XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Idősek átmeneti elhelyezése NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó szolgáltatás

Eljáró szerv neve:

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gondozóház

Cím: Budapest, XIII. kerület, Jakab József utca 2-4.

Intézményvezető: Tóthné Urbán Ilona

Illetékességi terület: Budapest Főváros XIII. kerületében lévő lakcím alapján. A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

Szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem
 • jövedelemigazolás
 • egészségi állapotra vonatkozó adato - háziorvos, kezelőorvos tölti ki

Eljárás illetéke: Az eljárás illeték- és költségmentes

Általános információk:

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt az intézményvezető vagy az általa kijelölt munkatárs tájékoztatja. A kérelmező felhatalmazása alapján az intézmény közreműködésével folyik az eljárás.

A kérelem elbírálása:

A kérelemről az intézményvezető dönt, amelyről írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.

Az intézményvezető az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor tájékoztatja a kérelmezőt. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.

Az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézmény vezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, illetve a beutaló határozatban fel kell tüntetni.

Jogorvoslat:

Ha a kérelmező a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Elektronikus ügyintézésre lehetőség nincs.

A szociális intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezetője vagy az általa megbízott személy előgondozást végez. Ennek során tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozás két szakaszból áll.

Az előgondozás I. szakaszában az előgondozást végző személy tájékoztatást az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj, az egyszeri hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék várható mértékéről is. Feladata továbbá

 • az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
 • a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
 • annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,

Az előgondozás II. szakaszában:

 • a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,
 • az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

Az intézményvezető gondozási tervet készít, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen.

Az intézményi jogviszony megszűnik az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a jogosult halálával, vagy a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezésére.

Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

 • másik intézménybe történő elhelyezése indokolt
 • a házirendet súlyosan megsérti
 • intézményi elhelyezése nem indokolt

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:

a) az ellátást igénybe vevő jogosultnak

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

 1. aki jövedelemmel nem rendelkezik
 2. étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja jövedelemmel (119/C. §) nem rendelkezik

A személyi térítési díj összege a 3/2015. (II. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Alkalmazandó jogszabályok

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról

9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet

29/1993. (II.17) Korm. rendelet

3/2015. (II. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

Eljárást megindító irat benyújtására szolgáló posta cím, ügyfélfogadási idő

A kérelem nyújtható be személyesen a Gondozóházba

Budepest, XIII. kerület Jakab József utca 2-4.

Telefon: 239-1275 vagy 320-8461

Ügyfélfogadási idő: hétfő – péntek 8.00. – 16.00 óra

Eljárás megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:

egész évben folyamatosan.

A Szociális Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu Osztályvezető neve: Karácsonyi Magdolna; fogadóóra: hétfő 13:30-18:00 (32. szoba) (1) 452-4100, (1) 452-4300 Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!