XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Ápolási célú települési támogatás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a XIII. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó nagykorú közeli hozzátartozónak aki 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi.

 

Ügyleírás:

Települési támogatás

ápolási támogatásként

Ki veheti igénybe:

XIII. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben lakó nagykorú közeli hozzátartozó

 

az alábbi feltételek együttes megléte esetén

a kérelmező

aa)       18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására;

ac) regisztrált álláskereső és aktív korúak ellátására, munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult;

ad) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57 000 Ft.) és  vagyonnal nem rendelkeznek;

ae) nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra;

Továbbá

a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs;

az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.

Ügyintézés:

Az eljárás kérelemre indul. Hivatalból - különösen szociális intézmények, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható.

 

A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

A kérelem benyújtható:

Folyamatosan egész évben.

 

Személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.30

péntek: 8.00 - 11.30

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 - 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30

péntek: 8.00  – 14.00

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

 

Elektronikusan,szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

Szükséges igazolások:

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkáltatói jövedelemigazolása.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolása. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

Álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálásról a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály (cím: 1137 Budapest, Katona József u. 25.) által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot vagy egészségi okból nem regisztrált álláskereső esetén a Prevenciós Központ által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

Nyugdíjfolyósító által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíj folyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás másolata, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntés másolata.

16. életévét betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.

Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolata, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolata, ezek hiányában az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány hatályos példánya. Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához

Külön lakcímen élők esetén, amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek, a különélés tényéről büntetőjogi nyilatkozat, 2 tanú által hitelesítve.

A 18. életévét betöltött tartós beteg személy háziorvos vagy szakorvos igazolása tartós betegségtől.

Ügyintézés határideje és díja

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

  • ·  a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  • ·  a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartamát is,
  • ·  a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
  • ·  a szakhatóság eljárásának időtartama,
  • ·  az eljárás felfüggesztésének időtartama,
    • a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.

Az eljárási határidőt annak letelte előtt - indokolt esetben - egy ízben, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Egyéb fontos tudnivalók

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási célú települési támogatásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási támogatás.

Az ápolási támogatás ügyében hozott döntés megalapozása érdekében szakmai bizottság működik, melynek véleményét az ápolt halála miatti megszűntetés kivételével – ki kell kérni.

A települési támogatás összege: 23.600,-Ft.

Az ápolási támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamra állapítható meg.

Az ápolási célú települési támogatás folyósítás alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető. A környezettanulmány kiterjed arra, hogy az ápolt személy közvetlen lakó környezete mennyiben biztosítja:

a megfelelő lakhatását, személyi higiéniáját,

a megfelelő étkeztetését, felügyeletét, gyógyszerezését,

egészségi állapotának megfelelő háziorvosi, kezelőorvosi kapcsolattartást.

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti: (5. §)

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

Dokumentum

letölthető formanyomtatvány