XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 7. Ibolya

Településképi véleményezési eljárás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A törvénymódosítás és 2013. január 1-jén hatályba lépett egyéb jogszabályok alapvetően megváltoztatták az építésügyi igazgatás rendszerét. Önkormányzatunk eddigi gyakorlatához híven érdekelt rendeleteinek és a felsőbb jogszabályoknak koherenciájában, továbbá a törvényekben biztosított helyi szabályozási lehetőségek kihasználásában.

Az Étv. 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét. Ennek alapján a településképi védelem – ide tartozóan a településképi véleményezés – önként vállalható önkormányzati feladatot képez. Önkormányzatunk az épített környezet, a helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében önként vállalja e feladatot, és ennek szabályozására rendeletet alkot.

A véleményezési eljárás során a polgármester bekéri a főépítész vagy a helyi tervtanács szakmai álláspontját, és az alapján a benyújtott tervet engedélyezésre javasolja, vagy nem javasolja. Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményben nem javasolta. A polgármester véleménye ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az legfeljebb az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés keretében vitatható.

A fővárosi kerületet érintő építési engedélyezési eljárásokat a törvényhozó a 2013. évtől megosztotta a jegyző, valamint a kormányhivatal kerületi hivatalának építésügyi és örökségvédelmi hivatala között. Az eljárás során figyelembe kell venni a főépítészi vagy tervtanácsi véleményen alapuló, a kerület építészeti arculatának megőrzését célzó, azt színvonalasan javító, a településképi illeszkedést kiemelten figyelembe vevő polgármesteri véleményt.

A településképi véleményezés új jogintézménye erősíteni kívánja az önkormányzat érdekeit az építéshatósági eljárások során. Az önkormányzati érdekeket és célokat a Képviselő-testület által elfogadott településfejlesztési koncepciók, stratégiák tartalmazzák.

Általános információk:

Az alábbiakban felsorolt – a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem szereplő – építési engedély köteles építési tevékenységek építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárását megelőzően a Polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le.

 

Településképi véleményezési eljárást folytat le a Polgármester a 17/2013. (IV. 23.) önkorm. rendelet alapján:

1. Új építmény építésére, és meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését eredményező – bővítésére vagy a településképet érintő átalakítására irányuló építési, továbbépítési vagy összevont fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően a kerületi városrendezési és építési szabályzat 3.a melléklétében megjelölt következő területek esetében:

a) a fővárosi városkép szempontjából és a kerületi városkép szempontjából kiemelt területek ingatlanjai

b) a kiemelt kerületi közterületek

c) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közparkok

d) a fővárosi városkép szempontjából kiemelt útvonalak és a kiemelt kerületi közterületek térfalai, közterület felőli megjelenését érintően

2. Konkrét helyszíntől és az ingatlan keretövezeti, illetve építési övezeti besorolásától függetlenül, új építmény építésére, és meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését eredményező – bővítésére vagy a településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, a következő esetekben:

a) a 9,00 m-es építménymagasságot elérő vagy ezt meghaladó magasságú építményrész, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új épület létrehozása, valamint az ilyen magasságot eredményező vagy ezt meghaladó magasságú emeletráépítése, tetőtér-beépítése

b) valamennyi 500 m2 bruttó szintterületet meghaladó új épület létrehozása

c) a b) alpontban meghatározott nagyságrendeket meghaladó meglévő építmény rendeltetését – a működést és a környező beépítéshez való viszonyt – megváltoztása

d) a köztéri műalkotások környezetalakítása

Az 1. pontban és a 2. d) pontban szereplő esetekben a Polgármester a Tervtanács véleményére, egyéb esetekben a Főépítész véleményére alapozza a döntését. A Tervtanács a véleményét a 10/2013. (III.26.) Önkorm. rendelet szabályai szerint alakítja ki.

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § alapján a településképi vélemény kérelemét a kérelmező papír alapon nyújtja be, a kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező/építtető nevét,

b) a kérelmező/építtető lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a véleményezésre kért építési tevékenység helyét, a telek helyrajzi számát,

A Kérelmező használhatja erre a célra a Főépítészi Iroda által készített formanyomtatványt, melyet itt letölthet.

A mellékletként a véleményalkotásra alkalmas építészeti-műszaki dokumentációt feltölti az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (a továbbiakban: ÉTDR) biztosított elektronikus tárhelyre, elérhetővé teszi a Polgármester számára, mely a következőket tartalmazza:

a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,

b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),

c) reklámelhelyezés ábrázolása,

d) rendeltetés meghatározása, valamint

e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

 

A településképi véleményezés szempontjai a következők:

A 17/2013. (IV. 23.) Önkorm. rendelet 7. §-a tartalmazza azt az általános; a településsel, az alaprajzi elrendezéssel; az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatos, illetve a határoló közterületi kapcsolattal szemben állított szempontrendszert, amely alapján a tervezett építési tevékenységet vizsgálja a Főépítészi Iroda az eljárás folyamán.

 

Vonatkozó jogszabályok:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

- A településképi véleményezési eljárásról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

- A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 10/2013. (III.26.) önkormányzati rendelete

- A Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és építési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001. (XII.20.) Ö.K. számú rendelete.

- Illetve a honlapon is megtalálható Kerületi Szabályozási Tervek.

 

Az eljárás menete:

A kérelmező/építtető az engedélyezési eljárást megelőzően a Főépítészi Iroda által elkészített kérelem nyomtatványt kitöltve benyújtja postai úton vagy személyesen az Önkormányzat ügyfélszolgálatán. A kérelem benyújtását megelőzően a mellékletének számító építészeti-műszaki tervdokumentációt ÉTDR rendszerben feltölti a tárhelyre, és annak tartalmát – az ÉTDR rendszerben „előzetes szakhatósági és egyéb állásfoglalás” kérelem indításával – megosztja a Polgármesterrel.

A kérelem benyújtását követően, jogszabályban meghatározottak alapján a Tervtanács, vagy a Főépítész megvizsgálja a kérelmet és a tervdokumentációt, és véleményt alkot.

A Polgármester a Tervtanács, vagy a Főépítész véleménye alapján a tervdokumentációt engedélyezésre feltétellel vagy anélkül javasolja, illetve nem javasolja, amennyiben a kérelem és mellékleteinek a tartalma nem egyezik a jogszabályban meghatározottakkal, vagy az építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe.

A kérelmező/építtető a településképi véleményt postai úton valamint ÉTDR-en (elektronikusan) is megkapja. A kérelmező/építtető amikor az építéshatóságnál az engedély kérelmét benyújtja a csatolandó dokumentumokkal együtt csatolja a településképi véleményt is.

 

Az eljárási határidő:

A 17/2013. (IV. 23.) Önkorm. rendelet 6. § (5) bekezdése alapján a településképi véleményezési eljárásban a polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt.

 

 

Főépítészi Iroda

tel.: 452-41-28

e-mail: foepitesz@bp13.hu