszabbítja, ha az eljárásban megállapítja, hogy az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jegyzőkönyv az építési naplóban nem áll rendelkezésre és erről az építtetőt az ÉTDR-en keresztül értesíti.

(7b) Ha a (7a) bekezdésben meghatározott idő alatt az építési naplóban a jegyzőkönyv továbbra sem áll rendelkezésre, és a használatbavétel e rendelet szerinti egyéb feltételei teljesültek a hatvanadik nap leteltével az építésügyi hatóság a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi.

(7c) Az építésügyi hatóság a használatbavételt - ha az építési naplóban az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jegyzőkönyv a (7a) bekezdés szerinti határidő lejártáig rendelkezésre áll - a jegyzőkönyv az építésügyi hatóság tudomására jutásától számított öt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi.

(7d) Az építésügyi hatóság a tudomásulvételi eljárás ügyintézési határidejének (7a) bekezdés szerinti meghosszabbításáról a használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindulásától számított tíz napon belül az elektronikus építési naplóban történő bejegyzéssel is tájékoztatást ad.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK)
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • 56/2001. (XII.20.) ÖK rendelet (KVSZ) vonatkozó kerületi Szabályozási terv melléklete
 • 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)
 • 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

 

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

 

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-00 / 5051

e-mail: epites@bp13.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!