XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. szeptember 28. Vencel, Salamon

Birtokvédelem NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt. A birtokos közvetlenül a bíróságtól kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, ha a birtokháborítás kezdetétől számított egy év eltelt, vagy ha a felek azt is vitatják, hogy kinek van jogalapja a birtokláshoz.

Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt. A birtokos közvetlenül a bíróságtól kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, ha a birtokháborítás kezdetétől számított egy év eltelt, vagy ha a felek azt is vitatják, hogy kinek van jogalapja a birtokláshoz.

 

A jegyzői birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

-        a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),

-        a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),

-        az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

-        a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését (ideértve a cselekmény leírását),

-        a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

-        a birtoksértés időpontjára történő utalást (folyamatosan fennálló birtoksértő állapot esetén a birtoksértés kezdő időpontja),

-        a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

-        a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,

A kérelemhez csatolni kell:

-        a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A bizonyítékoknak igazolnia kell, hogy a kérelmező birtokos volt, továbbá, hogy birtokától megfosztották, illetőleg birtoklásában zavarták.

-        képviselő (meghatalmazott) eljárása esetén szabályszerű meghatalmazást.  Cég esetében a képviseletet ellátó személy aláírási címpéldány másolattal igazolja képviseleti jogosultságát. Társasház esetében a közös képviseletet ellátó igazolja képviseleti jogosultságát.

-        amennyiben a birtoksértés ingatlant érint az érintett ingatlan tulajdoni lapjának, vagy bérleti szerződésének, vagy adásvételi szerződésének másolatát,

-        3000 Ft. eljárási illetéket a kérelmen illetékbélyegben leróva.

-        Az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

 

Az ellenérdekű fél (akivel szemben a birtokvédelmet kérik) a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehet.

 

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az ügyintézési határidő kezdetétől számított tízedik ügyintézési napig fogadhatja be. Ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján köteles meghozni határozatát. A határozatban - ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta - elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartástól.

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha:

-        a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak, megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,

-        valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,

-        a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,

-        a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének - az illetékekről szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően - nem tett eleget,

-        a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,

-        ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

 

Felhívjuk a birtokvédelmi eljárásban érintettek figyelmét, hogy a bizonyítékok bemutatására a felek kötelesek. A felek által elő nem terjesztett bizonyítékok beszerzésére a jegyző nem köteles. Bizonyítékot kizárólag a bizonyítási eljárás befejezéséig szolgáltathatnak a jegyző részére.

 

Az elsőfokú határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett, jogszabálysértés esetén a határozat közlésétől számított 15 napon belül, a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben az alábbi linken elérhető nyomtatvány kitöltése szükséges. (Tájékoztatónk mellet a letölthető dokumentumok között megtalálható az elektronikus űrlap) http://birosag.hu/uke-bunteto-nyomtatvanyok/urlap-keresetlevel-beterjesztesehez-jegyzo-birtokvedelmi-hatarozatanak

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát három napon belül végre kell hajtani. A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A birtokvédelem jogszabályi háttere:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

17/2015 (X.16.) Kormányrendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról,

1990. évi XCIII. törvény az illetékről,

Végrehajtási eljárásban a: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

Fogalommagyarázat, tájékoztatás a birtokvédelem további eszközeiről:

Birtokos: Az, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. Birtokos az is, akitől a dolog időlegesen más személy hatalmába került. A birtokos személyét elsősorban a tényleges hatalmi helyzet határozza meg.

A birtokvédelemre a birtokos jogosult. Megilleti a birtokvédelem minden birtoksértővel szemben - annak az egynek a kivételével, akitől ő a birtokot maga is tilos önhatalommal szerezte meg.

Egy dolognak egy időben több birtokosa is lehet. A közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan is megilleti.

Birtoksértő: A birtoksértő személyének a meghatározásához abból célszerű kiindulni, hogy ki az, aki magatartásával megvalósítja a tilos önhatalmat, illetőleg abból, hogy a kérdéses magatartás kinek az érdekében következik be. A birtoksértő általában a saját érdekében cselekszik.

Tilos önhatalom: Tilos önhatalmat gyakorol, aki a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztja vagy birtoklásában zavarja.

 

A birtokvédelem további eszközei:

 

A Polgári Törvénykönyv a jegyző birtokvédelem mellett a birtokvédelem további két eszközét ismeri:

Önhatalom:

A tilos önhatalom ellen a birtokos - a birtok megvédéséhez szükséges mértékben - önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.

Birtokper:

Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.  A bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.

 

Az Igazgatási Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 E-mail cím: igazgatas@bp13.hu Osztályvezető neve: Tátrai Gabriella (1) 452-4100/5060 mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!