XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Településképi bejelentési eljárás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A törvénymódosítás és 2013. január 1-jén hatályba lépett egyéb jogszabályok alapvetően megváltoztatták az építésügyi igazgatás rendszerét. Önkormányzatunk eddigi gyakorlatához híven érdekelt rendeleteinek és a felsőbb jogszabályoknak koherenciájában, továbbá a törvényekben biztosított helyi szabályozási lehetőségek kihasználásában.

Az Étv. 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét. Ennek alapján a településképi védelem – ide tartozóan a településképi bejelentési eljárások lefolytatása – önként vállalható önkormányzati feladatot képez. Önkormányzatunk az épített környezet, a helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében önként vállalja e feladatot, és ennek szabályozására rendeletet alkotott.

A polgármester az eljárás keretében vizsgálja, hogy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik-e a településképbe, és – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről igazolás kiadásával értesíti, vagy megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését. A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását.

A településképi bejelentési eljárás alkalmazása biztosítja az építéshatósági engedélyezésre nem kötelezett építési munkák önkormányzati megítélését. Az erről szóló helyi rendelet megalkotása megteremti a fenti tevékenységek fokozottabb ellenőrizhetőségének lehetőségét, mely a kerületi városkép javulását elősegíti.


Általános információk:

Az alábbiakban felsorolt – a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott – nem építési engedély köteles építési tevékenységek, reklámberendezés elhelyezések, valamint rendeltetésmód változtatások településképi bejelentés alapján végezhető tevékenységek.

 

Településképi bejelentés köteles tevékenységek a 16/2013. (IV. 23.) önkorm. rendelet alapján:

1/A. A jogszabályban külön megjelölt területeken, az építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött építési munkák közül a következők:

a) a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével – az építési engedéllyel építhető építmény homlokzatának megváltoztatása esetében, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni;

b) meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén;

c) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése esetén;

d) meglévő épület homlokzatához illesztett, 2 m2-t meghaladó felületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése vagy megváltoztatása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni;

e) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén;

f) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén;

g) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg

ga) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m,

gb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,

h) szobor, emlékmű építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;

i) emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t;

j) 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén;

k) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén;

l) napenergia-kollektor, szellőző- vagy klímaberendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni;

m) építménynek minősülő, bármilyen irányban 1,0 m-t meghaladó kiterjedésű hulladékgyűjtő-tároló közterületről látható ingatlanrészen történő elhelyezése esetén;

n) vendéglátó terasz létesítése esetén;

o) közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése

1/B. A jogszabályban külön megjelölt területeken az építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül a következők:

a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített 0,5 m2-t meghaladó felületű

aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,

ab) egyedi tájékoztató tábla,

ac) kirakat,

ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva;

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett 0,5 m2 felületet, illetve 1,0 m terjedelmet meghaladó

ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin,

bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,

bc) reklámtábla (hirdetőtábla),

bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,

be) totemoszlop és reklámzászló,

bf) reklám-célú építési védőháló, molinó;

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 0,5 m2 felületet és 1,0 m terjedelmet meghaladó

ca) hirdetőoszlop,

cb) citylight berendezés,

cc) megállító tábla,

cd) reklámkorlát,

ce) transzparens elhelyezése esetén.

2. Területtől függetlenül, meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység használatának, rendeltetésének a használatbavételi, fennmaradási engedélyhez, vagy az eredeti rendeltetéséhez képest történő megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti terület- és építményhasználat

a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,

b) a korábbi rendeltetés megváltoztatásával

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból kimutathatóan kedvezőtlenebb helyzetet teremt,

bb) jelentősen növeli az ingatlan gépkocsi-forgalmát,

c) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy a növényzetet.

 

A fent felsorolt településképi bejelentés köteles tevékenységek közül az 1/A. és 1/B. pontokra vonatkozó a 16/2013. (IV. 23.) önkorm. rendeletben a KVSZ 3.a melléklete alapján megjelölt területek a következők:

a) a fővárosi városkép szempontjából és a kerületi városkép szempontjából kiemelt területek ingatlanjainak közterületről látható homlokzatát,

b) a kiemelt kerületi közterületeket,

c) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közparkokat,

d) a fővárosi városkép szempontjából kiemelt útvonalak és a kiemelt kerületi közterületek térfalait, közterület felőli megjelenését,

e) Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendeletben védettnek nyilvánított épületeket és épületegyütteseket

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § alapján a bejelentés tartalmazza:

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,

e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartamát.

A mellékletként benyújtandó munkarészek:

a) műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról,

b) helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

c) alaprajz,

d) homlokzat,

e) utcaképi vázlat, színterv, látványterv.

Településképi bejelentését kezdeményezheti a Főépítészi Iroda által készített formanyomtatványon, melyet itt letölthet, valamint véleményalkotásra alkalmas, a fent felsorolt mellékletekkel rendelkező műszaki dokumentáció benyújtásával.

 

Vonatkozó jogszabályok:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

- A településképi bejelentési eljárásról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

- A Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és építési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete.

- Illetve a honlapon is megtalálható Kerületi Szabályozási Tervek.

 

Az eljárás menete:

A bejelentő a Főépítészi Iroda által elkészített kérelem nyomtatványt kitöltve és a fent részletezett mellékletet benyújtja postai úton vagy személyesen az Önkormányzat ügyfélszolgálatán.

A településképi bejelentési eljárás kérelem benyújtását követően, a Főépítész véleményezi a tervdokumentációt, ez alapján a Polgármester kikötéssel vagy a nélkül a bejelentett építési tevékenységet tudomásul veszi és megküldi erről az igazolást, vagy megtiltja, amennyiben a bejelentés és mellékleteinek a tartalma nem egyezik a jogszabályban meghatározottakkal, vagy az építési tevékenység nem illeszkedik a településépbe.

A bejelentő az igazolást vagy az építés tevékenység megtiltásáról szóló döntést postai úton megkapja. Az építési tevékenységet az igazolás kézhezvételével kezdheti meg.

Amennyiben a Polgármester az építési tevékenységet megtíltotta vagy az igazolásában kikötéssel vette tudomásul, úgy a bejelentő döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a polgármesterhez benyújtott, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő ülésén dönt.

 

Az eljárási határidő:

A 16/2013. (IV. 23.) önkorm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a településképi bejelentési eljárásban a polgármester a bejelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül dönt.

 

Főépítészi Iroda

tel.: 452-41-28

e-mail: foepitesz@bp13.hu