XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Egyedi méltányossági hatáskörben folytatott szociális eljárás szabályai NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A kérelem benyújtásának és elbírálásának valamint az eljárás lefolytatásának általános szabályai Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság hatáskörében. Határidők meghatározása, határidőbe nem tartozó eljárási cselekmények, döntések, fellebbezési eljárás szabályai.


A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon, az azokon megjelölt kötelező mellékletekkel lehet benyújtani:

 • személyesen az adott szociális ügyben illetékes kollégánál ügyfélfogadási időben,
 • postai úton.

Az eljárás megindítására irányuló méltányossági kérelem a döntés jogerőre emelkedéséig visszavonható.

A kérelem elbírálása

A kérelemre indult eljárásban az érintett ügyfelet, kérésére a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül értesítjük. Az értesítés csak abban az esetben hagyható el, ha 8 napon belül döntés hozható az ügyben, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti a bizottság.

Az ügyintézési határidő:

A kérelem beérkezését követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb azonban két hónapon belül döntés születik, az ügyintézési határidő az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő beérkezéstől számítandó, amely egy alkalommal a szociális ügyekben eljáró szervezeti egység vezetője indokolt esetben meghosszabbítható maximum 15 nappal.

Ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
 • ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel utasítja el a bizottság, ha:

 • az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága,
 • a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye,
 • a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,
 • jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett,
 • a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki,
 • a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy
 • a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy.

Az eljárást végzéssel szünteti meg a bizottság, ha:

 • a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására,
 • az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét,
 • az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be,
 • az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn,
 • az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza,
  jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik,
 • hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény,
 • hivatalbóli eljárás folyamán észleli, hogy az eljárás lefolytatására már az eljárás megindításakor sem volt joghatósága vagy hatásköre, és áttételnek nincs helye.
 • ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását.

Ha az ügyfél az eljárást megindító kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonja, a bizottság a határozatát visszavonja.

Az eljárást felfüggeszti a bizottság, ha:

 • az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el
 • ha a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni, a hatóság az eljárást felfüggeszti
 • az eljárás felfüggesztését indokolt esetben az ügyfél is kérheti, ha azt a jogszabály engedi és nincs ellenérdekű ügyfél, valamint jogszabály egyéb feltételhez is kötheti

Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik

Jogorvoslat

 • Az ügyfél írásban, személyesen és postai úton az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet,
 • továbbá fellebbezésnek van helye azon elsőfokú végzés ellen:
 • a kérelmet érdemi vizsgálat nélküli elutasít,
 • az eljárást megszüntet,
 • eljárási bírságot szab ki,
 • fellebbezési határidőt elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasít
 • fizetési kedvezménnyel kapcsolatos
 • az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos
 • a költségmentesség iránti kérelmet elutasít
 • a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról szól

A fellebbezéseket Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán kell benyújtani, amelynek határideje a határozat közlésétől számított 15 nap.

Az elsőfokú szerv a fellebbezést megvizsgálja.

 • Ha a fellebbezést az ügyfél fellebbezési határidőn belül nyújtja be és az abban foglaltakkal egyetért, akkor annak megfelelően saját hatáskörben kijavítja, kiegészíti, visszavonja vagy módosítja a határozatát az elsőfokú hatóság a fellebbezést nem terjeszti fel a másodfokú hatóságnak.
 • Ha a fellebbezést az ügyfél fellebbezési határidőn belül nyújtja be és abban foglaltakkal nem ért egyet, akkor az ügyet a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül az eljárásban keletkezett összes irattal felterjeszti a fellebbezésre jogosult hatósághoz a másodfokú eljárás lefolytatása érdekében.
 • Ha a fellebbezést az ügyfél a fellebbezési határidő leteltét követően nyújtja be, az elsőfokú hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja és nem terjeszti fel a másodfokon eljáró hatóságnak.
 • Ha az ügyfél a fellebbezést a határidő leteltét követően nyújtotta be, de fellebbezésével együtt benyújtott igazolási kérelmét az elsőfokú hatóság annak helyt adó döntésének jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül terjeszti fel a fellebbezésre jogosult másodfokú hatósághoz, az eljárásban keletkezett összes irattal.

A másodfokú hatóság a fellebbezési eljárásának határideje 30 nap.

Az ügyintézési határidő az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező másodfokú hatósághoz történő beérkezéstől számítandó, amely egy alkalommal indokolt esetben meghosszabbítható maximum 15 nappal.

A másodfokú hatóság méltányossági ügyekben Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete.

Bírósági felülvizsgálatát lehet kérelmezni a keresetlevél három példányának benyújtásával.

Erre az elsőfokú hatóságnál (Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály) van mód a másodfokú határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A keresetben kizárólag jogszabálysértésre lehet hivatkozni.

Elektronikus ügyintézésre lehetőség nincs.


Jogszabályok:

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv.

Kapcsolódó ügyek

Elérhetőségek

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu