XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 7. Ibolya

Kerületi Tervtanács NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A törvénymódosítás és 2013. január 1-jén hatályba lépett egyéb jogszabályok alapvetően megváltoztatták az építésügyi igazgatás rendszerét. Önkormányzatunk eddigi gyakorlatához híven érdekelt rendeleteinek és a felsőbb jogszabályoknak koherenciájában, továbbá a törvényekben biztosított helyi szabályozási lehetőségek kihasználásában.

Az Étv. 5. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy az építészeti értékvédelem érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – szakmai tanácsadó testületként településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsok jöjjenek létre.

A törvényi előírások szerint az országos és a területi főépítésznek működtetnie kell tervtanácsot. A települési önkormányzatok számára ez nem kötelező feladat. Önkormányzatunk a meglévő értékek védelme, továbbá az új építészeti értékek létrehozása érdekében él a törvény által biztosított lehetőséggel.

A Tervtanács célja a Budapest Főváros XIII. kerület épített környezetének alakítása, építészeti örökségének védelme szempontjából meghatározó építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása, valamint a városkép esztétikus kialakításának elősegítése.Általános információk:

A Tervtanács véleményezi a 10/2013. (III. 26.) önkorm. rendelet alapján az alábbiakban felsorolt építési tevékenységek építészeti-műszaki terveit:

a) azokat a terveket, amelyekhez jogszabály – hatósági eljárással összefüggésben – települési tervtanácsi véleményt ír elő;

b) a településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények építészeti-műszaki terveit;

c) a közterület alakítási terveket;

d) a településrendezési szerződésekhez tartozó telepítési tanulmányterveket;

e) főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendeletben védettnek nyilvánított épületek homlokzatának átalakítását tartalmazó, építési engedélyhez kötött építési munkák terveit;

f) a fővárosi városkép szempontjából a KVSZ 3.a mellékletében megjelölt kiemelt területen vagy kiemelt útvonal mentén álló épület közterület felé eső homlokzatának megváltoztatására irányuló, engedélyhez nem kötött építési tevékenységek terveit, látványképét;

g) a kerületi önkormányzati beruházások tanulmánytervét, vázlattervét, beépítési tervét; továbbá a 4000 m2-t meghaladó közparkra, közterületre vonatkozó terveket


A Tervtanácshoz benyújtandó dokumentumok a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján:

2 pld. papír alapú és 1 db CD-re írt digitális tervdokumentáció, mely az alábbiakat tartalmazza:

1. kitöltött, aláírt tervtanácsi adatlap

2. építészeti műszaki leírás

3. a szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség bemutatása, mely tartalmazza a megengedett és tervezett övezeti paraméterértékeket

4. a telepítést - a környezetbe illeszkedést, a beépítést – bemutató, kótázott helyszínrajz a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével m 1:1000 méretarányban

5. eltérő szintek alaprajza m 1:200 méretarányban

6. metszetek m 1:200 méretarányban

7. homlokzatok szomszédos épületek feltüntetésével m 1:200 méretarányban

8. tömegalakítást, színezést, anyaghasználatot bemutató látványterv

9. utcakép, környezetfotók

A Főépítészi Iroda által készített tervtanácsi adatlapot itt letöltheti.

 

Vonatkozó jogszabályok:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény

- A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet.

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

- A településképi véleményezési eljárásról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete.

- A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 10/2013. (III.26.) önkormányzati rendelete

- A Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és építési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete.

- Illetve a honlapon is megtalálható Kerületi Szabályozási Tervek.

 

Az eljárás menete:

Az tervező benyújtja a Főépítész iroda által elkészített adatlapot kitöltve, valamint 2 pld. papír alapú és 1 db CD-re írt digitális dokumentációt a Főépítészi Irodán. A Főépítészi Iroda összehívja a Tervtanácsi ülést, melyen a benyújtott tervdokumentáció tartalmát a jogszabályban megjelölt szempontok alapján a meghívott Tervtanácsi tagok megvitatják.

A Tervtanács szükség szerinti gyakorisággal, de legalább két hetente ülésezik, melyre a tervező meghívást kap. A Tervtanácsi ülésen jegyzőkönyv készül, melyben a Tervtanács a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlja vagy nem ajánlja, a vélemény indoklásában kitér azokra a javasolt tervmódosítási elemekre, amelyeket a terv átdolgozása során ajánl figyelembe venni.

A Tervtanácsi véleményt a tervező postai úton kapja meg.

Amennyiben a tervezett építési tevékenység engedélyezéséhez településképi vélemény beszerzése is szükséges, úgy az építtető a településképi véleményezési eljárás szabályai alapján nyújtja be kérelmét.

 

Az eljárási határidő:

A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése alapján a tervtanács a véleményét az építészeti-műszaki dokumentáció hiánytalanná válásától számított 15 napon belül alakítja ki.

 

 

Főépítészi Iroda

tel.: 452-41-28

e-mail: foepitesz@bp13.hu