XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. október 1. Malvin, Teréz

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Zenés, táncos rendezvény 2011. június 15. napjától csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.
Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:
- olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben  bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
- a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

A rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.

Az engedélyt a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, tartja nyilván és teszi közzé a honlapján.

Az engedély iránti kérelemhez szükséges csatolandó dokumentumok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
• haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
• közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
• vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat,
• aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás,
• eljárási illeték illetékbélyegben (3.000.- Forint),
• biztonsági terv,
• tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi),
• építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A tevékenység megszűnését az engedély leadásával egyidejűleg szintén haladéktalanul be kell jelentenie a jegyzőnek.

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettségei:
• Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.
• A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
• Ha a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosítói képzettséggel kell rendelkeznie.
• A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
• A vendégek számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet és a tűzriadó tervet.
• Az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
• Gondoskodni kell elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Az engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézést az Igazgatási Osztály Ipar-kereskedelmi Csoportjának munkatársai végzik.

Minden kérelem esetében:
Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.
Az ügyintézési határidő 20 nap, melybe nem tartozik bele például a hiánypótlásra, a tényállás tisztázására adott határidő, a szakhatósági eljárás és az eljárás felfüggesztésének időtartama stb. Ezért javasoljuk, hogy a kérelem benyújtására a rendezvény megkezdését megelőzően minimum 60 nappal kerüljön sor.


Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.
Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.
Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény.

Engedélyezési Eljárás
Ha a kérelem hiányosan került benyújtására, az ügyintéző a pótolandó dokumentumok megjelölésével, határidő kitűzésével (8 nap) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmet benyújtott.

Az engedélyezés eljárásban a helyszíni szemlére az alábbi szakhatóságok kapnak meghívást:
• Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. kerületi Népegészségügyi Intézet
• Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztály (kivéve, ha az építmény ugyanerre a rendeltetésre 6 hónapon belüli használatbavételi engedéllyel rendelkezik)
• Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
• Fővárosi Kataszrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
• BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:
• Kérelmet benyújtó
• Országos Mentőszolgálat

Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:
• az építmény / terület befogadóképességének – az engedély iránti kérelemben meghatározotthoz képest – nyilvánvalóan jelentős túllépése esetén,
• a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya miatt,
• engedély hiányában,
• a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár,
• a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

A rendeletet nem kell alkalmazni:
• a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
• a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
• a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre,
• családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
• közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Jogszabályok:

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet

A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása.

Az Igazgatási Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 E-mail cím: igazgatas@bp13.hu Osztályvezető neve: Tátrai Gabriella (1) 452-4100/5060 mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!