XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 28. Levente, Irén

Általános eljárási szabályok NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A kérelem benyújtásának és elbírálásának valamint az eljárás lefolytatásának általános szabályai polgármesteri, illetve jegyzői hatáskörben nem pályázati formájú támogatások esetén. Határidők meghatározása, határidőbe nem tartozó eljárási cselekmények, döntések, fellebbezési eljárás szabályai.

Eljárási illeték

Kérelem és annak benyújtása

Eljárás megindítása

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidőbe be nem számító eljárási cselekmény

Kérelem bírálati eljárásaHatósági illetékesség és hatáskör

Hiánypótlás

Bizonyítási eljárás lefolytatása

Igazolási kérelem

Kérelem visszavonása

Eljárás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása

Eljárás megszüntetése

Hatósági bírság

Jogorvoslati eljárás

Másodfokú hatóság eljárása

JogszabályokEljárási illeték:

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
Kérelem és annak benyújtása:

A kérelmet az e célra rendszeresített pontosan és hiánytalanul kitöltött kérelmező aláírásával hitelesített formanyomtatványon, és az azokon megjelölt kötelező mellékletekkel együtt lehet benyújtani:

 • személyesen, vagy meghatalmazott újtán Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal:
 1. Szociális és Köznevelési Osztályon sorszámhívórendszer használatával az adott szociális ügyben illetékes kollégánál vagy távolléte esetén helyettesénél ügyfélfogadási időben,
 2. Központi Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben

 • postai úton:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Szociális és Köznevelési Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.
1555 Budapest, Pf.:10.Egyedi benyújtási szabályok pályázati támogatások esetén lehetségesek, melyekről a támogatási kiírásokban tájékozódhat.Eljárás megindítása:

Az eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kérelem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hivatalba beérkezését követő napon kezdődik el.

A kérelemezőt, amennyiben arról nem mond le, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül értesítjük a kérelem beérkezéséről és az eljárás megindításáról, ha addig érdemi döntés nem születik kérelme ügyében, illetve amennyiben az értesítésről a kérelmező a formanyomtatványon lemond.
 
Ugyanakkor tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a személyes benyújtásnál az átvételről dátumbélyegzővel és aláírással ellátott átvételi elismervényt kap, elektronikus beküldés esetén pedig levelezőrendszerében beállíthatja a  megküldött e-mailjének olvasási nyugta kérését, melyek által igazolt a kérelem benyújtásának dátuma, így az eljárás megindítása is.
Ügyintézési határidő:

Általános ügyintézési határidő az eljárás megindításától számított 21 nap, mely a bírálathoz szükséges egyéb eljárási cselekmények elindításával megszakad és az eljárási cselekmény lezárultával folytatódik a határidő számítása.Ügyintézési határidőbe be nem számító eljárási cselekmények:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.Kérelem bírálati eljárása:

A kérelmet a hatóság a tartalma szerint bírálja el. A kérelem megérkezését követően az ügyintéző haladéktalanul ellenőrizi, hogy

a) a hatóságnak van-e joghatósága, hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására,
b) ideiglenes intézkedés vagy ideiglenes biztosítási intézkedés alkalmazásának van-e helye,
c) a kérelem formanyomtatványának kitöltése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek,
d) a kérelem bírálatához szüksége minden előírt igazolás és irat megküldésre került-e a formanyomtatvánnyal.


   

Hatósági illetékesség és hatáskör:

Ha a kérelem bírálatára Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal illetékességgel és hatáskörrel nem rendelkezik, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül eljárását a beérkezett kérelem és annak minden mellékletének az illetékes hatósághoz történő megküldésével megszünteti, melyről értesíti az ügyfelet.

Hiánypótlás:

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályi és formai követelményeknek, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az ügyintéző hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Az ügyfél a hiánypótlás felhívásának kézhezvételétől számított 15 napon belül tehet eleget a felhívásnak. A hiánypótlás megküldésének napjával az eljárás és annak határideje felfüggesztésre kerül és a hiánypótlás beérkezését követően indul újra az eljárás és folytatódik az ügyintézési határidő számítása. Amennyiben az ügyfél a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti a hiánypótlási felhívást kérelme érdemi bírálata nélkül az eljárás megszüntetésre kerül.
Bizonyítási eljárás lefolytatása:
   
A döntéshozatalhoz szükséges a tényállást tisztázni, ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló iratok és adatok, bizonyítási eljárás lefolytatására kerül sor, melyről a kérelmezőt, az ügyintéző végzés formájában értesíti. A kérelem  bírálati eljárása és annak határideje, a bizonyítási eljárás megindításának napjával felfüggesztésre kerül és a bizonyítási eljárás befejeztével indul újra a kérelem bírálati eljárása és folytatódik az ügyintézési határidő számítása.
Igazolási kérelem:

Az a kérelmező, aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, önállóan megfogalmazott és indokait alátámasztott (formanyomtatvány nincs az ilyen típusú kérelemhez) igazolási kérelmet terjeszthet elő a határidő elmulasztása ügyében hozott döntés jogerőre emelkedését megelőzően. A kérelem benyújtására és elbírálására az általános bírálati eljárás szabályai az irányadóak.
Kérelem visszavonása:


Az eljárás megindítására irányuló kérelem a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig az ügyfél által önállóan megfogalmazott (formanyomtatvány nincs az ilyen típusú kérelmekhez) írásbeli kérelme (benyújtása a támogatási kérelemhez hasonlóan lehetséges) által visszavonható. A kérelmezőt - amennyiben már megszületett - a döntés visszavonásáról és az eljárás megszüntetéséről hatósági döntés formájában értesíti.Eljárás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása:

A kérelem érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasításra kerül, ha

 • az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága,
 • a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye,
 • a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,
 • jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett,
 • a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi  vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki,
 • a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy
 • a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy.
Eljárás megszüntetése:


Az eljárás végzéssel kerül megszüntetésre, ha:

 • a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására,
 • az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, hogy az eljárás okafogyottá vált,
 • az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta  vissza kérelmét,
 • az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be,
 • az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn,
 • az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás  hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza,
 • jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik,
 • hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény,
 • a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel,
 • hivatalbóli eljárás folyamán észleli, hogy az eljárás lefolytatására már az eljárás megindításakor sem volt joghatósága vagy hatásköre, és áttételnek nincs helye,
 • az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem  dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére.
 • A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása  megakadályozta a tényállás tisztázását.
 • Ha az ügyfél az eljárást megindító kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően az (1) bekezdés c) pontja szerint visszavonja, a hatóság a határozatát visszavonja.

Hatósági bírság:


Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője rosszhiszeműen jár el, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja.

Jogorvoslati eljárás:


Az ügyfél azon hatósági döntés ellen fellebbezhet, melyre a jogszabály lehetőséget biztosít. A fellebbezés lehetőségéről, címzettjéről és a benyújtás határidejéről az ügyfél a hatósági döntés úgynevezett rendelkező (első) részében értesül.

Fellebbezést önállóan megfogalmazva (erre rendszeresített formanyomtatvány nincs) a jogszabályi előírásnak megfelelően a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés benyújtásának lehetőségei megegyeznek a kérelem benyújtására vonatkozó lehetőségekkel.

A fellebbezésben foglaltakat először saját hatáskörben eljárva az elsőfokú hatóság megvizsgálja:

 1. amennyiben a fellebbezés az arra nyitvaálló határidőn túl érkezett, akkor az első fokú hatóság a beérkezést követő 8 napon belül elutasítja a fellebbezést
 2. amennyiben a fellebbezését a kérelmező nem indokolta, akkor az első fokú hatóság a beérkezést követő 8 napon belül elutasítja a fellebbezést
 3. amennyiben a fellebbezésében a kérelmező olyan új tényre hivatkozni, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, akkor az első fokú hatóság a beérkezést követő 8 napon belül elutasítja a fellebbezést
 4. amennyiben a fellebbezés határidőben érkezett, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú és olyan indok került megjelölésre a fellebbezésben, mely alapján sajáthatsákörében módosíthatja döntését, akkor a módosított döntést a  fellebbezés beérkezését követő 8 napon belül meghozza
 5. amennyiben a fellebbezés határidőben érkezett, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, de saját hatáskörű bírálatra lehetőség nincs, akkor a teljes iratanyagot az elsőfokú hatóság a másodfokon eljáró hatóság elé terjeszti 8 napon belül.Másodfokú hatóság eljárása:

A másodfokú hatóság a fellebbezési eljárásának határideje és az abba nem számítandó egyéb eljárási cselekmények köre megegyezik az elsőfokú hatóság általános eljárási szabályaiban megismertekkel.A másodfokú döntés elleni jogorvoslat:

A másodfokú hatóság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs. A másodfokú döntés esetén bírósági felülvizsgálat kezdeményezthető kereset levél formájában, melyet 3 eredeti példányban lehet benyújtani a másodfokú döntésben  megjelölteknek megfelelően.


Jogszabályok:

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv.

Elérhetőségek

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu